Från ord till handling – fler vårdplatser, bättre och säkrare vård med ny inriktning

I veckan har den programberedning i Hälso- och sjukvårdsnämnden som jag leder be-slu-tat att ge Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i uppdrag att närmare beskriva vårdbehovet för personer som behöver geriatrisk vård de närmaste fem åren. I uppdraget bör även ingå att utreda behovet av en ny inriktning i fråga om rehabilitering efter vård på akutsjukhus i linje med vad som anförs nedan.Behovet av nya vårdplatser inom hälso- och sjukvården i Stockholms län är väl känt. Det nödvändiga tillskottet av vårdplatser under de närmaste åren bör rela-teras till framtida vårdbehov inom framför allt geriatrisk vård och rehabilitering efter vård i akutsjukvården.I diskussionen om vårdplatser framkommer ibland att kommunerna inte i tillräck-lig utsträckning planerar och investerar för att klara behovet av omsorgsboenden etc. Detta är säkert en del av förklaringen till att många personer tvingas vistas på sjukhus utan egentligt behov av sjukhusvård. Dock kan ett ökat antal vårdplatser för vård inom geriatrisk vård behövas för att komma till rätta med behoven av vårdplatser i akutsjukvården.Det allt ökande trycket på sjukhusvård av nya patienter med akuta behov av vård inom t.ex. cancersjukdomar, stroke och hjärta/kärl-sjukdomar kan leda till att patienter skrivs ut för tidigt bl.a. med hänvisning till att den nödvändiga rehabili-teringen inte kan fullföljas. En analys av behovet av rehabilitering bör ge besked om det framtida behovet till vägledning för den planering och finansiering som är landstingets ansvar.

Ilija går sin egen väg…

Så fick vi veta att landstingsrådet Ilija Batljan, socialdemokraternas gruppledare och starke man lämnar landstinget för näringslivet. Jag vill önska honom lycka till i de nya uppgifterna. Dagen efter hans besked om att gå vidare i karriären, så läser jag i SvD på ledarsidan att Ilija i en konferens för några veckor sedan skulle ha sagt att landstinget är en deprimerande miljö, präglad av ineffektivitet och slöseri och att det borde rivas och att man borde börja om från början… Jag har en helt annan bild av Stockholms läns landsting. Till hösten är det 20 år sedan jag började min politiska gärning i landstinget. Jag har funnit uppgifterna synnerligen stimulerande, jag har kunnat konstatera att jag är och har varit omgi-ven och uppmuntrad av engagerade och begåvade tjänstemän och chefer. Därför ser jag fram emot en god fortsättning innevarande mandatperiod.

Ett tänkvärt citat: “Det är för väl att lögnen finns – för tank o matt man hörde var sant. “
Albert Engstström

Stig Nyman, kristdemokrat

Forsknings- och äldrelandstingsråd

Telefon 08-737 42 73

Mobiltelefon 070-37 234 05

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:stig.nyman@kristdemokraterna.se

Om du vill ta del av mina tidigare reflexioner så gå in på min hemsida och klicka vidare: http://www.kristdemokraterna.se/


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin