Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och andra verksamheter. Här berättar Kristdemokraternas landstingsråd Ella Bohlin om att det finns tydliga skillnader mellan de politiska partierna.

”Vi lever i en fantastisk region. Såhär i försommartider när allt blommar är det inte svårt att älska Stockholm. En region som rymmer skärgård, landsbygd, storstadsliv och till och med skidåkning. Det är inte alla som kan erbjuda det breda utbud som Stockholms län står för. Jag är glad att Alliansen nu kan presentera en stark, hållbar och framtidsinriktad budget för Stockholm 2018 och jag ser fram emot att berätta om alla de förslag som den rymmer. Den har också ett tydligt barn- och äldreperspektiv.

Under dagarna två ska vi diskutera våra olika budgetförslag. Argument ska dryftas och brytas mot varandra. Stundtals kommer det förmodligen att vara laddade åsiktsutbyten. Men jag hoppas att debatterna ska präglas av respekt för varandra och att vi kan skilja på sak och person. Jag hoppas också att vi ska kunna visa väljarna att det faktiskt finns skillnader mellan de olika politiska förslagen – och att det spelar roll vilket parti väljarna lägger sin röst på.

En ekonomi i balans har varit och är Alliansens ledstjärna. Under de tio år som vi har lett landstinget har vi levererat det. Alliansen har under dessa år genomfört historiskt stora satsningar på sjukvården, på trafiken och på att uppmuntra ett blomstrande kulturliv. Detta har vi klarat av utan att äventyra ekonomin. Nu ser vi hur konjunkturen viker något och hur skatteutjämningssystemet slår hårt och orättvist mot Stockholms landsting. Därför måste vi lägga ytterligare fokus på kärnverksamheten. Mellan år 2017 och 2021 ökar landstingets årliga utjämningsskatt med över en miljard.

Återhållsamhet med kostnader ska prägla alla verksamheter, liksom fortsatta tydliga ekonomiska prioriteringar av hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Varje skattekrona ska användas där den gör mest nytta för medborgaren. Målet är att alla invånare ska kunna utforma sitt liv, med stor valfrihet och utan politisk detaljstyrning.

För detta krävs att landstinget arbetar smartare, att vi minskar onödig byråkrati, att organisationen effektiviseras och att vi påtagligt minskar konsultanvändningen. Digitaliseringstakten och digitaliseringsgraden måste öka, och vi ska vara snabba på att ta till oss ny teknik och innovationer. Det läge vi befinner oss i inskärper vikten av en strikt budgethållning och effektivisering av administration och arbetssätt, för att kunna frigöra resurser till att utveckla av kvaliteten, bygga ut verksamheten och säkerställa att landstingets viktigaste resurs, medarbetarna, anser att landstinget är en attraktiv arbetsgivare.

Vi har också under 2017 beslutat om en genomgripande översyn av landstingets organisation för att kunna frigöra resurser från byråkrati till kärnverksamhet. Landstinget står på en robust ekonomisk grund. Det är inte vi själva som säger det utan vår kreditvärdighet bedöms av internationella experter och vi har en fortsatt hög ranking.

Vi höjer inte några skatter till skillnad från Vänsterpartiet utan tack vare god hushållning klarar vi av historiskt stora investering utan ytterligare pålagor på medborgarna i form av ännu mer skatter.

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande huvudstadsregion. Stockholm växer rekordsnabbt och är en viktig motor i Sveriges ekonomi. Nästan vart fjärde barn som föds i Sverige i dag föds i Stockholmsregionen. Vi har ett födelsenetto. Den kraftiga befolkningstillväxten är positiv för Stockholm, men medför också stora utmaningar för landstinget när det gäller att bygga ut hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken för att kunna möta fler patienter och resenärer.

Vi är nu mitt inne i förverkligandet av Framtidsplanen. I november 2016, ett historiskt tillfälle, flyttade de första delarna av Nya Karolinska Solna. Resterande verksamheter flyttar in i den nya byggnaden under första halvåret 2018. Det händer otroligt mycket inom sjukvården. Redan i år öppnar Södertälje sjukhus en ny behandlingsbyggnad med bland annat en ny akutmottagning, operationsavdelning och förlossningsenhet. Vid Huddinge sjukhus pågår omfattande ny- och ombyggnationer, liksom vid Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Sollentuna sjukhus och Nacka sjukhus.

Under 2017 tas Citybanan i drift. Samtidigt planeras och genomförs omfattande investeringar för utbyggnaden av tunnelbanan och trafiken. Planeringen sker enligt intentionerna i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. Investeringsutrymmet de kommande tio åren medger att landstingets verksamheter investerar totalt 116,9 miljarder kronor efter genomfört effektiviseringsuppdrag på 4,5 procent. Som jämförelse kan  sägas att statens samlade utgifter per år för ekonomisk trygghet för äldre, föräldraförsäkring och barnbidrag uppgår till lika mycket.

Oppositionen brukar anklaga oss för kostnadsökningar, men en granskning av deras budgetförslag visar att Socialdemokraterna vill öka på de fasta kostnaderna genom att inrätta inte mindre än fem nya sjukhus, varav ett akutsjukhus i landstingsregi. Vänsterpartiet vill ha två nya sjukhus, varav ett ska ha migrationsinriktning – vad det nu innebär i praktiken. Ska vi alltså ha etniska sjukhus?

Vänsterpartiet vill höja landstingsskatten och ge ytterligare en miljard till Landstingsstyrelsen att fördela. Det tackar säkert byråkraterna för! Vänsterpartiet vill också återta allt i egen regi. Så mycket som möjligt, helst nu. Jag tror faktiskt inte att 7-Eleven eller Ica som ligger nära Landstingshuset skulle klara sig om Vänsterpartiet fick bestämma.

Oppositionen vill skrota planerna att lägga ut ett akutsjukhus i annan regi än landstinget, TROTS att S:t Göran som är det enda privata hitintills är det sjukhus som fungerar bäst i alla parametrar, från patientnöjdhet till hälsoekonomi. TROTS att vårdpersonalen är nöjdare här än på landstingsdrivna sjukhus. Miljöpartiet ska skrota sex näraktuter trots att denna vårdnivå kommer vara jätteviktig i omställningen.

Oppositionen som helhet vill stoppa utvecklingen av fler vårdval. Det heter att vården i dag är fragmentiserad. Och ja, det finns förbättringspotential i upphandlingsformen Vårdval. Vi reviderar förfrågningsunderlaget vid behov efter uppföljning och utvärdering. Vi ser problemen och vi åtgärdar dem. Därför lanserar vi nu förslaget om Vårdval senior bland annat.

Det unika med vårdvalen är just att de tillåter en högre grad av frihet att justera efter vägen än vad den andra till buds stående formen för upphandling, LOU, gör. Vi har planer på utökad och förbättrad samverkan genom klusterbildningar för att knyta samman akutsjukhusen, vårdvalen och primärvården när det gäller framförallt forskning och ST-placeringar. Oppositionen vill stoppa – men vi vill utveckla vidare!

Tack vare ordning i ekonomin och kostnadskontroll har landstinget under Alliansens styre kunnat investera i vård och trafik och stötta ett rikt kulturliv. Vår budget för 2018 innehåller fortsatt stora satsningar och investeringar med fokus på den enskilda patienten och resenären, inte på systemen förblindat av ideologi.

Oppositionens budgetar talar mycket om att stoppa och avveckla. Framförallt allt som är privat. 60 procent av alla vårdcentraler är i dag privata. Hela S:t Görans sjukhus är privat. Hur ska personalen där känna sig när oppositionen utmålar privatisering som det stora onda? Det är människor vi pratar om. Inte som grädde på moset utan som sten på börda kommer också regeringens utredare Ilmar Reepalus förslag om förbud mot vinster i välfärden. Hur vore det med förbud mot förluster i stället? Då skulle nog en och annan kommunal badbassäng i vänsterstyrda kommuner få det riktigt svårt.

Medan oppositionen vill avveckla vill vi som sagt utveckla. Om vi ska fortsätta att ligga i framkant inom utveckling och forskning behöver vi mer av flexibla lösningar och mindre av centralbyråkrati och fastlåsningar tillbaka till gamla system.”

Ella Bohlin (KD)
Barn- och äldrelandstingsråd


Ekerölinjen ännu en pendelbåtssuccé

Den nya pendelbåten mellan Ekerö och Stockholms city är en framgång och blir permanent, med dubbelt så hög kapacitet i rusningstid. Utvecklingen

Läs mer

End of the road? Miljarder saknas för Tvärförbindelse Södertörn

"Det här är illa, riktigt illa", säger Karl Henriksson (KD), angående att 5,6 miljarder kronor saknas för att bygga Tvärförbindelse Södertör

Läs mer

120 miljoner till förlossningsvården

I det kontinuerliga arbetet för en trygg förlossningsvård presenterar Alliansen idag ett paket av åtgärder. Kapaciteten och tillgängligheten sk

Läs mer

Ella Bohlin efter BB-marschen i Stockholm: ”Därför är jag hoppfull”

Kristdemokraternas barn- och äldrelandstingsråd Ella Bohlin skriver i Dagens Samhälle om den uppmärksammade sommaren i den svenska förlossningsv

Läs mer

Medlemsmöte -1 år kvar till valet

Vi vill hälsa alla medlemmar välkomna till Kristdemokraterna i Stockholms stad och läns medlemsmöte! Vi har äran att gästas av vår

Läs mer

Historisk överenskommelse om spårväg mellan SL och Lidingö

Stockholms läns landsting och Lidingö stad presenterade i dag en överenskommelse om en ny Lidingöbro och ny kollektivtrafik i Östra Stockholm. Ö

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

tai iwin