Geriatriken i Nynäshamn

Den geriatriska kliniken, vårdinrättningen för äldre, i Nynäshamn är hotad av nedläggning. För att diskutera geriatrikens framtid besökte äldre- och forskningslandstingsrådet Stig Nyman ett öppet möte, som arrangerades av organisationen Tankesmedjan i Nynäshamn. Ljudupptagning från mötet kan avlyssnas här.


Problemet är att för lite journalinformation förs över, inte för mycket

Frågan om sammanhållna patientjournaler är en ofta återkommande fråga i debatten, nu senast i ett stort reportage i Dagens Nyheter 14 februari. Jag tycker att det är olyckligt att fokus så ofta hamnar på integritetsfrågor och sällan på vårdkvalitén. När den borgerliga alliansen tillträdde så fanns cirka 80 olika journalsystem i Stockholms läns landsting. Detta ledde till stora patientrisker och till ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Varje gång man bytte klinik var man tvungen att upprepa all information för en ny sjuksköterska eller läkare. Detta ledde till att patienter fick onödigt långa väntetider. Efter ett omfattande arbeta har vi nu lyckats få in 200 vårdenheter, däribland alla större sjukhus, i ett och samma journalsystem. Detta leder till stora effektivitetsvinster, men framförallt så leder det till att vården blir säkrare för patienterna. Brister i överföringen av patientjournaler leder till stora patientrisker. Enligt Socialstyrelsens bedömningar så avlider uppskattningsvis 3~000 varje år på grund av undvikbara dödsfall. Dessa dödsfall inträffar på grund av att flera saker går fel i en lång kedja av händelser, men ett stort antal studier, såväl svenska som utländska, slår fast att dålig informationsöverföring är en av de största och mest allvarliga bidragande orsakerna. Jag tycker att det är otillständigt att exempelvis den information som ambulanspersonal får ta emot, inte får föras vidare till akutmottagningen som tar emot patienten, om det skulle vara så att patienten inte är vid medvetande för att ge sitt medgivande. I detta och många andra fall så har jakten på integritet gått alldeles för långt. Självfallet ska patientsystemen vara utformade för att skydda patienternas integritet, men för mig måste patientsäkerheten alltid komma i första rummet. Den stora utmaningen inom vården är att se till att mer information delas mellan olika vårdgivare, inte mindre.

Redan idag är der förbjudet för sjukvårdspersonal att eftersöka information om patienter som de inte vårdar och det finns flera exempel på att vårdpersonal dömts till dagsböter när de på ett felaktigt sätt läst patienters journaler. Detta är i första hand en ledarskapsfråga och här behövs ingen förändrad lagstiftning. Det innebär att även om det finns många anställda inom vården som har en teknisk möjlighet att ta del av patientinformation, så ska alla känna till att överträdelser kommer att upptäckas och beivras. Att med ett aktivt arbete i ledningen stärka kunskapen om detta är en betydligt viktigare insats för patientens integritet än att sätta upp hinder för att föra över patientinformation mellan vårdgivare. Gärna integritet, men först en rejäl patientsäkerhet värd namnet.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd


Stockholms patientnämnden ryter till

Ignorerade varningarna –ministern tiger
Socialstyrelsen hinner inte med vårdanmälningar
Dagens Nyheter
14 Feb 2012

– Vi reste farhågor om arbetsbördan för Socialstyrelsen. Och det har ju visat sig att vi fått rätt, säger Lena Appelgren (KD), ordförande i patientnämnden i Stockholm läns landsting. DN sökte under gårdagen socialminister Göran Hägglund (KD). Han ville inte svara på frågor om hur regeringen resonerade kring varningarna…read more…

Tech Tags; Lena Appelgren (KD)


Östra länken – bra för Lidingö

Eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt mot tidigare beräknat, behöver både spår- och vägbyggen tidigareläggas, skriver Michael Stjernström och Jessica Nyberg, Kristdemokratiska företrädare i landstinget respektive Lidingö stad i ett debattinlägg. Läs hela inlägget via denna länk.


Släpp läkarna loss

Dagens artikel i Svenska Dagbladet tar upp ett angeläget problem. Tusentals svenska ungdomar studerar på läkarutbildningar utomlands, men har svårt att få tillgång till de så viktiga AT-tjänsterna, på svenska vårdinrättningar. Jag tycker att det finns en del reflektioner att göra kring detta. För det första så måste det erbjudas fler platser vid svenska läkarutbildningar. Vården har idag stora behov, och dessa kommer att bli större under de kommande åren. Samtidigt så har vi varje år hundratals svenska ungdomar som vill arbeta med vård i Sverige, men som inte kan studera här. Vi har fler studenter än någonsin i Sverige, då borde det finnas utrymme att utbilda välfärdssektorns framtida medarbetare. Utbyggnaden av läkarutbildningen är nödvändig, men den kommer att ta tid. På kort sikt är det viktigt att Socialstyrelsen justerar sina regler och att landstingen blir bättre på att ta tillvara den resurs som AT-läkarna utgör, även de som studerar utanför Sveriges gränser. För min del tänker jag samla beslutsfattarna i Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet och våra vårdgivare för att se vilka möjligheter som finns att underlätta situationen.

Stig Nyman
Äldre- och forskningslandstingsråd


Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden

Stockholm är inte färdigutbyggt. Det slår idag sex ledande Kristdemokrater fast på SvD.se. I en debattartikel konstateras att eftersom Stockholmsregionen nu växer dubbelt så snabbt som man tidigare beräknat, behöver regionens spår- och vägbyggen tidigareläggas.

Kristdemokraterna föreslår nu att tunnelbanans blå linje ska förlängas från Kungsträdgården till Nacka och samplaneras med den östliga vägförbindelsen, Östra länken, säger Michael Stjernström, gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden, Stockholms läns landsting.

Genom att förlänga tunnelbanan till Nacka och att redan från start planera för ett högt kollektivtrafikresande i Östra länken kan kollektivtrafikresandet i länet fortsätta att öka, fortsätter Michael Stjernström.

Det behövs en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Stockholm är en motor för hela landets tillväxt. Det är därför nödvändigt att regeringen ökar anslagen till Stockholmsregionen. Regeringen får inte vika sig för tillväxtmotståndare på landsbygden, avslutar Michael Stjernström.

Artikeln finns på: SvD och är undertecknad av:
Malin Appelgren, Kommunalråd i Solna, Distriktsordförande Stockholm län, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Jan-Erik Jansson, Kommunalråd i Nacka, (kd)

Ewa Samuelsson, Bitr. borgarråd, Gruppledare Stockholms stad, (kd)

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Caroline Szyber, Riksdagsledamot, Distriktsordförande Stockholm stad, (kd)


Tillgänglighet och tilltro

Kul att DN skriver om hur Vårdval Stockholm lyckats erbjuda länsinvånarna ökad tillgänglighet och minskade väntetider att nå vården. En bild som även Karolinska institutets oberoende granskningar av Vårdval Stockholm har visat.

Patienterna har bra tillgång till vård gör att klagomål om köer av avvisande sköterskor hörs alltmer sällan. Så trots vänsteroppositionens försök att svartmåla så har invånarna i länet tagit till sig reformen och nöjdheten med samt tilltron till vården har aldrig varit större i länet. Lägg till detta att för första gången genomförs fler besök i sk. utsatta områden än i sk. överklassafari-områden.

Nu bygger vi vidare på systemet och utreder en differentierad besöksersättning för at tnå hela vägen. Det vill säga en ersättning där mottagningarna få olika betalt utifrån patientens behov av vård. I dag får vårdcentralerna samma ersättning för ett besök oavsett hur mycket tid eller resurser besöket tar i anspråk. Vi tillsätter en grupp som får i uppdrag att under 2012 ta fram ett förslag på hur detta kan genomföras så att behovet av vård kompenseras mer rättvist.


Bygg ut kollektivtrafiken i hela Stockholms län!

Kranskommuner kritiska till spårvägar i innerstaden
Strategi för trafiktäta områden
Anders Sundström anders.sundstrom@dn.se
Förslag till stomlinjenät 2030
Dagens Nyheter
7 Feb 2012

Stockholms stad och SL har författat en gemensam strategi för att förbättra trafiken på resenärstäta och igenkorkade stråk i Stockholms innerstad. Strategin går ut på att skapa utrymme för kollektivtrafiken på viktiga gator längs sex huvudlinjer. Om…read more…

I dagens DN artikel skriver Anders Sundström om att flera kommuner i Stockholms län är orolig att utbyggnaden av spårväg i Stockholms innerstad hotar andra viktiga utbyggnader av kollektivtrafiken i länet.

När Stockholmsregionen växer måste spårtrafiken byggas ut. Att ställa olika trafikslag mot varandra är dock inte en framkomlig väg för Stockholmsregionen. Kapaciteten inom kollektivtrafiken behöver både förstärkas i innerstaden, mellan länets kommuner och Stockholm samt med nya tvärförbindelser i länet.

För att klara av den massiva inflyttningen till vår region behöver en massiv utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Både spårvägen i innerstaden, tunnelbana till Nacka, Tvärbanan och Spårväg Syd behöver byggas. Pendeltågstrafiken till Arlanda från Älvsjö kommer att påbörjas i slutet av året. SL står även inför stora satsningar på busstrafiken men även en utbyggnad av pendelbåtstrafiken.

Vårt budskap från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting är tydligt. Regeringen behöver öka anslagen till Stockholmsregionen. De kommuner och företag som gynnas av utbyggd infrastruktur bör även de bidra till finansieringen. Kristdemokraterna välkomnar även regeringens pågående utredning kring en framtida förändring av trängselskatten. Att ge regionen inflytande över trängselskatten är viktigt, såväl för att säkra intäkterna som för att minska trängseln. Om Stockholm ska lyckas bli Europas mest attraktiva storstadsregion krävs ett fortsatt högt tempo i arbetet för en hållbar regional infrastruktur.Äntligen HPV-vaccin

Efter sju bedrövelser och ännu fler sorger så börjar landstinget idag att vaccinera unga tjejer mot HPV-viruset. Kristdemokraterna i Stockholms läns landsitng har tidigare kritiserat upphandlingsreglerna som försvårat genomförandet av vaccinationsprogrammet och vi hoppas nu att reglerna ändras av regeringen så att situationen inte kommer att upprepas.

Efter många invecklade turer, och juridiska och ekonomiska tvister, så har vi äntligen nått detta viktiga steg. Jag bär på en stillsam förhoppning att detta ska ha varit en av de sista gångerna som upphandlingstvister förhindrat livsviktiga vårdinstatser på detta sätt. Jag skulle, som jag meddelat tidigare på denna blogg, gärna se en reformerad upphandlingslagstiftning, och detta är inte minst angeläget inom sjukvården. Jag tror dock att en ökad dialog mellan landsting, stat och medicinska bolag borde kunna leda till framåtsyftande kreativa lösningar på detta område. Även på detta område är Offentlig-Privat Samverkan någat att eftersträva och inte något att vara rädd för. Jag tycker mig ha annat en alltför stor ängslighet i kontaketerna med industrins företrädare och min uppfattning att det är en inställning som inte gynnar patienterna.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd (KD)