Åtgärder vidtas för att åtgärda den otillfredsställande situationen på länets akutsjukhus!

Vi har nu under en tid hört om överbeläggningar på akutsjukhusen och stängda avdelningar. Det är en otillfredsställande situation som till del kan förklaras av ett ovanligt högt infektionsläge i länet i kombination med brist på sjuksköterskor. När gamla och sköra drabbas av vinterkräksjuka och influensa krävs stora vårdinsatser, främst på geriatriska avdelningar. Kristdemokraterna har länge arbetat för fler platser på geriatriken, och möjlighet för äldre att komma in där direkt, utan att behöva passera de ordinarie akutmottagningar där det ibland saknas specifik geriatrik kompetens. Så trots att antalet platser utökats finns ett högt tryck på geriatriken beroende på de många infektioner som cirkulerar i länet. Detta trots att Stockholm är en av de få landstingen som har kvar sina geriatriska avdelningar.

Det är just nu många patienter på akutmottagningarna som söker vård främst av infektioner som influensa, andra virusinfektioner och vinterkräksjuka. Karolinska Universitetssjukhuset har 100 vårdplatser stängda men Kristdemokraterna och Alliansen har tidigare beviljat 150 miljoner till Karolinska för att dessa platser åter ska kunna öppnas. Ytterligare medel skjuts nu till för att möjliggöra öppnande av de stängda platserna, Kristdemokraterna anser inte att det finns några begränsningar för att få akutvården att fungera.

Kristdemokraterna och Alliansen bygger ut 500 vårdplatser som ska stå klara 2015 för att möta det ansträngda läget i sjukvården . Vi bygger ut sjukhusen vilket ger nya operationssalar, nya akutmottagningar och fler och mer moderna vårdplatser. Kristdemokraternas trägna arbete med att få till stånd ett rehabiliteringssjukhus i Sollentuna kommer också att tillgodose mycket av behovet av nya vårdplatser för äldre i Norrort de närmaste åren.

På sikt kan de problem som tidvis uppstått på länets sjukhus endast lösas med mer utbildad vårdpersonal. För är att få fler utbildningsplatser i Stockholm har vi uppvaktat regeringen, och vi har också en egen läxa att göra när det gäller att utveckla Stockholms län som arbetsgivare. Det handlar också om att se till att samtliga personalkategorier används så effektivt som möjligt, så att rätt utbildad personal används till rätt typ av arbetsuppgifter. Jag tror att det finns en hel del att lära från den privat drivna vården som i regel har nöjdare personal som lyckas utföra mer vård till invånarna, se bara på St Göran, ett lyckat exempel att lära av.

Malin Appelgren (KD)
Ledamot produktionsutskottet


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin