Inför en regional äldrepeng!

Stockholms län växer, idag finns här 320 000 personer över 65 år. Av dessa bedöms cirka 4,5 procent ha så stora behov av omvårdnad och hälso- och sjukvård att de behöver bo på ett äldreboende. Idag anvisas dessa äldre ett boende i sin kommun, oftast beroende på var det för dagen finns en ledig plats vilket och inte alltid efter den äldres egna önskemål och behov.

Det finns idag exempel på hur kommuner i Stockholms län upphandlat driften av äldreboende på nya sätt, med krav på olika inriktningar inom såväl vårdfilosofier som intressen, språk och kultur. Men även om Stockholmskommuner är relativt stora finns det inte underlag i varje kommun för att starta upp boenden med specifika inriktningar.

I kristdemokratiskt styrda stockholmskommuner har det funnits en tydlig strävan mot att öka möjligheten att bestämma själv även när det gäller äldreboende. Flera kommuner har gjort valfrihetsupphandlingar enligt Lagen om Valfrihetssystem (LOV) så att medborgarna får välja äldreboende inom den egna kommunen, men det räcker inte.

För att ge ökad valfrihet och mångfald måste vi också bryta igenom kommungränserna. Vi vill därför införa en regional äldrepeng, det vill säga en regional upphandling enligt LOV, där kommunerna gemensamt formulerar kvalitetskrav på verksamheterna i form av bemanning, utbildningsnivåer, servicegrad osv, och bestämmer till vilket dygnspris detta ska erbjudas.

Tillsynsmyndigheten skulle bevilja tillstånd för boenden och ansvara för tillsynen av desamma.

Alla som kan leva upp till kraven och leverera äldreboende till den kostnad som fastställts kommer därmed att kunna erbjuda sina äldreboendeplatser till samtliga äldre i länet med biståndsbeslut om äldreboende. Det skulle skapa maximal frihet för de äldre att flytta dit de verkligen vill bo – dit det är nära till anhöriga, där lägenheterna är trevliga, där språk- och kultur kan tillgodoses eller där verksamhetsinriktningen på annat vis tilltalar. Det skulle också göra det lättare för de företag som vill starta upp verksamheter med inriktning och form som de tror på, när alla Stockholms läns äldre utgör underlag.

När Stockholms län utformat och satt igång sin regionala äldrepeng och kommunöverskridande LOV kan det på sikt förhoppningsvis leda till framarbetande av en nationell äldrepeng, med tydliga kvalitetskrav och väl specificerat vad som ingår i pengen.

Vi kristdemokrater säger att valfriheten inte ska begränsas, utan utvidgas. Allt för att bättre kunna tillmötesgå människors olika behov och önskemål, där makt att välja och välja bort ligger hos den enskilde, inte hos kommunala tjänstemän eller politiker. För att ge människor den rätten, är vi beredda att ta strid. Nu är det dags för en regional äldrepeng.


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin