Indikationer på avvikande mönster visar att granskning av journaler är viktig

Alliansen i Stockholms läns landsting välkomnar att hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskar 400 journaler extra för att undersöka misstänkta brister hos vårdgivare inom gynekologin. I dag har Alliansen också beslutat om fler stickprov av journaler och stärkt uppföljning inom vården i Stockholms län inför 2017.

Pressmeddelande
21 mars 2017

Ella Bohlin (KD)– Vi har stärkt resurserna för uppföljning och medicinska revisioner eftersom vi vill öka ambitionerna när det gäller att ha koll på att patienterna får den goda vård som vi betalar för. När det nu finns indikationer om att en vårdgivare har gett fel behandling av ekonomiska skäl är det mycket viktigt för oss att gå till botten med om det stämmer. Vi accepterar inte att vårdgivare försöker missbruka eller gå runt avtalen, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvården.

– Alla patienter har rätt att förvänta sig den bästa möjliga vården. Ingen ska felbehandlas, ingen ska överbehandlas och inga resurser ska läggas på vård som är onödig eller inte utförs. När vi får indikationer på fusk och felaktigheter ska det följas upp. Vi har också i budgeten för 2017 beslutat om stärkt uppföljning av alla vård och alla slags vårdgivare. Det ger möjlighet att agera med kraft i specifika fall. Vi lägger inga fingrar emellan: Om det visar sig att någon vårdgivare fuskar äventyrar de sina avtal med landstinget, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

– Det ska vara ordning och reda i vården. När vi får indikationer på fusk eller felaktigheter ska det alltid följas upp och redas ut. Därför tar vi i dag beslut om att öka uppföljningen och antalet stickprov på inskickade journaler. Det handlar om att säkerställa att skattebetalarnas pengar ska gå till rätt saker, säger Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

– Det är jätteviktigt att pengarna i vården går till rätt saker. Därför är det bra att förvaltningen granskar 400 journaler extra när vi får indikationer på felaktigheter. Aktörer måste göra rätt för sig och en fördjupad uppföljning hjälper oss att göra vårdvalen ännu bättre och långsiktigt hållbara i den framtida vårdkartan, säger Karin Fälldin (C), gruppledare hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

Stockholms läns landsting: Landstinget granskar vårdgivare inom gynekologisk vård >>

 

Högre ambitioner för att följa upp vården i Stockholm

Alliansen i Stockholms läns landsting beslutar på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 21 mars att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att dessutom öka antalet stickprovskontroller av journaler. Uppdraget ska redovisas i juni 2017 och därefter utvärderas.

Beslutet på hälso- och sjukvårdsnämnden i dag:

Den vård som utförs inom Stockholms läns landsting är mycket uppskattad, det gäller vård utförd av såväl fristående aktörer som landstingets egna verksam-heter. Alla patienter har rätt att förvänta sig att få den bästa möjliga vården, oavsett vilken vårdgivare de väljer. De allra flesta vårdgivare gör ett utmärkt arbete och tar redan ett stort ansvar för vår gemensamma hälso- och sjukvård. Likväl är det viktigt att arbetet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att pati-enterna får kvalitativ vård anpassad till de individuella behoven och att de of-fentliga medlen används på ett effektivt sätt. Som en del i landstingets arbete med god kostnadskontroll och kvalitetsförbättring höjs ambitionen gällande uppföljning och revision. Detta är ett av stegen på vägen i arbetet mot ett effektivare landsting och bättre vård.

Därför föreslår vi att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag:

att     fortsätta med och fördjupa journalgenomgångarna i syfte att upptäcka och förhindra överbehandling och felaktig redovisning.

att     genomföra väsentligt fler stickprov som ett led i denna fördjupade uppfölj-ning.

 

Stärkt uppföljning av vården i Stockholms län i budget 2017

Under 2017 kompletteras den ordinarie uppföljningen av vården vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning.

I hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2017 framgår ökade satsningar på uppföljning:

”Ordinarie avtalsuppföljning och fördjupad uppföljning

Uppföljning av vårdgivare i Stockholms län ska vara bred och omfatta vårdproduktion, patientnöjdhet, tillgänglighet, kvalitet, nya initiativ och genomförande av aktiviteter för en bättre samverkan i en nätverkssjukvård, samt bidra till att säkra verksamheter inom forskning, utveckling, innovation och utbildning i hela sjukvårdssystemet. Det är viktigt att nyttan av den information som samlas in genom uppföljning vägs mot det administrativa arbete som rapporteringen medför för vårdgivare inom bland annat vårdvalen. Framtidsplanens genomförande kommer att följas med systemuppföljningar Ett kontinuerligt arbete med att stärka kapaciteten för uppföljning och jämförelser pågår inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer och andra landsting.

Den ordinarie uppföljningen kompletteras vid behov med fördjupade uppföljningar (tidigare kallade revisioner). De främsta fokusområdena för fördjupade uppföljningar är patientsäkerhet och kvalitet samt korrekt ekonomisk ersättning. Under 2017 förstärks verksamheten med ett tydligare funktionsansvar och tydligare mandat för Revisionsrådets medlemmar.”


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer