Alliansens budget för Stockholms läns landsting 2017

I dag har Alliansens gruppledare presenterat budget för 2017. Som enda landsting i Sverige presenterar vi den elfte budgeten i rad som är i balans. Skatten hålls oförändrad, sjukvården och kollektivtrafiken tillskjuts 3,2 miljarder kronor respektive 568 miljoner kronor mer än i föregående års budget. SL:s 30-dagarskort höjs med 40 kronor till motsvarande 830 kr från den 1 januari 2017.

Alliansen i Stockholms läns landsting
Pressmeddelande
11 maj 2016

– Vi prioriterar tydligt barnen genom att satsa på hjälpmedel för barn med diabetes och på förlossningsvården. Vi fortsätter öka antalet förlossningsplatser under 2017, tar fram ett vårdprogram för neonatalvården och tydliggör att S:t Görans sjukhus ska få en ny förlossningsenhet, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

– Vi presenterar idag en ansvarsfull budget för ett Stockholm som år efter år fortsätter att vara en av världens mest attraktiva storstadsregioner. Under 2017 kommer stockholmarna verkligen att märka resultatet av de stora investeringar vi i Alliansen har gjort under våra två tidigare mandatperioder vid makten. År 2017 invigs flera nya avdelningar på Nya Karolinska Solna, Citybanan tas i drift och många av våra stora renoveringar av sjukhusfastigheter står äntligen klara. Dessutom har vi träffat en oerhört viktig överenskommelse med Miljöpartiet för att säkra framtidens kollektivtrafik, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Vi fortsätter modernisera hälso- och sjukvården 2017, med en efterlängtad särskild satsning på husläkarmottagningarna och start av tre närakuter. Moderniseringen av vården fortsätter med bland annat en miljardsatsning på IT och framtidens vårdinformationsmiljö. I modern hälso- och sjukvård har patienterna en stark ställning med god tillgång till vård såväl genom fysiska besök hos läkare som genom moderna eHälsotjänster, säger, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

– Stockholmsregionens aktörer måste koordinera sina insatser för att vi ska kunna möta utmaningarna kring bostadsbrist och trängselproblem på ett hållbart sätt. Därför är det glädjande att vi i denna budget har flera viktiga satsningar inom den regionala planeringen och knyter en starkare koppling mellan bostadsbyggande och kollektivtrafik, säger Gustav Hemming (C), miljö- skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd.

Den enskilde individen, patienten och resenären är utgångspunkten i vår strävan att utveckla och modernisera hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län. Tillgänglighet, mångfald, valfrihet och hållbar tillväxt är viktiga ledord i det arbetet.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen lägger nu fram sin elfte balanserade budget i följd för Stockholms läns landsting. Den starka ekonomi som Alliansen har lagt grunden för under det senaste decenniet möjliggör historiska investeringar och utvecklingssatsningar inom vården, kollektivtrafiken och landstingets övriga verksamhetsområden.

Budgeten i siffror
· Budgeten uppfyller balanskravet och omsluter 95 miljarder kronor.
· Det budgeterade resultatet exklusive omställningskostnader är 283 miljoner kronor.
· Skatten hålls oförändrad till 12,08 kronor/intjänad hundralapp.
· Verksamheterna tillförs 72,2 miljarder kronor i landstingsbidrag i budgeten för 2017. Det är 5,4 procent eller 3,7 miljarder kronor mer än i budgeten för 2016.
· Hälso- och sjukvården tillförs 56,8 miljarder kronor i landstingsbidrag i budgeten för 2017, vilket är 5,9 procent eller 3,2 miljarder kronor mer än i budgeten för 2016.
· Kollektivtrafiken tillförs 10,2 miljarder kronor i budgeten för 2017 vilket är 3,3 procent eller 568 miljoner kronor mer än i budgeten för 2016.
· Taxorna inom kollektivtrafiken höjs till motsvarande 830 kronor för ett 30-dagarskort från 1 januari 2017.
· Trafiknämndens totala intäkter, inklusive biljettintäkter, ökar med 3,0 procent mellan budget 2016 och 2017.
· Investeringsbudgeten uppgår till 19,2 miljarder kronor varav 8,8 miljarder kronor i vården och 10,4 miljarder kronor i kollektivtrafiken.
· Investeringsplanen omfattar 77,3 miljarder kronor de närmaste fem åren varav 27,1 miljarder kronor inom hälso- och sjukvården och 50,0 miljarder kronor inom kollektivtrafiken.

Budgeten i sammanfattning
· Nya Karolinska Solna tas i drift
· Primärvårdens roll stärks för att bli det naturliga första valet för den vårdsökande
· Ytterligare 140 miljoner för förebyggande och sammanhållande husläkarverksamhet
· Det akuta omhändertagandet förbättras när tre närakuter för barn och vuxna öppnar det första halvåret 2017, under de kommande åren öppnar ytterligare nio närakuter
· Antalet förlossningsplatser byggs ut under 2017
· Vårdprogram för neonatalvården tas fram
· Barndiabetesvården stärks med bättre tillgång till glukosreglerande pumpar
· Den förebyggande hälso- och sjukvården prioriteras, bl.a. ökade insatser för att minska användningen av antibiotika
· Fler vårdplatser och tillskott av behandlingsytor på Danderyds Sjukhus
· Nacka och Sollentuna Sjukhus upprustas och moderniseras

· Utbyggnaden av tunnelbanan med tio nya stationer påbörjas etappvis
· Citybanan färdigställs och driftsätts under 2017
· Tvärbanans Kistagren byggstartas under 2017
· Roslagsbanans kapacitetsförstärkning fortsätter
· Spårväg City förlängs till T-centralen
· Enkelpris för enkelbiljetter införs och ersätter zonsystemet
· Insatserna mot fusk- och tjuvåkande fortsätter
· Nord-sydliga skärgårdslinjen förlängs ännu ett år med utredning om permanentning.
· Fler cykelåtgärder i kollektivtrafiken ska komma till under 2017
· En strategisk utredning om framtidens pendelbåtstrafik startas under 2017

· Kulturnämndens mål moderniseras för att främja möten, bildning och delaktighet
· Kulturnämndens strategiska roll för länets kulturliv stärks med hänsyn till både spridning och konstnärlig utveckling
· Utveckling av kunskap kring hur barnperspektivet kan säkras i täta stadsmiljöer.
· Regional godsstrategi för ökad framkomlighet och resurseffektivitet i transportsystemet
· RUFS-arbete för lösningar för fler infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken.
· Landstinget ska tillsätta en energisamordnare
· Satsning på hållbara patientmåltider med ökad matglädje, höga krav på djurskydd och krav på låg användning av antibiotika i djurproduktion

· Tillgängliggöra och säkerställa rätt användning av patientdata och patientrapporterad data för analys, utvärdering och kvalitetsuppföljning inom landstinget samt till akademi och industri
· Personalmixen inom hälso- och sjukvården ska kompletteras med t.ex. vårdnära administratörer, undersköterskor och vårdbiträden för att avlasta framförallt läkare och sjuksköterskor
· Läkare ska schemaläggas inom dygnet runt-verksamheterna klockan 07:00-21:00
· En genomgripande modernisering av sjukvårdens IT-miljö genomförs genom 3R Framtidens Vårdinformationsmiljö och investeringsmedel har avsatts
· Anslutningskraven på e-hälsotjänster skärps för att samtliga vårdcentraler ska erbjuda direktbokning av besökstider, ge patienter tillgång till journalen via nätet och införa e-Frikort som standard

 

Här finns budgeten i sin helhet för nedladdning >>

Läs mer: Alliansen skriver i Dagens Samhälle om prioriteringar i budgeten >>


Skola för barn med allergi får pris

Astma- och allergiskolan på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset får Bemötandepriset från Stockholms läns landsting 2017. Teamets stöd till barn

Läs mer

Våga fråga om våld i nära relationer!

Att bli slagen av den du älskar. Att bli psykiskt misshandlad av den du lever med. Att bli hotad av en familjemedlem. Att tvingas uppsöka vård för

Läs mer

Nu inför vi alkolås på SL:s stationer

De stationer där förarna kliver av och på SL:s tåg ska få alkolås. Det gör att låsen blir billigare att installera och kan införas snabbare i

Läs mer

Stockholm inför vårdval för sexmottagningar

Den som behöver hjälp som rör sexualitet, sex och samlevnad eller könssjukdomar ska nu kunna välja vårdgivare genom vårdval i Stockholms län.

Läs mer

Alliansen höjer bidraget till ideella organisationer

Landstinget delar varje år ut bidrag till ideella organisationer som kompletterar eller förstärker hälso- och sjukvården. För 2018 höjs summan

Läs mer

Dags att planera för vården till 2040

Framtidens hälso- och sjukvård kräver långsiktig planering. Alliansen vill ta ansvar för framtidens utmaningar och tillsätter därför en långt

Läs mer

Lösning på plats för Danderyds barnakut

Lättakuten vid Danderyds sjukhus kommer inte att stänga vid årsskiftet utan ge vård för barn tills den nya organisationen för akutsjukvården ä

Läs mer

Alliansen förstärker barnmorskemottagningarna i Stockholms län med 25 miljoner kronor

Stockholms läns landsting har beslutat att satsa på barnmorskemottagningarna och skjuter till 25 miljoner kronor extra. Pengarna kommer till mottagn

Läs mer

Det här gör vi för benskörhet

Osteoporos är en sjukdom som drabbar många kvinnor. Ella Bohlin (KD) har lyft upp den på agendan i arbetet i Stockholms läns landsting. I dagarna

Läs mer

Alliansen startar upphandling av färdtjänsten med krav på sociala villkor

Nu startar nästa upphandling av färdtjänsten i Stockholms län. Alliansen har två prioriteringar: Att ställa krav på arbetsrättsliga och social

Läs mer

tai iwin