Kvaliteten ska avgöra valet av vårdcentral

Landstingen måste kunna presentera ett tydligt underlag för medborgarna som kan ligga till grund för valet av vårdgivare. Endast på det sättet kan vårdvalsreformerna nå sin fulla potential.

Den möjlighet att välja vårdgivare som har införts är en stor framgång. Genom att själv få välja vårdgivare ökar den enskilde patientens självständighet och egenmakt. Dessvärre finns stora brister i presentationen av underlaget. Det framgår av den rapport som Myndigheten för vårdanalys presenterade i veckan. Exempelvis uppger 40 procent av medborgarna att avsaknaden av tillräcklig eller användbar information i stor eller mycket stor utsträckning har varit ett skäl till att inte byta vårdcentral.

Vårdcentral. Foto:"Veidekke_SE" (CC BY-SA)

Vi definierar kvalitet olika. En del tycker att tillgänglighet är viktigt när man vill boka besök eller få råd. Andra vill få möjlighet att ha en varaktig sjuksköterske- eller läkarkontakt, eller ett gott bemötande. Redan i dag är det möjligt för stockholmarna att jämföra andra patienters helhetsintryck, bemötande och upplevda nytta på landstingets informationscentral Vårdguiden.

Det som dock borde vara det mest intressanta är vilken medicinsk kvalitet vårdgivaren håller och vilka behandlingsresultat den uppnår. Med andra ord – var blir den sjuke frisk?

En förklaring till att det finns stora brister i den redovisningen i dag är att det är svårt att bestämma vad som tydligt redovisar vilka behandlingsresultat primärvården presterar och som därmed kan vara så kallade kvalitetsindikatorer. Men det är inte omöjligt.

Landsting i södra Sverige har arbetat målmedvetet för att kunna presentera information på ett bra sätt. Via webbsida och reklamutskick har man beskrivit hur den som ska välja vård kan gå tillväga. Här finns erfarenheter att hämta för förbättrade jämförelser i Stockholm.

Kristdemokraterna vill prioritera tydliga kvalitetsindikatorer i den fortsatta utvecklingen av vårdvalet i Stockholms läns landsting. Indikatorerna ska avse de medicinska behandlingsresultaten och resultaten ska regelbundet redovisas för medborgarna på ett tydligt och transparent sätt.

Landstinget samlar i dag in ett stort antal kvalitetsindikatorer som bland annat berör förskrivning av läkemedel. Kristdemokraterna föreslår därför att de här indikatorerna ska bearbetas och sammanställas kontinuerligt, så att de blir lättillgängliga för stockholmarna på samma sätt som indikatorerna för bemötande och upplevd nytta. Syftet är att underlätta för patienter att göra informerade val.

Vårdvalet är viktigt. Det innebär att du själv kan bestämma var du ska få din vård. Du kan inte bli nekad att välja en viss mottagning och du kan ändra ditt val när du vill. Du kan enkelt lista dig hos en vårdcentral eller barnavårdcentral, genom att ringa eller besöka dem. Alla centraler skall även ha en blankett elektroniskt som man skall kunna fylla i och skicka in.

Kristdemokraterna vill utöka vårdvalet ytterligare och införa det på många andra enheter som exempelvis hjälpmedel. Syftet med valfriheten är att genom konkurrens ge en högre kvalitet i vården. Den bygger emellertid på att vi som patienter har möjlighet att göra informerade val.

Valfriheten är här för att stanna och utvecklas. Nu måste vi som använder vården i Stockholm få tydligare redovisningar om vilken kvalitet vårdgivarna levererar. Det arbetet kommer att leda till bättre underbyggda val och ökad kvalitet i vården.

Malin Appelgren (KD)Malin Appelgren (KD)
Landstingsstyrelsen
Stockholms läns landsting


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin