Budget med ansvar för en växande Stockholmsregion

I dag presenterar Ella Bohlin (KD) budgeten för Stockholms läns landsting tillsammans med de andra gruppledarna i Alliansen. Det är en budget med flera åtgärder för att kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Bland annat höjs SL-kortet till 890 kronor.

Alliansen tar ansvar för en växande Stockholmsregion. Den samlade kostnadsökningstakten för landstinget har varit högre än vad som är hållbart och den måste därför minska. Därför har också en rad åtgärder initierats för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling med bland annat förändringar inom sjukvården och ett åttapunktsprogram inom trafiken.

Alliansen tar också ansvar för ordning och reda i ekonomin. Som enda landsting i Sverige presenteras den tionde budgeten i rad som är i balans. Skatten hålls oförändrad, sjukvården och kollektivtrafiken tillskjuts 1,8 miljarder kronor respektive 295 miljoner kronor mer än föregående års budget.

Stockholms län har expanderat kraftigt de senaste åren. Det innebär fler patienter och SL-resenärer. Vid sidan av det har ny teknik och medicinska framsteg bidragit till att kostnaderna för många verksamheter har ökat påtagligt. Alliansen vill kunna fortsätta bygga ut vården och kollektivtrafiken. Därför är det viktigt att också göra prioriteringar – såväl inom verksamheterna som när det gäller de investeringar som ska göras.

Många gånger har kostnaderna ökat snabbt utan att vi har kunnat se en motsvarande ökning av den vård som ges. Sjukhusen får nu större frihet att utveckla sin verksamhet utifrån tydliga och långsiktiga förutsättningar. Den nya avtalsformen ska sänka kostnadsökningstakten till långsiktigt hållbara nivåer. Sjukvården tillförs 3,3 procent eller 1,8 miljarder kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 29,4 miljarder inom sjukvården. Vården flyttas närmare patienten, det vill säga utanför akutsjukhusen så att rätt vård alltid är lättillgänglig för patienten.

Ella Bohlin (KD) vid presentationen av budgeten för 2016.

Ella Bohlin (KD) vid presentationen av budgeten för 2016.

När det gäller kollektivtrafiken behöver intäkterna öka.  Därför kommer SL-taxan att höjas med 100 kronor för ett 30-dagarskort. Samtidigt måste vi även här ta tag i kostnadsökningstakten, för att kunna bygga ut kollektivtrafiken för ett hållbart resande. Vi har sjösatt ett åttapunktsprogram och redan börjat se över hur vi kan anpassa och trimma trafiken för att långsiktigt kunna fortsätta att förbättra och bygga ut den. Bland annat handlar det om Citybanan som kommer att fördubbla pendeltågens kapacitet och den historiska utbyggnaden av tunnelbanan. De alltför snabba kostnadsökningarna ska också bemötas genom att se över administration och kostnader för konsulter.

Trafiken tillförs 3,3 procent eller 295 miljoner kronor mer än i budgeten för 2015. De närmaste fem åren investeras 41,3 miljarder kronor inom kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken kommer även i fortsättningen att finansieras med ungefär hälften från landstingsskatten och hälften från biljettintäkter.

Många har reagerat på förhandsuppgifter om att SL-taxan skulle höjas. Vi har i Stockholms läns landsting en gemensam inriktning om att kollektivtrafiken ska fördelas med hälften från skatten och hälften från biljettintäkter. Det är viktigt att hedra den principen. En skattehöjning skulle slå mot jobb och tillväxt i Stockholmsregionen, vilket skulle ge sämre förutsättningar att bygga ut kollektivtrafiken. Stockholm har redan i dag Sveriges högsta landstingsskatt. Vi ska också komma ihåg att vi sedan den senaste höjningen för fyra år sedan har skjutit till en allt högre andel skattemedel.

Att jämföra med den allmänna prisutvecklingen ger en ganska dålig bild av SL-trafikens utveckling. KPI jämför samma varor varje år medan trafiken utvecklas mycket under åren. Det är en väsentlig skillnad mellan dagens kollektivtrafik i Stockholm och den som fanns för 15 år sedan. Trafikens utbud har ökat med nästan 20 procent och det har byggts 16 km nya spår. Vi har också satsat stort på att miljöanpassa och tillgänglighetsanpassa fordon.

Vi måste här och nu ta tag i kollektivtrafikens höga kostnadsutveckling, och ta höjd för våra stora investeringar i till exempel tunnelbana och Citybanan. Det krävs ett ansvarstagande med tydliga prioriteringar för att se till att resenärerna får största möjliga nytta av de resurser som används. Under de kommande åren kommer ny trafik att tillkomma. Kollektivtrafikutbudet kommer att öka inom delar av trafiken. Det är för att finansiera driften av denna nya trafik och se till att beslutade investeringar också ger ett ökat trafikutbud som trafiknämnden behöver ökade ekonomiska ramar.

Den enskilde patienten, resenären och medborgaren är utgångspunkten för Alliansens arbete i Stockholms läns landsting. Valfrihet, mångfald, hållbar tillväxt och ett tillgängligt kulturliv utgör viktiga ledord för Alliansen även i fortsättningen. För att kunna fortsätta med den viktiga utbyggnaden av vård och kollektivtrafik är det nödvändigt att göra prioriteringar. Med den här budgeten gör vi det möjligt att möta framtidens utmaningar.


Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

Budgeten för 2018: Så mycket pengar får vården och kollektivtrafiken

En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna. Det är målet när Alliansen i Stockholms läns landsting presentera

Läs mer

Så hjälper vi barn med ADHD bättre

Genom att olika delar av samhället hjälps åt kan barn som har ADHD få bättre och bättre förutsättningar. Det skriver barn- och äldrelandsting

Läs mer

”Det måste gå att freda sin mark”

Kojor, tält och husvagnar. Tillfälliga bosättningar på privat mark gör att ägaren inte kan använda marken. Ofta måste markägaren städa, sane

Läs mer

Välkomna på medlemskväll med Ebba Busch Thor

Den 10 maj har vi äran att gästas av vår partiledare Ebba Busch Thor som kommer hålla ett inspirerande anförande och mingla tillsammans med oss.

Läs mer

Här byggs förlossningsvården ut mest i Stockholm

Nästa år flyttar förlossningskliniken på Huddinge sjukhus till en nybyggd avdelning. De kommande åren sker den största ökningen av kapaciteten

Läs mer

Kunskapen om lipödem ska öka i Stockholm

Landstingsrådet Ella Bohlin (KD) har engagerat sig för de kvinnor som drabbas av lipödem. Som ansvarig för kroniska sjukdomar och kvinnosjukvårde

Läs mer

Trygghet och en miljon fler resor per dag är målet för 2030

Tryggheten är i fokus i det nya trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län. Där finns ambitiösa mål: SL ska ha 1 miljon fler resor om dag

Läs mer

Sverigeförhandlingen bra för familjer i Stockholms län

I dag undertecknades avtalen för Sverigeförhandlingen av Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Huddinge, Solna, Täby, Österåker, Vallentun

Läs mer

tai iwin