Reflexioner 2008:16

2008-05-30
Reflexioner 2008:16

”Värdigt liv i äldreomsorgen”
Idag har Thorbjörn Larsson överlämnat sitt betänkande ”Värdigt liv i äldreomsorgen” till äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Nu ska vi få en nationellt antagen värdegrund också för omsorgen om våra gamla.
I pressmeddelandet läser jag bl.a. följande: ”Värdegrunden anger den inriktning och de förhållningssätt som ska gälla för äldreomsorgen. Syftet är att tydliggöra den människosyn, de värderingar och de förhållningssätt som ska gälla i den dagliga verksamheten för att kvaliteten ska utvecklas och tilliten till äldreomsorgen öka.”
Hur ska nu detta gå till? Äntligen får kommunpolitikerna något att reflektera kring. Utredare Larssons debattartikel i Dagens Nyheter idag ger bilder av att här finns ett fantastiskt utvecklingsområde.
Hur har det kunnat bli så som det är? Jag vet inte, men misstänker att det kollektivistiska tänkande som präglat svensk politik på tok för länge har lett till en galen politik. Bilden av jämförelse med förskolan är lysande. Vilken förälder, eller ens kommunpolitiker, drömmer om en förskola utan välutbildad personal och pedagogiska riktlinjer? Ingen! Men inom äldreomsorgen har vi låtit det fortgå alltför länge. Nu tänds ett hopp, nu ges fantastiska möjligheter i positivt tänkande och positiva utmaningar. Vilken kommun blir den första som kan betecknas som landets människovärdigaste? Vilket kommunalråd utmanar sina kollegor?
I mitten på 90-talet lanserade Alf Svensson idé och innehåll i ”värdighetsgarantin” för kommunal äldreomsorg. Detta gav mig anledning att lansera idén för hälso- och sjukvården i vårt landsting. Dåvarande finanslandstingsrådet, Bosse Ringholm, tackade för visat intresse och lade skrivelsen åt sidan. På vårvintern 1999, då jag själv tillträtt befattningen som sjukvårdslandstingsråd efter valet 1998, uppvaktades jag av ett par tjänstemän som hittat min skrivelse och då svarade vi på frågan ”vad för vi nu då…? För att göra en lång historia kortare, så ledde detta till två enhälliga beslut i landstingsfullmäktige om etableringen av ”Vårdens Värdegrund”. Arbetet fortgår och har bl.a. lett till många hundra s.k. värdedialoger på flera vårdenheter i vårt landsting.
Att använda samtal om människovärdet i, inför eller efter etiska dilemman i vården, är klokt framsynt och alldeles nödvändigt.
Tack Thorbjörn Larsson för ett gediget, eftertänksamt och framsynt arbete!

”Tänder – snart i var medborgares mun!”
När jag först läste textraden i våras, så trodde jag att den kom från Grönköpings Veckoblad. Men jag läste den i riksdagens snabbprotokoll och var den mening som inledde debatten om tandvårdsreformen ”Statligt tandvårdsstöd”.
Vid närmare eftertanke, så är den ganska klurig och skulle kunna bli resultatet av den tandvårdsreform som etableras från den 1 juli i år. I debatten som följde var s-, v- och mp-talarna mycket kritiska bl.a. därför att reformen ”försenats” ett år… I politiska sammanhang bör man ha högre anspråk på försening, i synnerhet om det varit val strax innan. S, v och mp hade haft mer än en grundskoleperiod på sig att göra något, men valt att avstå. Att man i debatten allt oftare talade om att munhålans utseende och funktion blivit sinnebilden på det nya klassamhället, påskyndade inte reformtakten. Nu är reformen på plats och i funktion om en dryg månad.
Regeringens satsning är inriktad på att tre ytterligare miljarder tillförs tillsammans med de ca tre miljarder som hittills utgjort det statliga stödet. Det är ett mycket stort åtagande, när regeringen dubblar sin insats inom ett angeläget välfärdsområde, inte minst också detta med många äldre personer i fokus.
Det ska bli spännande att följa utvecklingen och resultaten av ambitionerna. Själv har jag fått regeringens uppdrag att som ordförande leda arbetet i ”Nämnden för statligt tandvårdsstöd”. Några av tjänstemännen och forskarna som ska delta i arbetet känner jag sedan tidigare. Så kommer det till några personer med politisk kompetens och erfarenhet.

Ett tänkvärt citat:
”Där olika människor möts skapas nya idéer.”
Mälardalsrådet


Reflexioner 2008:22

2008-08-29
Reflexioner 2008:22

”What kind of vision do we want for the society?”
Inbjuden att medverka i ett seminarium i 4th World Ageing & Generations Congress 2008 i St Gallen, Schweiz har jag förmånen att lyssna till många engagerade anföranden om demografins utmaningar och möjligheter. Den fråga jag noterat som inledning ställdes av Vladimir Spidla. EU-kommissionär för Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Han betonade vikten av att regeringar och ledare medverkar till att formulera sina visioner för framtidens samhälle. Vi behöver ett fokus på människors och våra samhällens förutsättningar att möta lokala och globala utmaningar. ”Step out of the box” var en uppmaning från Robert Holzmann från Världsbanken. Vi får inte fastna i gamla mönster.

Välfärdsekvationen, en utmaning
Några av mina reflexioner efter den första dagen av kongressen blev så här. Jag har några förväntningar på regeringen. Regeringen bör prioritera tre utmaningar. Den ena är den till synes omöjliga välfärsekvationen. Unga kommer in på arbetsmarknaden vid 30-årsåldern, finns på arbetsmarknaden i 30 år och har att se fram emot en pensionärstillvaro på 30 år. Inget välfärdssystem kan i längden bygga på 30 års bidrag till ett 90-årigt liv! Detta borde vara en fråga med högsta prioritet för regeringen. Den andra utmaningen är att utveckla ledarskapet, inte primärt för att vinna nästa val, utan för att vinna utvecklad välfärd för nästa generation. Den tredje utmaningen är att inleda ett partnerskap med industrin. Sverige behöver mer av Offentlig Privat Samverkan!

Vad gör jag nu då?
För landstingets del finns också en rad utmaningar. Där har jag själv mitt ansvarsområde och måste rimligen resa en del förväntningar på mig själv och mina kollegor i landstingsledningen.
Vi behöver bli mycket bättre på att planera och finansiera långsiktigt och hållbart. Vi behöver finna utvecklade former för hur vi kan ge stöd till effektivisering av vårdens utövande. Vi behöver – för att ta fram en av mina käpphästar – identifiera och beskriva de vårdbehov som det är landstingets uppgift att möta. Vi behöver, liksom regeringen, söka partnerskap med industrin, universitet och högskolor. Vi behöver också utveckla ledarskapet, inte med första fokus på nästa val utan på nästa generation.

Tänk om…
Tänk om vi kunde låta tolv månader innan september nästa år bli ett år utan traditionell träta mellan partierna och i stället fördjupa oss i framtidssamhällets utmaningar, analysera och söka visioner som sedan får bli tema i året fram till nästa val. Och tänk om valrörelsen kunde få präglas av visioner och ett framtidsinriktat ledarskap i stället för påhopp och angrepp. Väljarna, tror jag, är ganska trötta på käbbel. Om vi vågar välja nya sätt att möta väljarna mer visionärt, så kan vi säkert räkna med ett växande intresse för att delta i val och skapa intresse för den förnyelse som partipolitiken behöver.

Ett tänkvärt citat:
”Let us go from being parties to be partners.”
Okänd tänkare


Reflexioner 2008:15

2008-04-22
Reflexioner 2008:15

Nya Karolinska Solna och finansieringen
Idag har landstingets politiska majoritet av Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet publicerat sitt förslag att föreslå en s.k. Funktionsupphandling i Offentlig Privat Samverkan, OPS, för byggandet och etableringen av Nya Karolinska Solna.

Det hade ur flera aspekter varit en stor fördel och en styrka för projektet om en bred politisk enighet hade kunnat uppnås i frågan om finansiering och form för upphandling.

Det har under en tid varit ingående samtal i landstingets olika partier och överläggningar över blockgränsen. Dessa överläggningar har visat prov på öppenhet och intresse att söka finna en politiskt bred lösning. När vi nu sammanfattat inför beslut i Landstingsstyrelsen nästa vecka och i Landstingsfullmäktige den 10 juni, så kan vi konstatera, att politisk bredd eller enighet inte varit möjlig att uppnå.

Från oppositionen fanns inte tillräcklig öppenhet för något annat alternativ än att säga nej till det vi betecknat som OPS-lösningen. För majoriteten fanns inte öppenhet att söka någon form av kompromiss om det vi i ärendet betecknat som ”samverkansentreprenad”. I vanlig demokratisk ordning, föregånget av ingående breda samtal, har majoriteten nu valt ett alternativ som majoritetens partier är överens om vara den bästa. Frågan nu blir om oppositionen kan acceptera att en politisk majoritet har en viss handlingsfrihet.

Med den valda formen för finansiering och upphandling blir de viktigaste fördelarna en i förväg bestämd omfattning av investeringen, kvaliteten i funktion och tillförlitligheten i byggtid och färdigställande. Detta har varit några av motiven för ställningstagandet i landstingsmajoritetens beslut i frågan.

Med en OPS finns det starka incitament för konsortiet som får uppdraget att hålla överenskommen tid och kvalitet för att så snabbt som möjligt få ersättning för levererad tjänst i form av tillgänglighet till fastighet och därtill kopplade servicetjänster. För landstinget innebär detta, att drivkrafterna för hyra och servicetjänster är känd för en lång tid. Tidsfaktorn är viktig eftersom nuvarande Karolinska i Solna, i ett 40-tal olika byggnader, är i dåligt skick. Färdigställandet av NKS är av stor betydelse för att undvika onödiga, akuta renoveringsåtgärder av befintliga lokaler.

Genomförandet av en OPS sker endast om förväntad konkurrens kan uppnås i den kommande upphandlingen. Detta innebär, att en OPS-entreprenad inte kommer att genomföras till vilket pris som helst.

En fråga jag mött några gånger under den tid vi diskuterat alternativen för finansiering och upphandlingsform är den här: Blir det dyrare med OPS? Och mitt svar är: Nej. OPS har använts vid hundratals sjukhusbyggen och infrastrukturbyggen runtom i Europa under ett antal år. Den samlade erfarenheten är att det leder till lägre byggkostnader. Framförallt har OPS visat sig mer effektivt när det gäller att hålla budget och hålla tidsplanering. Traditionella byggen blir som regel betydligt dyrare än budget.

När jag idag läser oppositionspartiernas pressmeddelande om att riva upp beslutet om de finner nästa val, så gör jag följande reflexion: Deras utspel visar att de i opposition inte är beredda att visa normal demokratisk hänsyn till väl underbyggda, ansvarsfulla och demokratiskt grundade beslut, utan att man istället väljer konfrontationslinjen, vilket är mycket olyckligt. En annan reflexion är att de under sin regeringsperiod efter valet 2002 inte ens gjorde försök till överläggning med dåvarande opposition inför de stora och långtgående beslut som man då genomdrev. Ett exempel var sammanslagningen av Karolinska och Huddinge.

Ett tänkvärt citat:
”Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man hör.”
Juanita Brown


Reflexioner 2008:13

2008-04-18
Reflexioner 2008:13

Invigning i veckan
I onsdags hade jag förmånen att medverka vid invigningen av Centrum för psykiatriforskning, Stockholm. Detta är ett ytterligare exempel på fruktbärande samarbete mellan landstinget och Karolinska Institutet. Här finns nu en ny, gemensam FoUU-enhet för psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri, rättspsykiatri och beroendevård. Jag vill önska medarbetarna och ledningen och kommande forskare all framgång i ett synnerligen viktigt forsknings- och utvecklingsarbete.

Det politiska klimathotet…
När jag fick del av nyheten att Kristina Axén Olin valde att lämna finansborgarrådsuppdraget, så var en av mina reflexioner att politiskt förtroendevalda på viktiga uppdrag i samhället är utsatta för ett klimathot. De allra flesta som uttalat sig och kommenterat Kristinas avgång respekterar beslutet, det gör jag också. Och i flera kommentarer från krönikörer och andra opinionsbildare kan vi läsa, att det blir allt svårare att kombinera familjeliv med tunga politiska uppgifter. Det är troligen sant.
Vilket ansvar har vi själva? Vilket ansvar har våra partiorganisationer? Vilket ansvar har medierna?
I veckan har Timbro lanserat en rapport som betitlats ”Ett oavvisligt samhällsintresse”. Den handlar om bl.a. mediedrev riktade mot framträdande politiker. Ett par exempel är Sahlinaffären 1995 och dataintrångsaffären 2006. Visst minns vi? Båda affärerna fick politiska konsekvenser, men fråga är väl om de s.k. mediedreven hade kunnat vara mer balanserade, utan att förlora i sak.
Partiorganisationerna har ett ansvar för att de personer som nomineras till ansvarsfulla uppgifter får allt tänkbart stöd både i med- och motgång. Jag tycker att Kristinas avgång borde leda till överläggningar i alla partiorganisationer med utgångspunkt i frågan huruvida det egna partiets främsta företrädare får det stöd de behöver.
Och vi har naturligtvis ett stort ansvar själva för det politiska klimatet. Det är vår uppgift – och ingen annans – att medverka till ett sansat samtal i stället för oresonlig debatt i varje fråga. Debatten behövs naturligtvis, ibland för demokratins skull och ibland för klarhetens skull, men vi kan väl vara tydliga utan att i varje läge välja de hårda angreppen.

Ett tänkvärt citat:
”Om du alltid säger ”vi får se” händer det aldrig något någonsin.”
Nalle Puh/ AA Milne


Reflexioner 2008:14

2008-04-16
Reflexioner 2008:14

Vita eller röda lögner…?!
Det spekuleras rätt mycket om vad landstingsalliansen tänker hitta på med sjukvården i Salem-Nykvarn-Södertälje. Vårdgalleria med privata vinstintressen ska det bli, påstår framträdande socialdemokrater. Lika sanningsbefriat som att herrskapet Reinfeldt skulle umgås med planer att göra Nya Karolinska till en vårdgalleria, också den med suspekta privata vinstintressen. Jag undrar om inte verkligheten räcker som utgångspunkt för Mona Sahlin, Tomas Östros och Ingela Nylund-Watz. För de framstående socialdemokraterna i landstinget skall förbättringar och utveckling komma ur att göra allt som förr.
Den enda ljusglimt jag kan se från oppositionshåll här i landstinget är att det ser ut som vi kan ta ytterligare några viktiga steg i tillkomsten av Nya Karolinska i bred politisk enighet. Min förhoppning är att denna ljusglimt skall bli solklar innan sommaren i år.

Kortare väntetider
Landstingsfullmäktige i tisdags beslutade om extra satsningar på att minska väntetiderna i vården med 175 miljoner kronor. Syftet är att stärka vårdgarantin. Det kommer att gynna patienter som väntar för länge.
I debatten visades att allt flera vårdinrättningar nu rapporterar sina väntetider till landstinget. Detta tog oppositionen som tecken på att vårdköerna växer okontrollerat. Jag tycker att det borde vara möjligt även för erfarna vänsterorienterade politiker att hitta rätt på den redovisade kartan över behovsläget, som nu är bättre redovisat och kan bli ännu bättre. Sedan kan det vara klarläggande om man förmår skilja på matematik och politik. Om man inte har någon egen politik får man göra nåt av andras…

Nya tider
Jag har inte provat än, men nästa gång jag köper biljett ska jag begära pensionärsvarianten…

Ett tänkvärt citat:
”De sjuka skola iakttaga ett stillsamt och anständigt uppförande, bemöta såväl sjukhusets personal som varandra med hövlighet samt ställa sig till noggrann efterrättelse de föreskrifter, vilka dem för hälsans återvinnande eller ordningens upprätthållande meddelas.”
Patientinformation frön Södersjukhusets första år


Reflexioner 2008:11

2008-04-04
Reflexioner 2008:11

Ulvskogs oro för vården
I Länstidningen läste jag om Marita Ulvskogs, partisekreterare för socialdemokraterna, besök i Södertälje i lördags. Hon hade varit i USA och drömde i termer av ”take back…” För detta uttalande kan jag ha förståelse, eftersom att stiga tillbaka förefaller vara hennes framtidsscenario. Framtidens behov av vision och förnyelse har inte kännetecknat hennes parti i fråga om hälso- och sjukvård. Hon befarade att Sverige börjar närma sig vårdsystemet i USA i och med förslaget, som inte är något förslag, om att privatisera Södertälje sjukhus.
Om den socialdemokratiska partiledningen visade hälften så stort intresse att arbeta med förnyelse och utveckling i de landsting de innehar majoritet, och innehaft majoritet i decennier, så skulle mycket kunna vara vunnet för befolkning och patienter i berörda regioner. Utvecklingen av hälso- och sjukvården kan vara en ädel politisk tävlan, om vi anstränger oss om att vara seriösa och långsiktiga i både debatten och reformerna. Fria fantasier och skrämselpropaganda hör inte hemma i en seriös debatt.

Jag har mött Rune Larsson…
Även i år hade jag den stora förmånen, som representant för Stockholms läns landsting, att få delta i öppningen av AT-stämman på Norra Latin i Stockholm. AT-stämman firar 10-årsjubi-leum, grattis och god fortsättning!
Årets inledningsföreläsare var Rune Larsson, ultradistanslöpare, äventyrare och föredragshållare. Många föredrag har jag tagit del av, det här gick långt utöver mycket annat. Hans ämne var ”konsten att orka.” Från detta har vi mycket att lära, vi som valt politiken som inriktning och livsuppgift. För att bli en framgångsrik politiker måste man orka hålla ut, ha distans till det man håller på med, hålla sig med kunskap om förutsättningarna, både de egna och omgivningens. Kanske behöver vi vara mer av äventyrare och utmanare också. Jag vill veta mer om Rune och hans många mycket spännande och inspirerande framgångar. Hans hemsida, som jag rekommenderar, kan vara en av utgångspunkterna: http://www.loparlarsson.se/

Historisk tisdag
På tisdag, den 8 april, fattar landstingsfullmäktige beslut om att bygga Nya Karolinska. Det vill jag beteckna som ett historiskt beslut. Jag räknar med att den breda politiska uppslutning i landstingsstyrelsen skall prägla också fullmäktigebeslutet. Fortsättningen är en stor och mycket spännande utmaning för alla involverade.

Ett tänkvärt citat – en kopia av förra veckans…:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… – håll ut!
Okänd tänkare


Reflexioner 2008:10

2008-03-15
Reflexioner 2008:10

En märkesdag, den 18 mars 2008: Nya Karolinska – i dag togs ett steg till…
I bred enighet har landstingsstyrelsen i dag beslutat om att bygga Nya Karolinska. Den 8 april behandlas ärendet i Landstingsfullmäktige.
För lite fördjupning erbjuder jag ett par länkar, varav den första är landstingsrådsberedningens text och det andra landstingsdirektörens tjänsteutlåtande:

http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/710-1039.pdf
http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsstyrelsen/2008/ls080318/tjut1039.pdf

Nu går projektet över i genomförande, påstår jag, trots att finansieringsfrågan och formen för upphandling kommer att hanteras senare. Det är både med glädje och ödmjukhet som jag vill ta mig an att leda arbetet vidare tillsammans med ledning och medarbetare för NKS.
Det är synnerligen angeläget att alla medverkande partier i vårt landsting nu anstränger sig för att bidra till goda lösningar baserade på enhälliga beslut. Det är våra chefer och medarbetare värda och det är framtidens patienter och personal värda.
Vi hanterar en angelägenhet som sträcker sig långt in i framtiden. Som det ser ut nu så kommer patienter att kunna nyttja det nya universitetssjukhuset efter sommaren 2015. Med nödvändiga anpassningar till medicinsk och medicinteknisk utveckling, så borde Nya Karolinska kunna hålla bra framemot år 2100.

Ett tänkvärt citat:
Segern har en benägenhet att gå till den som kommer igen… – håll ut!
Okänd klok tänkare


Reflexioner 2008:9

2008-03-14
Reflexioner 2008:9

Nya Karolinska – nu tar vi ett steg till…
På tisdag, den 18 mars, beslutar landstingsstyrelsen om nästa steg i byggandet av Nya Karolinska Solna. Den 8 april beslutar landstingsfullmäktige. Då befinner vi oss i ett läge att gå från projektorganisation till genomförande. Beslutet är historiskt och kommer att få betydelse för befolkning, patienter och medarbetare för årtionden framöver.
Stockholms läns landsting är nära beslut att anta en större utmaning än kanske någon gång tidigare. För drygt 40 år sedan togs motsvarande beslut för Huddinge sjukhus. Däremellan har landstinget byggt nytt i Norrtälje och uppfört Astrid Lindgrens Barnsjukhus.
Nu handlar det inte bara om att uppföra en byggnad. I förslaget till beslut på tisdag står det också följande: ”att uppdrag åt landstingsstyrelsen att ansvara för planering och genomförande av byggnation av och verksamhetsinnehåll i det nya universitetssjukhuset”. Och den senare delen av uppdraget kommer att få konsekvenser för all övrigt hälso- och sjukvård i landstinget.
Som ordförande i landstingsstyrelsens FoUU-utskott, som i samarbete med den nya förvaltningen skall bereda uppförandet, ser jag fram emot ett konstruktivt och fruktbärande samarbete med alla intressenter, patientföreträdare, medarbetare och chefer. Formerna för det vill jag återkomma till efter fullmäktigebeslutet.

Lyckad patientsäkerhetskonferens
Förra fredagen genomförde landstinget en synnerligen lyckad patientsäkerhetskonferens i Aula Magna. Omkring 500 deltagare bidrog till det lyckade resultatet tillsammans med många mycket duktiga och engagerade seminarieföreläsare. Ett varmt tack till alla, som medverkade till konferensen, som många ville skulle återkomma varje år. Det är svårt att tänka sig ett bättre betyg. Engagemanget visar, att frågorna som rör patientsäkerhet är synnerligen angelägna. Nu kan vi se fram emot en nationell konferens i Stockholmsmässan i mitten av september i år. Tänk om det på nästa nationella konferens finns skäl att utnämna stockholmsregionen till det område i Europa som har den högsta patientsäkerheten…?! Låt oss arbete för det.

Ett tänkvärt citat:
Sporrade individer gör att det omöjliga blir möjligt, och är fast beslutna att bevisa det.
Okänd klok tänkare


Reflexioner 2008:8

2008-03-02
Reflexioner 2008:8

Efter kvällens Agenda i SVT1:
Håll Mona Sahlin (s) ifrån inflytande på hälso- och sjukvårdspolitiken!!!

Mona Sahlin, socialdemokraternas partiledare, debatterade med Filippa Reinfeldt i kvällens Agenda i SVT1 om alliansens hälso- och sjukvårdspolitik i Stockholms läns landsting. Hon uttalade ett hot: ”från och med i dag är hälso- och sjukvårdspolitiken i Stockholms läns landsting en fråga om rikspolitik…”, det ska Mona se till. Hon avser att motarbeta den med all den kraft hon har. Att hon väljer att opponera är bra, bara hon håller sig till verkligheten och inte till de föreställningar om allianspolitiken, som hon levererade från i kväll i Agenda. Monas utspel innebär också att hon stänger för gemensamma tag i ett av välfärdens viktigaste reformområden. Det är inte låsta positioner vi behöver i hälso- och sjukvårdspolitiken.

Mona påstod i programmet, att Kalmar läns landsting har landets kortaste väntetider därför att det landstinget är s-styrt. Landstinget i Kalmar leds nu, sedan valet 2006 av socialdemokraterna, men väntetiderna kortades till dagens hälsosamma nivå med en kristdemokrat i ordförandeuppdraget i landstingsstyrelsen och i en borgerlig majoritet. Kristdemokraten heter Anders Andersson. Innan dess och under s-styre ledde inte kalmarlandstinget allsvenska ligan i fråga om korta väntetider. Längsta väntetiderna finns i s-ledda landsting, inte för tillfället s-ledda, utan sådana där man haft decennier på sig att visa vad deras politik innebär. Hittills har den lett till längre väntetider och sämre tillgänglighet på alla håll, jämfört med borgerligt styrda landsting. Mona efterlyste politiskt ansvar från alliansen i kvällens debatt. Hur ha hon det för egen del?

Mona påstår att Alliansen i Stockholms läns landsting lägger ner ”närakuterna” en efter en… Nio av de tolv som inrättades av sossarna sommaren innan valet 2006 blir kvar, i ny form som bättre motsvarar vårdbehoven och är väl spridda över länet. Mona Sahlins inlägg i Agenda för vilse de personer som tror mer på hennes propaganda än verkligheten, som de rimligen inte kan ha koll på. Koll på läget och vad som är sanning, borde dock en s-ledare med regeringschefsambitioner ha. Att närakuterna inrättades så sent under förra mandatperioden, berodde på att s-politiken fram till valrörelsens inledning inte inneburit kortare väntetider, snarare tvärtom. Sedan dess har inte socialdemokraterna i vårt landsting lanserats någon ny vårdpolitik, det har inte Mona Sahlin heller.

Riktigt illa tycker jag det blev i kvällens Agenda-debatt då Mona Sahlin försökte sig på konststycket att placera Karolinska Institutet och Radiumhemmet på sin planhalva, dvs. försöka antyda, att dessa allmänt respekterade institutioner skulle föredra en socialdemokratisk hälso- och sjukvårdspolitik. Med all respekt, en seriös politiker tar inte till den typen av argumentation. Kanske var det ett sätt för Mona Sahlin att höja rösten, eftersom de egna argumenten var så svaga.

Jag lovar göra vad jag kan fram till valet 2010 för att hålla Mona Sahlin (s) ifrån inflytande på hälso- och sjukvårdspolitiken.

Ett tänkvärt citat från Institute for Health Care Improvement, USA:

Motivate: Build Will and Optimism for Change
We develop and nurture will, energizing a movement for profound change in health care by:
· Bringing people and organizations together, crossing traditional boundaries,
to cooperate, to share lessons, and to encourage each other
· Identifying boldly the gaps~we need to close
· Setting forth a clear vision of the future
· Helping the public to understand and demand the improvement that is needed and possible


Reflexioner 2008:7

2008-02-28
Reflexioner 2008:7

Blir sjukvården bättre med vårdval?
När gratistidningen Punkt.SE:s läsare fick frågan den här veckan om sjukvården blir bättre med vårdval med anledning av att fyra enhetschefer slutat i protest mot vårdvalet, så svarade 23 procent JA. NEJ svarade 77 procent.
Om det verkligen var frågan som ställdes, så var den omöjlig att svara på. Frågan måste ha haft ett propagandistiskt syfte. Om fyra chefer slutar att vara chefer på 4 av landstingets ca 180 vårdcentraler och i stället börjar träffa patienter, så behöver vården inte alls bli sämre, vilket svaret från den 77 procenten skulle kunna tolkas som. Patientmöten med erfarna läkare brukar normalt sett medföra bättre vård.
PRO, som jag vill beteckna som en synnerligen seriös organisation, har publicerat en rapport i veckan, byggd på underlag från Vårdval Stockholm efter ungefär en månads verksamhet. Där jämför man bl.a. Vårdval Halland som etablerades för 13-14 månader sedan med Vårdval Stockholm, som varit i gång i fyra veckor. Halland får berömmet och Stockholm klandras.

Lars Ohly (v) är mot privatisering i Södertälje!
Detta framgår av en nyhetsartikel som finns i Länstidningen i Södertälje idag efter hans studiebesök i går. Och jag som trodde att massmedias uppgift var att informera om det som avviker från det normala…
Om tidningen återger korrekt, skulle Lars Ohly ha sagt följande: ”Just nu är vården behovsstyrd, men den riskerar att bli efterfrågestyrd med en utförsäljning.” Ohly spär på oron i Södertälje med falska beskyllningar. Hans uttalande uppfattas som att en privat entreprenör i hälso- och sjukvården är en risk och ett hot. När Lars Ohlys partivänner i vänsterpartiet regerande landstinget efter valet 2002, så utsattes Södertälje sjukhus för det politiska hotet om nedläggning. Och det var på riktigt. Nu underblåser han och vänsterpartiet spekulationer. Då var det bråttom, mycket bråttom. Nu vill landstingsalliansen seriöst pröva om det finns alternativa lösningar som stärker hälso- och sjukvården i Salem, Nykvarn och Södertälje. Och det behöver få ta tid. Det behövs sansade samtal mera än folkomröstningar av den sort som nu bereds.
Konsultrapporten från förra året, som används som tillhygge i södertäljedebatten, var definitivt inte av den kvalitet man rimligen bör ställa, varken i analyser eller förslag till åtgärder. Glöm den! Den ger, enligt min mening, ingen som helst vägledning inför ambitionerna att förbättra och utveckla vården för dem som bor i området. Konsulternas idé om att lägga ut vårdbeställningar och finansiering på en entreprenör är direkt verklighetsfrämmande.

Årets uppmuntran till Scandic Hotels
Bemötandepriset är Stockholms läns landstings bidrag till att uppmuntra och belöna initiativ som förbättrar bemötande av människor med funktionshinder och ökar tillgängligheten, både fysiskt och kommunikativt, till landstingets olika verksamheter.
I nomineringen till 2007 års pris fanns också Scandic Hotels AB, nominerade av ett handikappförbund. Scandic är ju inte en landstingsverksamhet, men i juryn tyckte vi att de arbetar med bemötande och tillgänglighetsfrågor så målmedvetet och beslutsamt att vi inrättade en variant på det som brukar kallas hedersomnämnande. Det blev ”Årets uppmuntran”. Idag har Scandic fått diplomet med följande jurymotivering: ”Ett speciellt diplom för år 2007, ”Årets uppmuntran” har tilldelats Scandic Hotels AB, som på ett mycket framgångsrikt sätt arbetat med att göra sina hotell tillgängliga för personer med funktionshinder. Scandic Hotels AB har utarbetat en unik tillgänglighetsstandard.
Min korta kommentar: Efterföljansvärt och grattis, Scandic!

Och så en positiv nyhet till…
”Solna ger klartecknen för nya Karolinska” var en rubrik i Svenska Dagbladet i går. Ett viktigt steg i planärendet är taget. Andra tisdagen i april i år, tar landstinget sitt omfattande beslut i frågan om Nya Karolinska. Det är mer än 40 år sedan beslutet om att bygga Huddinge Sjukhus fattades. Då var det ett jättekliv in i framtidens hälso- och sjukvård. Flera steg har tagits sedan dess. Nu gäller det Nya Karolinska Solna. Vår tidplan pekar på utrustning av sjukhuset från 2013 och patienter från 2015.


tai iwin