Stopp för ny upphandling av geriatrisk vård

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 16 november 2011

– Alliansen i Stockholms länslandsting har de senaste åren på ett framgångsrikt sätt stärkt valfriheten och kvaliteten inom äldrevården. För att bibehålla en ledande äldresjukvård beslutar idag Programberedningen för äldre och multisjuka att återremittera ärendet om upphandling av geriatrisk vård och be förvaltningen återkomma med ett förnyat ställningstagande avseende förfrågningsunderlaget säger Stig Nyman, äldre- och forskningslandstingsråd.

– Landstingsalliansen har förstått att modellen med prisupphandlingar inom geriatriken generellt inte fungerade helt som vi ville, med en kvalitetssäkrad modell kan vi erbjuda de äldre en bättre vårdtillvaro.
– Stockholmare är vana att välja. Det är inget de kommer att sluta med bara för att de blir äldre. Alla människor har olika behov och prioriteringar och det ska vi ständigt arbeta med att kunna möta med bra och trygga vårdalternativ.Utveckla och förbättra Skärgårdstrafiken

På Stockholmsdebatten i dagens DN uttrycker sju skärgårdsredare sin oro för vad som skall hända med Skärgårdtrafik inför den stundande upphandlingen av totalansvaret för skärgårdstrafiken.

Kristdemokraternas värderar det engagemanget som finns för Skärgårdstrafiken både bland redare och resenärer. Skärgårdstrafiken är en grundförutsättning för att Skärgården ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv del av Stockholmsregionen.

Ambition med att upphandla ett helhetsansvar för Skärgårdstarfiken från Kristdemokraternas sida är att förbättra och nydana Skärgårdstrafiken.

Dagens utformning av Waxholmsbolaget har lett till stora frågetecken både vad gäller osund konkurrens mellan den av landstingets subventionerade trafik och skärgårdstrafiken som bedrivs på enbart kommersiell basis. Waxholmsbolagets har idag ett delvis omodernt tonnage och turlinjer som leder till längre restider för resenärerna.

För Kristdemokraterna är det viktigt att förkorta restiderna för resenärerna och utveckla Skärgårdstrafiken genom att den av landstinget subventionerade kollektivtrafiken ska välja de resvägarna som ger en förkortad restid. För Skärgårdstrafikens del leder det till att vi önskar ersätta dagens långsamma båtlinjer med expressbussar till och från knutpunkter i skärgården, tillexempel Stavsnäs och Vaxholm, Hummelmora och Sollenkroka. Därifrån ska små och effektiva pendelbåtar med hög turtäthet avgå. Detta kommer att minska den totala restiden och öka turtätheten i skärgården.

Förändringen kommer även att öppna upp marknaden för privata rederier som på kommersiell basis vill utveckla chartertrafik eller restaurangbåtar till glädje både för boende och besökande i Skärgården.

Kristdemokraterna har även fått med sig Alliansen om att fortsätta utveckla pendelbåtstrafiken på Stockholms inre vattenvägar både i Saltsjön och i Mälaren.

Stockholmsregionen består av minst 30 000 öar. Det är därför viktigt att dialogen mellan politiken och resenärer, intresseorganisationer och redarna fortsätter. Det är hög tid att utveckla skärgårds- och pendelbåtstrafiken så fler når öarna på ett snabbare sätt under hela året.

Michael Stjernström
Gruppledare för Kristdemokraterna i Trafiknämnden
Stockholms läns landsting
Fd. vice ordförande för Waxholmsbolaget

DN


Utbyggd pendelbåtstrafik på Stockholms inre vatten

– Pilotprojektet med pendelbåtstrafiken som kom till på ett Kristdemokratiskt initiativ mellan Nybroplan, Saltsjöqvarn, Finnboda, Nacka, Lidingö och Frihamnen har blivit en stor succé. Under projektet första år har 178000 rest med SjöVägen. säger Michael Stjernström, KD, gruppledare i Trafiknämnden.

– På trafiknämndens möte i december kommer Pilotprojektet framtid att avgöras. Kristdemokraterna kommer att verka för att pendelbåtstrafiken permanentas och att fler pendelbåtslinjer tillkommer under 2012, fortsätter Michael Stjernström.

– Att Sjövägen är en ny tvärförbindelse som förkortar restiden med upp till 39 minuter mellan Nacka och Lidingö har uppskattas av resenärerna. Genom att utveckla pendelbåtstrafiken både i Salsjön och på Mälaren kan ett nät av pendebåtstrafik byggas upp på Stockholms inre vattenvägar. Varför resa runt Salsjön när man kan resa rakt över, avslutar Michael Stjernström.

För mer information:
Michael Stjernström
Gruppledare, Trafiknämnden
Telefon: 070 – 377 58 80

Robertho Settergren
Landstingsrådssekreterare
Telefon: 070 – 737 41 51


Sjövägen till jobbet

Framkomlighet i storstäder är en nyckelfaktor för en långsiktigt positiv utveckling, förbättrad konkurrenskraft i näringslivet och ett absolut villkor för en hållbar utveckling. Ändå ligger vattenvägarna outnyttjade i Storstockholms hårt ansträngda trafik.

I den vision för framtiden som Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har för SjöVägen vill vi ha trafik på vardagar mellan 06.00 till 20.30 och helgtrafik som omfattar minst åtta timmar. Från 2013 ingår om vi får som vi vill hela SjöVägen i SL:s reguljära kollektivtrafik, då med nya båtar, direkt anpassade till pendelbåtstrafik. SL; Sjöarnas lokaltrafik.

Läs mer om projektet i Lidingö Tidning på nätet: Här.


Nymålat

I dag presenterades designen på SL:s nya spårvagnar. Tonen kommer att gå i klassiskt blått och klädseln på sätena anknyter till SL:s spårkartor. Tanken är att den blå färgen återknyter till äldre tiders spårvagnar som en gång rullade på stadens gator. Designen på stolstyget bygger på SL:s spårkartor.

SL har beställt nya spårvagnar från spanska CAF, de första börjar levereras 2013 i samband med trafikstarten på Tvärbanans förlängning mot Solna. Men redan nu kommer den nya färgen att synas på de sex vagnar som trafikerar Spårväg City. Dock kommer stolstyget på plats först i ett senare skede.

Kristdemokraternas långa kamp för att återväcka spårvagnarna i Stockholmsområdet börjar ge ordentligt med avtryck.
Ge Danderydsborna en båtlinje till Stockholm

En väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik är den enda hållbara lösningen på det växande trafik- och miljöproblemen. Vi måste ta tag i problemen med den ökande trängseln inom både vägnätet och kollektivtrafiken. Arbetspendlarna ska smidigt och med gott samvete kunna ta sig till och från jobbet. Danderyd är, med sin långa strandlinje och med en befolkning som till största delen pendlar in till arbetsplatser i Stockholms city, en kommun där pendelbåtstrafik skulle kunna vara ett uppskattat komplement till buss och tunnelbana. Idag skriver Inger Strömbom om detta i  tidningen Mitt i Danderyd.


Framtidens transportlösning

Kristdemokraternas spårvägsrapport fyller i de frågetecken som ställs i dagens artikel i Svd. Det är alltid svårt att innan avläsa hur populär en spårströcka blir. Tvärbanan är bevis för detta. De projekterade 7000 resenärerna är idag något fler.


Forskning och utveckling; Stockholms satsningar på forskning och utveckling ökar

– Det är glädjande att vi enligt beslut i budget samt arbetsutskottet för 2012 kan ge ökade satsningar på forskning och utveckling, FoUU, det är en långsiktig strategi att höja Stockholm som forskningscentrum säger Stig Nyman (KD) Forskning och äldrelandstingsråd.
– Stockholms läns landsting ökade sina satsningar på forskning och utveckling i Stockholm med 940 miljoner kronor.
– Landstinget som sjukvårdshuvudman är en utpräglad kunskapsorganisation med ständigt pågående utveckling i verksamheternas olika delar. Mycket av utvecklingen drivs genom skickliga, ambitiösa och engagerade individer som avsätter betydande del av sitt liv och sin karriär till att forska. För att nå vägvinnande resultat är det viktigt för akademier och för landstinget själv att formulera gemensamma mål och visioner.


Nu gör vi ersättningarna i vården mer rättvisaNu ska fler stockholmare få bättre vård. Vi satsar under 2012 minst 150 miljoner kronor bland annat på att utveckla ersättningen till vårdcentralerna, skriver alliansens landstingsråd. Vårdcentralerna kommer att få en extra ersättning för intyg till Försäkringskassan. En grupp ska också titta på hur vi kan göra ersättningen för patientbesök mer rättvis. Alliansen i SLL skriver på DN debatt, läs artikeln här 


tai iwin