Norrortsbanan via Täby, en ny pendeltågsgren

Stockholmsregionen växer dubbelt så fort som planerat. Därför behöver också kollektivtrafiken helt riktigt byggas ut i snabbare takt. För att fler resenärer ska välja kollektivtrafiken framför bilen måste vi satsa på den mest attraktiva kollektivtrafiken: Den som går på räls. Eftersom en stor del av dagens och framtidens bostäder och arbetsplatser ligger utanför centrala Stockholm är det viktigt att också skapa goda tvärförbindelser. Kollektivtrafikant Stockholm har arbetat fram ett intressant förslag på utbyggd pendeltågstrafik i norra Stockholm. Den så kallade Norrortsbanan är cirka 16 kilometer lång och kan byggas i två etapper. Den sträcker sig från Täby centrum via Sollentuna, där den ansluter till Ostkustbanan, vidare till Kista och Barkarby där den går ihop med Mälarbanan.

Norrortsbanan kan sänka restiden till under 10 minuter mellan Täby, Kista, Sollentuna och Barkarby samt under 20 minuter till Arlanda från dessa centrum. Dessutom sänks restiden till Uppsala och Västerås, och Täby får en förbindelse till Stockholm C som bara tar 15 minuter. Detta förslag kan alltså vara en alternativ lösning då Täbyborna i en tidigare folkomröstning sagt nej till tunneltåg ut till kommunen.


Förslag om utbyggnad av kollektivtrafiken behöver ju även innehåller förslag på finansiering. Vi menar att regeringen måste öka trafikanslagen till vår region. För att öka intäkterna för en framtida utbyggnad av kollektivtrafiken välkomnar vi även regeringens översyn av trängselskatterna. Det är också rimligt att de kommuner och företag som genom ökade fastighetsvärden gynnas av utbyggnaden av kollektivtrafiken bidrar till finansieringen.
Norrortsbanan skulle kunna vara ett alternativ till den föreslagna tunnelbanan till Täby som är en mycket kostnadskrävande. Tre av länets regionala kärnor (Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna och Täby) skulle med Norrortsbanan kunna få smidiga tågförbindelser direkt till Arlanda, vilket förmodligen skulle leda till en kraftig minskning av bilresorna till flygplatsen. Även för Västerås del skulle Norrortsbanan öppna för nya alternativ till Arlanda.

Stockholm-Mälardalsregionen är idag en tillväxtmotor för hela landet. Men ska regionen kunna fortsätta att fylla den funktionen behövs det en snabb och fortsatt utbyggnad av transportinfrastruktur. Kristdemokraterna vill därför att Trafikverket tillsammans med SL snarast låter Norrortsbanan bli föremål för en grundlig utredning.

Michael Stjernström, Gruppledare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Karl Henriksson, Ersättare Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, (kd)

Ewa Samuelsson, Boträdande Socialborgarråd, Stockholms stad, (kd)

Rut Casselbrant, Kommunalråd, Täby (kd)


Janne Stefanson, Kommunalråd, Upplands Bro, (kd)


Magnus Ramstrand, Gruppledare, Sollentuna, (kd)


Lennart Nilsson, Gruppledare, Järfälla, (kd)


Karsten Bjärbo, Gruppledare, Sigtuna, (kd)


Ökade öppettider för Gullmarsplans ungdomsmottagning

Vid sammanträde med Sjukvårdsstyrelse City den 13 mars uppdrog Alliansen i Stockholms läns landsting att utveckla Gullmarsplans ungdomsmottagning, bland annat genom att öka öppettiderna. Detta ska ske och finansieras i samverkan med stadsdelarna Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck.
– Gullmarsplans ungdomsmottagning har blivit allt mer populär och vi ser att kvälls- och öppethusmottagningar är vad som efterfrågas. Vi kompletterar nu med helgöppet också. Elever ska inte behöva skolka för att kunna gå till ungdomsmottagningen, säger Marie Ljungberg Schött (M), ordförande i Sjukvårdsstyrelse City.
Skrivelsen i Sjukvårdsstyrelse City föreslår att sjukvårdsförvaltningen tillsammans med de två nämnda stadsdelsförvaltningarna får i uppdrag att utveckla detta som ett treårigt projekt. I uppdraget ligger även att undersöka förutsättningarna för en samlokalisering av filialen i Rågsved med Gullmarsplans ungdomsmottagning.
– Vi efterfrågar ett samlat huvudmannaskap med en tydlig chefsroll. Det nya uppdraget för Gullmarsplans ungdomsmottagning möjliggör för fler ungdomar att få en god kontakt med ungdomsmottagningen, säger Marie Ljungberg Schött.
– Ungdomars hälsa vill vi värna, säger Margareta Åkerberg (KD) 1:e vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen
Från kommunens håll ser man positivt på detta. Ytterligare förbättringar är att man med det nya uppdraget satsar speciellt på utökad tillgänglighet via internet, samt ett riktat fokus mot hedersrelaterad problematik.

– Vi välkomnar en översyn av verksamheten vid Gullmarsplans Ungdomsmottagning med möjlighet att utveckla formerna för mottagningen. Det är viktigt att nu skapa en grund för bättre möjligheter att ta emot fler ungdomar och kunna använda fler och moderna verktyg inom IT. Det möter bättre den unga generationen och deras sätt att kommunicera. Att hedersproblematiken får eget fokus i översynen är av särskild vikt. Det är med tillförsikt vi nu avvaktar kommande förslag på en utvidgning och satsning på ungdomsmottagningen, säger Anders Hellström, ordförande i EnskedeÅrstaVantör Stadsdelsnämnd, och Sonny Österman, ordförande Skarpnäcks Stadsdelsnämnd, i ett gemensamt uttalande.

– Stockholms stad och Stockholms läns landsting är nu överens om att ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan ska få utökade öppettider. Ungdomsmottagningen är populär och dit vänder sig ungdomarna för att få stöd och hjälp. Vi vill förbättra servicen för ungdomarna och har nu utökat besökstimmarna. I Stockholm vill Kristdemokraterna satsa mer på tidiga och förebyggande hälsoinsatser. Det viktigaste är att komma i kontakt med ungdomarna innan problemen växt sig stora. Ett enkelt samtal med en vuxen som lyssnar och frågar hur man mår kan vara till stor hjälp, säger Margaretha Åkerberg (KD)1:e vice ordförande i sjukvårdsstyrelsen

– Efterfrågan på medicinska besök och samtalskontakter har ökat markant senaste åren. Det är också svårare problematik som personalen på ungdomsmottagningen möter. Det känns därför bra att vi nu säkerställer bra öppettider för ungdomarna och tillgång till personal.

– Ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan gör jätteinsatser för ungdomarna och mottagningen har ett gott rykte. Framför allt har ungdomsmottagningen arbetat fram ett koncept som passar ungdomarna, och det ska vi värna.

Margaretha Åkerberg (KD)


Fler toaletter i tunnelbanan

Det är dags för fler toaletter i och i anslutning till tunnelbanan. Det säger Karl Henriksson, (KD), ordförande för Färdtjänst- och tillgänglighetsberedningen, Stockholms läns landsting, och Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

– Egentligen är det uppseendeväckande att det nästan aldrig finns kundtoaletter på tunnelbanestationerna. Bristen på toaletter är ett problem inte minst för många barnfamiljer, funktionshindrade och äldre personer. Vi kristdemokrater anser att tunnelbanans stationer ska utrustas med toaletter i samband med att stationer byggs om, rustas upp eller då nya stationer tillkommer, fortsätter Karl Henriksson (KD).

– Stockholms stad bör samtidigt se över möjligheten att bygga fler toaletter i anslutning till stationerna. Det ersätter inte behovet av toaletter på stationerna, men kan bidra till att förenkla kollektivtrafikresandet för många resenärer, säger Erik Slottner (KD), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Presskontakt:
Markus Nyman,
076-122 99 11

Mats Reimbertsson,
070-737 45 52


tai iwin