Kristdemokraterna beklagar besparingar på bussar

Nästa år kommer busstrafiken i samtliga kommuner i Stockholms län att genomgå stora förändringar som bland annat syftar till att minska utgifterna för SL. Förändringarna är direkt kopplade till att S, MP och V i somras gjorde gemensam sak med SD och röstade ner Alliansens föreslagna höjning av SL-taxan.

– Jag beklagar verkligen det besparingskrav som Socialdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier tvingat fram genom att säga nej till höjda SL-priser. Nu gäller det att se till att förändringarna drabbar resenärerna så lite som möjligt. I trafikförsörjningsprogrammet finns det tydliga miniminivåer för olika typer av trafik och de ska förstås aldrig underskridas. Vi kristdemokrater fortsätter att stå upp för en attraktiv kollektivtrafik i Stockholms län, säger Karl Henriksson (KD), gruppledare i trafiknämnden i Stockholms läns landsting.

Trafiknämnden beslutade i går om de principer som ska gälla för arbetet med att ta fram de nya busstidtabellerna. I dag presenterade trafikförvaltningen sitt förslag på vilka busslinjer som påverkas. Principerna utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och handlar om att anpassa utbudet av busstrafik till antalet resande i dag. Många busslinjer har funnits under lång tid och därför finns, oavsett ekonomisk situation, skäl att se över om de linjer vi har faktiskt motsvarar det behov som finns. Nu ska i Stockholms län säga vad de tycker om förslaget. Planen är att förändringarna träder i kraft den 11 januari 2016.

Kristdemokraterna och övriga Alliansen i landstinget föreslog i sitt budgetalternativ en höjning av SL-kortet med 100 kronor, för att säkra ekonomin och därmed trafikutbudet. Samtidigt gör vi stora investeringar i kollektivtrafiken, vilket medför att SL framöver behöver mer intäkter för driften av den utökade trafiken på nya spår och linjer. Efter att oppositionen röstade ner höjningen tvingas landstinget nu att se över utgifterna. Delvis har vi redan gjort justeringar i trafikutbudet, bland annat motsvarande 23 miljoner inom pendeltågstrafiken.

Förändringarna i busstrafiken är inte den enda åtgärden som behövs. De kommande åren krävs flera framtidsinvesteringar som är viktiga för Stockholmsregionen. Bland annat öppnar Citybanan med sina nya pendeltåg, nya och bättre tågdepåer, nya pendeltågsstationer och nödvändiga underhållsinsatser. Sammantaget får pendeltågstrafiken dubbelt så hög kapacitet. Med detta kommer också en ökad kostnad om en halv miljard kronor per år.

Därtill kommer tunnelbanans utbyggnad med nio nya stationer, nya tunnelbanevagnar och nytt signalsystem. Det innebär utöver fler bostäder, fler avgångar och mindre trängsel en årlig kostnad om cirka 1,3 miljarder kronor. Till det kan läggas en lång rad andra satsningar som fortsatt upprustning och utveckling av Roslagsbanan, utbyggnad av Tvärbanan till Sickla, Kista och Helenelund, upprustning av Saltsjöbanan, fler pendelbåtslinjer, nya hissar och rulltrappor samt Sveriges första elbussar i ordinarie trafik.

Andra åtgärder för finansieringen är:
– minskade kostnader för administration och konsulter,
– förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk och tjuvåkning,
– utvecklade intäkter från exempelvis lokaler och reklam,
– genomlysning av investeringar i fråga om både kostnader och innehåll,
– granskning av upphandlingsformer och krav i upphandlingar i syfte att förstärka kostnadskontrollen, samt
– minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.

Kristdemokraterna kommer fortsätta att ta ansvar för att utveckla och rusta Stockholmregionen, att kraftsamla för att bygga nytt och att se kollektivtrafikens nyckelroll i samhällsbygget. Vi står upp för ekonomiskt ansvarstagande och en ekonomi som är hållbar över lång tid.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin