Budget med ansvar för en växande Stockholmsregion

I dag presenterar Ella Bohlin (KD) budgeten för Stockholms läns landsting tillsammans med de andra gruppledarna i Alliansen. Det är en budget med flera åtgärder för att kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Bland annat höjs SL-kortet till 890 kronor.

Alliansen tar ansvar för en växande Stockholmsregion. Den samlade kostnadsökningstakten för landstinget har varit högre än vad som är hållbart och den måste därför minska. Därför har också en rad åtgärder initierats för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med bland annat förändringar inom sjukvården och ett åttapunktsprogram inom trafiken.

Alliansen tar också ansvar för ordning och reda i ekonomin. Som enda landsting i Sverige presenteras den tionde budgeten i rad som är i balans. Skatten hålls oförändrad, sjukvården och kollektivtrafiken tillskjuts 1,8 miljarder kronor respektive 295 miljoner kronor mer än föregående års budget.

Stockholms län har expanderat kraftigt de senaste åren. Det innebär fler patienter och SL-resenärer. Vid sidan av det har ny teknik och medicinska framsteg bidragit till att kostnaderna för många verksamheter har ökat påtagligt. Alliansen vill kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också göra prioriteringar – såväl inom verksamheterna som när det gäller de investeringar som ska göras.

Många gånger har kostnaderna ökat snabbt utan att vi har kunnat se en motsvarande ökning av den vård som ges. Sjukhusen får nu större frihet att utveckla sin verksamhet utifrån tydliga och långsiktiga förutsättningar. Den nya avtalsformen ska sänka kostnadsökningstakten till långsiktigt hållbara nivåer. Sjukvården tillförs 3,3 procent eller 1,8 miljarder kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 29,4 miljarder inom sjukvården. Vården flyttas närmare patienten, det vill säga utanför akutsjukhusen så att rätt vård alltid är lättillgänglig för patienten.

Ella Bohlin (KD) vid presentationen av budgeten för 2016.

Ella Bohlin (KD) vid presentationen av budgeten för 2016.

När det gäller kollektivtrafiken behöver intäkterna öka.  Därför kommer SL-taxan att höjas med 100 kronor för ett 30-dagarskort. Samtidigt måste vi även här ta tag i kostnadsökningstakten, för att kunna bygga ut kollektivtrafiken för ett hållbart resande. Vi har sjösatt ett åttapunktsprogram och redan börjat se över hur vi kan anpassa och trimma trafiken för att långsiktigt kunna fortsätta att förbättra och bygga ut den. Bland annat handlar det om Citybanan som kommer att fördubbla pendeltågens kapacitet och den historiska utbyggnaden av tunnelbanan. De alltför snabba kostnadsökningarna ska också bemötas genom att se över administration och kostnader för konsulter.

Trafiken tillförs 3,3 procent eller 295 miljoner kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 41,3 miljarder kronor inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken kommer även i fortsättningen att finansieras med ungefär hälften från landstingsskatten och hälften från biljettintäkter.

Många har reagerat på förhandsuppgifter om att SL-taxan skulle höjas. Vi har i Stockholms läns landsting en gemensam inriktning om att kollektivtrafiken ska fördelas med hälften från skatten och hälften från biljettintäkter. Det är viktigt att hedra den principen. En skattehöjning skulle slå mot jobb och tillväxt i Stockholmsregionen, vilket skulle ge sämre förutsättningar att bygga ut kollektivtrafiken. Stockholm har redan i dag Sveriges högsta landstingsskatt. Vi ska också komma ihåg att vi sedan den senaste höjningen för fyra år sedan har skjutit till en allt högre andel skattemedel.

Att jämföra med den allmänna prisutvecklingen ger en ganska dålig bild av SL-trafikens utveckling. KPI jämför samma varor varje år medan trafiken utvecklas mycket under åren. Det är en väsentlig skillnad mellan dagens kollektivtrafik i Stockholm och den som fanns för 15 år sedan. Trafikens utbud har ökat med nästan 20 procent och det har byggts 16 km nya spår. Vi har också satsat stort på att miljöanpassa och tillgänglighetsanpassa fordon.

Vi måste här och nu ta tag i kollektivtrafikens höga kostnadsutveckling, och ta höjd för våra stora investeringar i till exempel tunnelbana och Citybanan. Det krävs ett ansvarstagande med tydliga prioriteringar för att se till att resenärerna får största möjliga nytta av de resurser som används. Under de kommande åren kommer ny trafik att tillkomma. Kollektivtrafikutbudet kommer att öka inom delar av trafiken. Det är för att finansiera driften av denna nya trafik och se till att beslutade investeringar också ger ett ökat trafikutbud som trafiknämnden behöver ökade ekonomiska ramar.

Den enskilde patienten, resenären och medborgaren är utgångspunkten för Alliansens arbete i Stockholms läns landsting. Valfrihet, mångfald, hållbar tillväxt och ett tillgängligt kulturliv utgör viktiga ledord för Alliansen även i fortsättningen. För att kunna fortsätta med den viktiga utbyggnaden av vård och kollektivtrafik är det nödvändigt att göra prioriteringar. Med den här budgeten gör vi det möjligt att möta framtidens utmaningar.


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin