I dag får SL en ny taxa och tar bort zonerna

Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Stockholms läns landsting tecknade i våras en överenskommelse om kollektivtrafikens finansiering som sträcker sig över valrörelsen 2018. Partierna är överens om att ta bort zonerna och att införa ett nytt och enklare biljettsystem i kollektivtrafiken som samtidigt säkerställer viktig kollektivtrafikutbyggnad. I dag började det nya enklare biljettsystemet att gälla. Läs mer


Bilen vs kollektivtrafiken i podcasten Trafik-Kalle

Karl Henriksson (KD)

När det har varit snökaos ställs frågan på sin spets om fördelarna med bilen och kollektivtrafiken. Podcasten Trafik-Kalle fokuserar på kostnader och höjda biljettpriser, men tar också upp den mentala hälsan för den som letar parkering och störande beteenden på tåg. Läs mer


Pendelbåtar för snö och ruskväder

Är pendelbåtar bara ett lyxigt sätt att resa på sommaren? Nej! Karl Henriksson, Kristdemokraternas ledande trafikpolitiker i Stockholms län, testar BB Greens snabbgående eldrivna pendelbåt i Frihamnen i Stockholm. Novembervädret bjuder på snö, kyla och mycket vind. Läs mer


Våra vallöften i landstinget – läget i halvtid

Med två år kvar till valet 2018 har halva mandatperioden gått i Stockholms läns landsting. Kristdemokraterna har under tiden genomfört eller påbörjat 69 av sina 97 vallöften för landstinget. Det motsvarar 71 procent. Och fler är på gång.

Ella Bohlin (KD)– Vi har ungefär 30 förtroendevalda kristdemokrater i landstingets olika organ som arbetar med att få genomslag för kristdemokratisk politik. Inför valet 2014 gav vi invånarna i Stockholms län en rad löften om hur vi ville förbättra sjukvården och kollektivtrafiken. Vi har en lång bit kvar att gå men nu när halva mandatperioden har gått kan vi se att vi har kommit en bit på väg. Dessutom påverkar vi många andra frågor som landstinget hanterar dagligen, säger Ella Bohlin, landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

Nedan finns en genomgång av våra vallöften för landstingspolitiken hittills. Har du frågor, synpunkter eller förslag på frågor som vi borde driva för att förbättra vården, kollektivtrafiken eller kulturen? Välkommen att höra av dig till oss på stockholm@kristdemokraterna.se.

Här kan du läsa vårt sjukvårdspolitiska program för valet 2014 >>

Här kan du läsa vårt trafikpolitiska program för valet 2014 >>

 

Klara vallöften 

Hälso- och sjukvård

 1. Förändra det nuvarande produktionsbaserade ersättningssystemet i vården med ett nytt system som fokuserar på vårdens resultat och vårdens kvalitet
  I en överenskommelse med sex partier gör vi om ersättningssystemet inom vården.
 2. Satsning på e-Hälsa via resursförstärkning till Mina vårdkontakter, Mina vårdflöden och 1177 Vårdguiden att ge möjligheter till ökad öppenhet.
 3. Tiohundra i Norrtälje ska permanentas i sin nuvarande form.
  Permanent sedan 2015.
 4. Starta två ytterligare akademiska vårdcentraler.
  Fyra nya akademiska vårdcentraler har invigts: Huddinge, Mörby, S:t Erik och Tiohundra Norrtälje.
  http://ki.se/nvs/invigning-av-de-nya-akademiska-vardcentralerna
 5. Skapa Centre of Excellece för diabetes.
  I slutet av oktober beslutar Alliansen att Centre of Excellence för diabetes ska öppna i början av nästa år.
 6. IVF införs som ett vårdvalsområde.
  Assisterad befruktning, där IVF-behandlingar ingår, har beslutats bli ett tilläggsuppdrag inom vårdval specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017.
 7. Inför ME/CFS-vårdval med biomedicinsk inriktning.
  Den första mottagningen inom vårdvalet startade i augusti 2015, med biomedicinskt inriktad vård.
 8. Vårdvalsavtal ska innehålla forskningsklausuler för att trygga den framtida nya kompetensen och kunskapsinhämtandet.
  Ingår i akademiska vårdcentraler.
 9. Reumatiska sjukdomar behöver förstärkta medel för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).
  Ingår i 4D-projektet samt Akademiskt reumacenter.
 10. Genomför en informationskampanj för att uppmärksamma invånarna i Stockholms län om möjligheten att vända sig till en närakut.
 11. Genomför en informationskampanjer för att öka patienternas kunskaper om sina rättigheter.
 12. Mer pengar till Astrid Lindgrens barnonkologi.
  Vården av cancersjuka barn har bland annat förstärkts med 32 miljoner kronor.
 13. Utöka antalet vårdplatser på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
 14. Bygg ut de kommunbaserade familjecentralerna med psykiatrisk kompetens.
 15. MiniMari:or ska införas i alla länets kommuner.
  Finns överallt utom i Vaxholm och Norrtälje. Inget önskemål har dock inkommit från dessa kommuner.
 16. Inför fler vårdspecifika platser i geriatriken.
 17. Låt äldre och multisjuka vid behov tas omhand direkt av geriatriken.
  Tas in i vårdval geriatrik, som Alliansen har beslutat om.
 18. Förbättra samverkan med den läkemedels- och medicintekniska industrin för forskning och utveckling kring äldres sjukdomar.
  Karolinska Institutet och deras Aging Research Center har upprättat ett samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum.
 19. Erbjuda vårdcoacher till alla äldre.
  Ska upphandlas.
 20. Fortsätta arbeta för KOL-sjuksköterskor inom primärvården.
  Finns på de astma/KOL-mottagningar som har startat på husläkarmottagningar.
 21. Underlätta för volontärer och frivilligarbetare på vårdinrättningar, och samordna resurser.
 22. Underlätta för ideella aktörer att välkomnas som viktig resurs i SLL.
 23. Nya vårdplatser.
  Som exempel öppnar nu i oktober nya vårdplatser för förlossningsvården på Södersjukhuset. Ett utökat antal platser (från 14 till 22) för barncancervården öppnar också på Nya Karolinska Solna inom kort.
 24. Låt funktionen ”Psykiatri direkt” införas med ett gemensamt telefonnummer inom hela landstingsområdet.
 25. Verka för incitament till självdialys.
  En strategi är på väg fram för njursjukvården
 26. Ökade resurser till den gynekologiska cancervården.
  Det nya Centrum för cancerrehabilitering ger bland annat vård för patienter med gynekologisk cancer.

 

Kollektivtrafik

 1. Prioritera utbyggnaden av kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik.
  Över 65 miljarder i investeringar på tio år.
 2. Kollektivtrafik på land ska vara fossilfritt 2020.
 3. Smarta pendlarkort i Mälardalen.
  Kommer med det beslutade Movingo-systemet.
 4. Utökad trygghetspersonal.
 5. Nolltolerans mot klotter .
 6. Högre böter för plankning.
 7. Upprusta Roslagsbanan.
 8. Linjereform i busstrafiken.
 9. Bygg ut pendelbåtsnätet både på Mälaren och i Saltsjön.
  Nya pendelbåtslinjer har startat mellan Stockholms city och Ekerö samt över Riddarfjärden.
 10. Fullfölj Stockholmsöverenskommelsen.
 11. Uppmuntra miljösmart bilism.

 

Vallöften på gång

Hälso- och sjukvård

 1. Förbättra samverkan mellan sjukvården och den kommunala omsorgen för multisjuka individer.
  Ska finnas med i SVEA-projektet och det beslutade vårdval geriatrik.
 2. Föra över ME- samt Willis-Ekbom Disease-diagnosen till den neurologiska specialiteten.
 3. Se över Vårdval Hud för att trygga ersättningen till vårdmottagningarna på sjukhusen samt deras specialistkompetens och forskningssamordning.
  Görs inom ramen för alla vårdval.
 4. SLL ska verka för en nationell upphandling av journalsystem.
  Arbete och förhandlingar pågår inom ramen för 3R-projektet.
 5. Upphandlingar ska utformas så att alla aktörer, inklusive non profit-aktörer, har goda möjligheter att lämna anbud.
 6. Satsning på Improvement Science.
  En del av landstingets forskningsstrategi.
 7. Förbättra kompetensförsörjningen inom specialistvården.
  En del av landstingets personalförsörjningsstrategi.
 8. Se över ST-utbildningen inom Öron-näsa-hals då den inte längre kan slutföras på grund av att mycket av den vård som omfattas av utbildningsmålen bedrivs inom ramen för vårdval.
 9. Geriatriskt forskningscenter.
 10. Utbilda fler barnmorskor och locka fler att arbeta inom förlossningsvården genom arbetskraftsinvandring.
 11. Säkerställ att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna har nödvändig kapacitet för att möta behoven och därmed undvika orimliga väntetider.
 12. Säkerställa kvaliteten på läkemedelsgenomgångarna för multisjuka äldre.
 13. Tillför pengar för ingångslön på 26 000 till sjuksköterskor.
 14. Avskaffa samåkningen inom sjukresorna.

 

Kollektivtrafik

 1. Däcka över vägar och spår som skapar barriärer.
 2. Öka statens andel av infrastruktur- och kollektivinvesteringarna i Stockholm från 10 till 15 procent.
  Sverigeförhandlingen handlar om detta.
 3. Ansök om pengar från EU för att bygga ut infrastruktur.
 4. Öka kollektivtrafikandelen till 50 procent 2025.
  En del av landstingets miljöprogram.
 5. Kreditkort som betalningsmedel.
 6. Ge möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafiken.
 7. Fler väderskydd.
 8. Fler toaletter.
 9. Fritt Wi-Fi.
  Finns på Norrtäljebussarna och på Älvsjö station. Vi arbetar för att utöka det.
 10. Alkolås i alla fordon.
 11. Planskilda korsningar.
 12. Fullskalig utbyggnad av t-banan.
  En del av Sverigeförhandlingen.
 13. Bygg Förbifart Stockholm och Södertörnsleden.
 14. Köp enbart in miljöbilar.
 15. Lånecyklar i hela regionen.
 16. Fler cykelparkeringar.
 17. Fler infartsparkeringar.
 18. Förbättrad kollektivtrafik till flygplatser.

 

Ej påbörjade vallöften

Hälso- och sjukvård

 1. Förstatligad sjukvård.
 2. Översyn av ersättningsystemet till handkirurgi.
 3. Bibehåll den plastikkirurgiska verksamheten inom SLL på Nya Karolinska Solna.
 4. Mer forskningspengar till Vårdval Allergologi.
 5. Förbättra kompetensförsörjningen av ögonläkare och sjuksköterskor.
 6. Betald utbildning av allmänmedicinska läkare i folkhälsa.
 7. Öppna BB Nacka.
  Just nu är nya förlossningskliniker på Huddinge sjukhus och S:t Görans sjukhus prioriterade.
 8. Inför en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för barnmorskor, med lön under studietiden.
 9. Inför nya rutiner vid förskrivning av läkemedel till barn inom barnsjukvården och primärvården.
 10. Anställ fler barnläkare inom primärvården.
 11. Förstärk stödet till barn och anhöriga till personer som drabbas av psykisk sjukdom.
 12. Låt barn med komplicerad eller kombinerad problematik bör få en namngiven kontaktperson.
 13. Inför Äldrevårdscentraler.
  Äldremottagningar finns sedan i år, men det är egentligen en kvalitetsrelaterad ersättning där mottagningarna har stor frihet att redovisa sitt arbete med äldre patienter; det är upp till Vårdcentralerna att organisera äldremottagningen att bland annat inkludera direktnummer, fast vårdkontakt, tid för besök för äldre, arbetssätt med vårdplaneringar, läkemedelsgenomgångar. Detta är tänkt som ett första steg mot äldrevårdscentraler.
 14. Utöka äldrepsykiatrin inom öppenvården.
 15. Genomför en utredning av att knyta patientlistor i primärvården direkt till läkarna.
 16. Behåll träningsbassängen i Sollentuna sjukhus.
 17. Det förebyggande arbetet för att bevara hälsa och minska sjukdom prioriteras, kultur på recept, en ”hälsocheck” eller andra ekonomiska som stimulerar till friskvård.
 18. Inför ett nationellt blodgivarregister med möjlighet till förbättrad kallelserutin lokalt.
 19. Bevilja sömnapné ersättning enligt högkostnadsmodell.

 

Kollektivtrafik

 1. SL:s taxor ska gälla inom skärgårdstrafiken.
 2. Flexibel SL-taxa under lågtrafik.
 3. Trygghets-app inom SL.
  Trygghetsnummer finns, men ingen app.
 4. Ersätt busslinje 4 med spårväg.
 5. Stombuss på Förbifart Stockholm.
 6. Inför kundval i färdtjänsten.
 7. Genomför ett pilotprojekt med gondolbana.
 8. Genomför ett pilotprojekt med trådbuss/konduktiv elbuss.
 9. Ge möjlighet till samåkning i bussfiler.

 


”Låt SL-kortet ge rabatter så att färre väljer bil”

Kristdemokraternas trafikpolitiker Karl Henriksson föreslår att SL ska ingå avtal med olika aktörer för att ge alternativa sätt att resa. Genom att SL-kortet ger rabatt på hyrbilar, bilpooler, taxi, budbilar, lånecyklar med mera ska fler kunna klara sig utan bil. Han berättar om förslaget i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Så här skriver Karl Henriksson i debattartikeln:

Stockholms län har Sveriges mest utbyggda kollektivtrafik. Där finns 53 pendeltågsstationer, 100 tunnelbanestationer, 450 busslinjer och flera andra sätt att resa med SL-trafiken. Fler blir det, tack vare Alliansens investeringar. Ändå är bilen är det vanligaste sättet att resa. Bilen har en stark ställning i Stockholms län, där 69 procent av hushållen har en privat bil.

Det finns personer som verkligen behöver bilen. Många har säkert precis som jag mött ett stort antal människor som uppger att de inte klarar sig utan att ha bil och vill ha möjligheten att använda den. Vi ser i de mätningar som gjorts att fler resor som hör fritiden till sker med bil och att fler väljer bilen vid resor över länsgränsen eller för tvärgående resor, det vill säga resor mellan destinationer på samma sida om Stockholms innerstad.

Det finns däremot också mycket att vinna för samhället på att fler väljer bort bilen. Allt tyder på att en Stockholmsregion med ett hållbart resande i framtiden kräver att betydligt färre kör bil än i dag. När fler människor väljer andra färdmedel kan våra miljöutmaningar mötas snabbare och framkomligheten öka. Vi i Alliansen har beslutat att resandet med kollektivtrafiken ska öka, liksom resor med cykel och andra sätt att ta sig fram.

För att skapa en hållbar utveckling behöver vi helt klart få fler att uppleva att de klarar av att få ihop sitt liv utan att behöva äga en egen bil.

Utgångspunkten för oss kristdemokrater är att leta efter nya sätt att arbeta med den offentliga trafiken. Vi är medvetna om att det är slitna klichéer men vi ser ett behov av att tänka utanför boxen för att inte fastna i traditionella hjulspår. Framtidens utmaningar kräver nya lösningar. Därför föreslår vi att SL-kortet ska ge rabatt på hyrbilar, bilpooler, taxi, budbilar, lånecyklar och andra sätt att smidigt ta sig fram och få ihop livet.

Genom att SL ingår avtal med olika aktörer kan vi ge alternativa sätt att resa och få fler att klara sig utan egen bil. Vi kommer aldrig att kunna bygga ut busslinjenätet och den övriga kollektivtrafiken så mycket att alla invånare får en tillgänglighet som kan konkurrera med bilen. Men vi kan bidra till en attraktiv kollektivtrafik som grunderbjudande, där kunderna kan komplettera med cykel, bil eller för den delen lastbil när de behöver det.

Företagen borde ha ett stort intresse av att samarbeta med SL och få ett stort antal möjliga kunder. Här finns alltså mycket som talar för att rabatterna inte behöver innebära någon kostnad för SL. Vi vill utreda vilka möjligheter som finns att öppna upp för den här typen av samarbeten. Med tydliga och kraftiga rabatter till våra trogna kunder i SL-trafiken minskar drivkraften att hålla fast vid det gamla. Vi kan på det sättet utveckla resandet i Stockholmsregionen och få fler att tänka i nya banor.

Karl Henriksson (KD)
ordförande, beredningen för trafikplanering
Kristdemokraterna beklagar besparingar på bussar

Nästa år kommer busstrafiken i samtliga kommuner i Stockholms län att genomgå stora förändringar som bland annat syftar till att minska utgifterna för SL. Förändringarna är direkt kopplade till att S, MP och V i somras gjorde gemensam sak med SD och röstade ner Alliansens föreslagna höjning av SL-taxan.

– Jag beklagar verkligen det besparingskrav som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier tvingat fram genom att säga nej till höjda SL-priser. Nu gäller det att se till att förändringarna drabbar resenärerna så lite som möjligt. I trafikförsörjningsprogrammet finns det tydliga miniminivåer för olika typer av trafik och de ska förstås aldrig underskridas. Vi kristdemokrater fortsätter att stå upp för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Trafiknämnden beslutade i går om de principer som ska gälla för arbetet med att ta fram de nya busstidtabellerna. I dag presenterade trafikförvaltningen sitt förslag på vilka busslinjer som påverkas. Principerna utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och handlar om att anpassa utbudet av busstrafik till antalet resande i dag. Många busslinjer har funnits under lång tid och därför finns, oavsett ekonomisk situation, skäl att se över om de linjer vi har faktiskt motsvarar det behov som finns. Nu ska i Stockholms län säga vad de tycker om förslaget. Planen är att förändringarna träder i kraft den 11 januari 2016.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen i landstinget föreslog i sitt budgetalternativ en höjning av SL-kortet med 100 kronor, för att säkra ekonomin och därmed trafikutbudet. Samtidigt gör vi stora investeringar i kollektivtrafiken, vilket medför att SL framöver behöver mer intäkter för driften av den utökade trafiken på nya spår och linjer. Efter att oppositionen röstade ner höjningen tvingas landstinget nu att se över utgifterna. Delvis har vi redan gjort justeringar i trafikutbudet, bland annat motsvarande 23 miljoner inom pendeltågstrafiken.

Förändringarna i busstrafiken är inte den enda åtgärden som behövs. De kommande åren krävs flera framtidsinvesteringar som är viktiga för Stockholmsregionen. Bland annat öppnar Citybanan med sina nya pendeltåg, nya och bättre tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändiga underhållsinsatser. Sammantaget får pendeltågstrafiken dubbelt så hög kapacitet. Med detta kommer också en ökad kostnad om en halv miljard kronor per år.

Därtill kommer tunnelbanans utbyggnad med nio nya stationer, nya tunnelbanevagnar och nytt signalsystem. Det innebär utöver fler bostäder, fler avgångar och mindre trängsel en årlig kostnad om cirka 1,3 miljarder kronor. Till det kan läggas en lång rad andra satsningar som fortsatt upprustning och utveckling av Roslagsbanan, utbyggnad av Tvärbanan till Sickla, Kista och Helenelund, upprustning av Saltsjöbanan, fler pendelbåtslinjer, nya hissar och rulltrappor samt Sveriges första elbussar i ordinarie trafik.

Andra åtgärder för finansieringen är:
– minskade kostnader för administration och konsulter,
– förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk och tjuvåkning,
– utvecklade intäkter från exempelvis lokaler och reklam,
– genomlysning av investeringar i fråga om både kostnader och innehåll,
– granskning av upphandlingsformer och krav i upphandlingar i syfte att förstärka kostnadskontrollen, samt
– minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.

Kristdemokraterna kommer fortsätta att ta ansvar för att utveckla och rusta Stockholmregionen, att kraftsamla för att bygga nytt och att se kollektivtrafikens nyckelroll i samhällsbygget. Vi står upp för ekonomiskt ansvarstagande och en ekonomi som är hållbar över lång tid.


tai iwin