Gör en översyn av systemet med trängselskatten

Den gängse bilden av trängselskatten i Stockholm tycks vara att de flesta är nöjda. Ännu fler kan förklara sig nöjda om en större del av intäkterna dessutom går till kollektivtrafikutbyggnad. Syftet med trängselskatten är för oss Kristdemokrater inte att avskaffa biltrafiken. Den är avsedd för att förbättra framkomligheten så att ingen ska behöva slösa bort sitt liv i en bilkö utan att mer resurseffektivt nyttja de befintliga vägarna, utveckla kollektivtrafiken, och minska utsläppen.

Eftersom Stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare.

En översyn av systemet med trängselskatten är därför nödvändig så att den på ett mer kraftfullt och minskar trängseln och säkrar intäkterna till framtida investeringar i kollektivtrafiken.

SvD


Förslag på nya pendelbåtslinjer

Äntligen kommer den efterlängtade utredningen från SL; Förslag på försök med nya pendelbåtslinjer på Stockholms inre vatten.

Fler och fler börjar inse att Stockholms inre vattenvägar, som redan har använts i mer än 1000 år, även är något för den moderna storstadsbon att nyttja. Pilotprojektet med pendelbåt blev en succé, Sjövägen hade över 178 000 resenärer under första årets försök. Det visar att kollektivtrafik på vatten, kan bli ett viktigt och uppskattat komplement till buss, tunnelbana, pendeltåg och spårvägar. SL föreslår i sin nya utredning ytterligare försök med pendelbåtstrafik på följande sträckor:

Nybrokajen – Nacka – Lidingö – Frihamnen

Hammarby Sjöstad – Nybrokajen

Kristdemokraterna välkomnar dessa förslag och ser det som ett första steg i uppbyggnaden av ett nät av pendelbåtar både i Saltsjön och på Mälaren.

För att pendelbåtstrafiken ska ges långsiktiga förutsättningar att utvecklas önskar vi även att:

– SL:s biljetter och periodkort gäller inom pendelbåtstrafiken


– Hög turtäthet ex, timmestrafik


– Helårstrafik


– Förbättrade klimatskydd vid bryggor


– Bra samordning mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Förbättrad information, störningsinformation och marknadsföring


– Attraktiva gångvägar mellan pendelbåt och övrig kollektivtrafik


– Hyrcyklar vid bryggorna


– Infartsparkeringar och cykelparkeringar vid bryggorna


– Förbättrad tillgänglighet


Räddande änglar saknar p-platser

Vårdpersonal tvingas köra runt och leta parkeringsplats i stället för att hjälpa patienter, skriver Margaretha Åkerberg i Dagens Medicin.

Alla de personer som i alla väder och alla tider på dygnet ger omvårdnad, leenden, en klapp på kinden, hjälp av olika slag till de människor som så innerligt behöver denna insats, gör det möjligt för dem att komma i tid.

Vad menas med detta?

Jo, på alltför många platser i Stockholm är det hart när omöjligt att under vissa tider på dygnet ställa ifrån sig sin tjänstebil. Personalen får åka omkring och leta efter en parkeringsplats. Det kan ofta vara ganska långt ifrån den person de ska besöka. Dessutom kan de drabbas av felparkeringsböter, som de oftast själva får betala. Det betyder inte att de kan parkera hur eller var som helst. Vanliga regler gäller. Men under vinterhalvåret är det extra besvärligt.

Exempel på en vanlig situation. Personalen har ställt ifrån sig bilen efter en tids letande. Är hos vårdtagaren och får ett larm. Det betyder att de genast måste ta sig till den personen som larmat. Denne har kanske trillat eller behöver snabbt hjälp av annan orsak.

Då ska personalen ta sig tillbaka till bilen, för att åka till nästa vårdtagare och där leta efter en parkeringsplats. Alla kan förstå att detta inte är optimalt och tar onödig mycket tid. Därefter tillbaka till den första vårdtagaren för att eventuellt slutföra hjälpen där. Det medför en förskjutning i tidsplaneringen för alla de som senare väntar på hjälp.

Vi i arbetslivet skulle inte acceptera att den hjälp vi väntar på, kanske att komma upp ur sängen, få hjälp att klä på sig, gå på toaletten för att nämna några exempel, inte kommer som planerat. Visst kan hinder dyka upp, men det går då att meddela vårdtagaren som väntar.

Hur skulle vi hantera alla de som så väl behöver hjälp om inte dessa fantastiska människor funnes?
Vi måste se till att hemtjänstpersonal och hemsjukvården får bättre arbetsvillkor i denna fråga!
Här har kommunen ett stort ansvar. Ge all hemtjänstpersonal och hemsjukvårdare generellt parkeringstillstånd.

Margaretha Åkerberg (KD)


Gott Nytt År och Nya Reflexioner

Så har ett nytt år inletts och det har hunnit gå ett par veckor. Lite ledigt blev det för min del mellan jul och nyår och mycket tid fick ägnas åt förkylningsbehandling. Och i måndags var snuva och hosta över, så att jag mer koncentrerat kunde ägna mig åt arbetsuppgifterna i landstingshuset.

Det här med upphandlingar…

”Carema” har blivit ett nyckelord i tidningsrubriker och i samtal. ”Skatteparadis” är ett annat och riktigt häftigt blir det om begreppen förs samman eller har skäl att föras samman i samma artikel. Det finns inga skäl att på något sätt försvara bristerna i några caremaverksamheters äldreomsorg. Definitivt inte. Och efter några månaders debatt och uppmärksamhet, så har inte heller Carema försvarat bristerna.

Det jag bl.a. har reflekterat över under höstmånaderna är bl.a. varför all ammunition i debatten har riktats mot Carema och knappt något alls mot Caremas avtalsparter, kommunerna och deras politiska ledningar. Någon kan tycka att jag kastar sten i glashus när jag tar upp frågan så här. Men om vi på politiskt håll skall kunna lära oss att bli bättre upphandlare, så måste vi ju rimligen lära av våra egna misstag. För det är klart att det måste ha begåtts misstag när t.ex. Carema får intäkter tillräckligt stora att betala de olycksaliga internräntorna, som genererar vinster hos ägarna och som sedan flyr landet.

En annan reflexion har gett mig skäl att fundera över de risker skattebetalarna utsätter sina inbetalda skattemedel för. Om landstings- och kommunledningar inte ställer tillräckligt skarpa kvalitetskrav på egen eller upphandlad verksamhet, om man inte har ett effektivt sätt att följa upp, om man inte analyserar huruvida de utbetalda pengarna används effektivt eller enbart blir en utgiftspost, då är det inte undra på att det kan bli alltför löst grundade upphandlingar.

Själv är jag övertygad om att upphandlingar med stöd av LOU, Lagen om offentliga upphandlingar, liksom LOV, Lagen om valfrihetssystem, i händerna på kloka och modiga politiker är bra för välfärdens positiva utveckling.

Det händer saker…

För varje gång jag besöker hemsidan för Nya Karolinska Solna, NKS, eller åker med buss eller bli på Solnavägen norrut, så ser jag att här händer saker. Nu börjar man kunna skönja något våningsplan längst österut och de 10 byggkranarna på tomten vidimerar en omfattande byggverksamhet. Och innan jul i år så kommer den första byggnaden, parkeringshuset, att kunna tas i bruk. Titta gärna in på hemsidan och bygget kan följas via web-kamera: här.


Trängsel

Den gängse bilden av trängselskatten i Stockholm tycks vara att de flesta är nöjda. Ännu fler kan förklara sig nöjda om en större del av intäkterna dessutom går till kollektivtrafikutbyggnad. Syftet med trängselskatten är för oss Kristdemokrater inte att avskaffa biltrafiken. Den är avsedd för att förbättra framkomligheten så att ingen ska behöva slösa bort sitt liv i en bilkö utan att mer resurseffektivt nyttja de befintliga vägarna, utveckla kollektivtrafiken, och minska utsläppen.
Eftersom Stockholmsregionen växer dubbelt så snabbt mot de prognoser som Stockholmsförhandlingen byggde på, behöver både fler spår och vägar byggas snabbare än planerat. Annars riskerar dagens trafikinfarkt där Stockholm redan är hårdast drabbad av köer av storstäderna i norden att förvärras ytterligare.

En översyn av systemet med trängselskatten är därför nödvändig så att den på ett mer kraftfullt och träffsäkert sätt minska trängseln och öka säkra intäkterna till framtida investeringar i kollektivtrafiken.

SvD


Stig Nyman (kd): Krafttag mot MRSA krävs

– Resistenta bakterier är enligt min mening den största utmaningen den moderna sjukvården står inför. Det tragiska dödsfallet vid Sachsska barnsjukhuset förstärker denna bild. Det säger Stig Nyman, landstingsråd med ansvar för patientsäkerhet.

Problemet med resistenta bakterier kommer att förstärkas under kommande år och det krävs omfattande internationellt arbete för att minska det onödiga bruket av antibiotika. Redan idag finns det dock mycket vi i Sverige och Stockholm kan göra för att minska skadeverkningarna av multiresistenta bakterier. Ett viktigt steg är att se till att patientsäkerhet blir en obligatorisk del i all sjukvårdsutbildning. Ökad kunskap om hur bakteriespridning kan motverkas är absolut nödvändig. Vidare måste sjukhusens arbete gällande hygien, städning och övriga rutiner följas upp bättre. Varje år dör uppskattningsvis mellan 50 och 100 stockholmare på grund av dålig efterföljnad av dessa rutiner och det är inte acceptabelt, säger Stig Nyman landstingsråd med ansvar för patientsäkerhet.

För mer information kontakta:

David Winks
Pressekreterare
070-737 41 86En tillbakablick och hopp om framtiden

I slutet av mars 2001 hade jag förmånen att första gången delta i The European Forum on Quality Improvement and Patient Safety. Fram till dess hade jag levt i föreställningen om att det sannolikt inte finns en säkrare plats att vistas i än ett svenskt sjukhus. Men annat fick jag lära. Då, ett år efter att boken ”To Err Is Human” med underrubriken ”Building a Safer Health System”, getts ut av amerikanska Institute of Medicin, upplystes jag och de drygt femhundra deltagarna att det troligtvis inte fanns en mera riskfylld plats att vistas i än ett amerikanskt sjukhus. Där kunde man nämligen läsa att upp emot 98~000 amerikaner årligen dör en undvikbar död på amerikanska sjukhus, inte på grund av sjukdomen utan just av det faktum att man lagts in på sjukhus. En läsbar länk och ytterligare en, nämligen till uppföljaren.
Om svensk sjukvård skulle jämföras i relation till befolkning eller antal inläggningar på sjukhus, och jämföras kompetens- och patientsäkerhetsmässigt, så skulle det betyda att uppemot 5~000 svenskar på motsvarande sätt utsättas för risk för undvikbar död på svenska sjukhus. Svenska beräkningar gjorde gällande för några år sedan att det i varje fall kunde handla om uppemot 3~000 personer i vårt land. Förfärande siffra, nästa tio gånger så många som dör i trafikolyckor.

Glädjande nog har det hänt mycket de gångna tio åren. Nu finns patientsäkerhetsfrågorna högt på agendan i vårt landsting, över hela landet och inte minst globalt. Det är bra att vi vågar se verkligheten i ögonen och möta utmaningarna med beslutsamhet och engagemang.

Med posten idag fick jag en informationsskrift från Karolinska Universitetssjukhuset som handlar om det förbättringsarbete som pågår och har pågått några år. På första uppslaget och i första punktsatsen finner jag begreppet ”patientsäkerhet”. God fortsättning vill jag önska chefer och medarbetare på Karolinska och i all sjukvård som bedrivs i Stockholms läns landsting. Jag hyser gott hopp om framtidens hälso- och sjukvård. Och här en länk för uppmuntrande och tänkvärd läsning.

God Helg!

Ett tänkvärt citat:
”In health care we need leadership to create a partnership between academic medicine and industry to pilot-test a new model. We have just created such a learning laboratory at Johns Hopkins and hope we can be the Boeing of health care.”
Dr. Peter Pronovost at Johns Hopkins University’s Center for Innovation in Quality Patient Care


Stigs reflextioner

Våra gamla med stora vårdbehov
Ännu en gång visar alliansregeringen med Kristdemokraterna i spetsen på en av välfärdens viktigaste framtidsfrågor, våra gamla med stora vårdbehov. Nya och mera resurser föreslås för de närmaste åren. Frågan är hur vi som har det lokala och regionala ansvaret lever upp till våra förtroenden och åtaganden. Jag tycker inte att vi behöver resa högre anspråk på regeringen. Nu är det upp till oss. Vi brister i samverkan, vi brister i insikter och långsiktighet. Egentligen borde det inte vara så svårt att finna fram till rätt prioriteringar om vi väljer att utgår från Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen.

Lagen om Valfrihetssystem, LOV, öppnar möjligheter som kommuner och landsting knappast haft tidigare. Rädslan för en lagstiftning som nödgar kommuner och landsting att nyttja möjligheterna med LOV avslöjar bristen på egna politiska idéer om nuvarande och framtida välfärdsfrågor med våra gamla med stora vårdbehov i fokus.

”Ädel 2.0”
Jag har tagit upp frågan tidigare och jag har inte ändrat mening. Det behövs en uppföljande parlamentarisk utredning som i sina direktiv dels bör få uppdrag att redovisa goda exempel, analysera bristerna hos landsting respektive kommuner som är hänförliga till en 20 år gammal reform, ÄDEL. Äldredelegationen, som förkortades ÄDEL, arbetade på 80-talet hade naturligtvis inte det perspektiv på dagens vårdbehov. Skillnaderna är markanta. Med hänvisning till dagens kunskap och det nödvändiga i reformer till gagn för våra gamla med stora vårdbehov borde regeringen hinna tillsätta en ”Ädel 2.0” innan sommaren 2012 och att betänkande redovisas innan valet 2014.

Valberedningens förslag presenterades idag
Efter många sammanträden med överväganden, lyssnande på nominerade kandidater till partiledningen, nya överväganden och nya intervjuer, så har valberedningen, där jag haft förmånen att få ingå, idag lämnat sitt förslag till rikstingsombuden. Se mer: http://www.kristdemokraterna.se/

Det helt nya den här gången har varit att Mats Odell utmanat den för ett halvår sedan enhälligt valde Göran Hägglund. Det har, som känt, gett en tidvis uppslitande debatt om ledarskapet. Några politiska skillnader har knappast gått att identifiera och det är inte konstigt eftersom Mats och Göran båda ingått i partiledningen de senaste åren, medverkat i formandet av politiken och helt överens stått bakom partistyrelsens beslut.

Jag noterar att flera massmedier uppger att den av oss föreslagne nye andre vice ordföranden, David Lega, varit med i partiet allt emellan ett halvt och ett år. Vi vet att han kandiderade i valet för mer än år sedan och att han nominerades till valet ungefär ett år dessförinnan. Nu är han ett uppskattat och aktivt kommunalråd i Göteborg. David har en lysande idrottskarriär, men också en mycket uppskattad föredragshållare och då inte minst inom kunskapsfältet ledarskap och att bygga lag för samverkan och framgång.

Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning. Alla dessa är med i valberedningens förslag och nu föreslår valberedningen ytterligare två nya, Lennart Koskinen och Sakarias Winberg. Nu ser vi fram emot det extra rikstinget den 28 januari 2012 och jag räknar med stor uppslutning bakom valberedningens förslag.

Jag behöver be om ursäkt!
Så här skrev jag i mina reflexioner om valberedningsförslaget igår: ”Det kan förtjäna att påminna om att valberedningens förslag till partistyrelse, som enhälligt och utan säryrkanden antogs av rikstinget för ett halvår sedan innehåll många nya personer till partiets ledning.”
Jag har efter ett påpekande konstaterat att det faktiskt fanns två förslag till partistyrelsen i somras utöver valberedningens förslag, nämligen Malin Appelgren från Solna och Magnus Oscarsson från Ödeshög. Jag ber om ursäkt! Rätt ska vara rätt.
Till saken hör att valberedningens förslag antogs i sin helhet av rikstinget i slutet av juni i år.

Om du inte vill ha mina reflexioner, så blir jag tacksam för ett besked via e-post:
stig.nyman@kristdemokraterna.se


Påbörja spårvagnsbygget under ombyggnaden av Slussen

– Det är mycket glädjande att beslut äntligen fattats om Slussen. Nu börjar det viktiga arbetet att dels se till att ombyggnationsfasen går så smidigt som möjligt, och att på lång sikt hitta bästa möjliga lösning för att kollektivtrafik ska flyta så smidigt som möjligt under ombyggnationen säger Michael Stjernström (KD) gruppledare i trafiknämnden.

– När Slussen byggs om måste den framtida spårtrafiken som är planerad få bästa möjliga förutsättningar. Den planerade stombanan med buss eller spårvagn som ska gå från Slussen och därmed avlasta tunnelbanesträckningen är ett viktigt steg i rätt riktning. I och med att Stockholmsregionen växer snabbare än tidigare beräkningar, inte minst i Nacka och i Slakthusområdet så vore det klokt att välja det mer kapacitetsstarka alternativet; spårvagn från Slussen.

– Det vore oklokt att ett år efter Nya Slussens invigning 2020 behöva inleda ett nytt projekt för att bygga spårvagn. I stället bör den spårvägslinjen prioriteras så att bygget av spårvagnen kan samordnas med de övriga byggprojekten. Det ideala vore om den nya Spårvagnslinje 2 kan invigas en månad efter att de första bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna passerar nya Slussen någon gång senhösten 2020.