Politik Riksdag

Våra riksdagsledamöter arbetar på olika håll i riksdagen med Kristdemokraternas fokusområde barn och unga men också många andra frågor som berör alla delar av samhället och livet. Nedan hittar du presentationer av våra riksdagsledamöter från Stockholm och du kan också läsa mer om kristdemokraterna i riksdagen och regeringen på www.kristdemokraterna.se

Caroline Szyber
Riksdagsledamot, Ledamot i Justitieutskottet, EU-nämnden, Rättspolitisk talesperson Kristdemokraterna, Distriktsordförande Kristdemokraterna Stockholms stad

Caroline är riksdagsledamot för Stockholms stad sedan 2010. Hon är ordinarie ledamot i justitieutskottet och Kristdemokraternas rättspolitiska talesperson. Hon sitter också i EU-nämnden där hon har ansvar för Rif-frågorna (rättsliga och inrikesfrågor). Hon arbetar allra mest med rättsfrågor och speciellt hur vi kan minska ungdomskriminaliteten. Carolin menar att det är otroligt viktigt att fånga upp unga i riskzonen tidigt. Det förebyggande arbetet är viktigt men också vad som händer när vi upptäcker att någon har börjat ge sig in på en brottslig bana. Det måste alltid finnas en chans att bryta den banan! Några andra områden Carolin arbetar med är Mänskliga rättigheter med ett speciellt fokus på länder som Vitryssland, Burma och Tibet, hur vi kan förbättra trygghetssystemen för egna företagare, hur vi kan få igång ett större bostadsbyggande och att fortsätta arbetet med att sänka skatten – både för de som arbetar och för pensionärer. Caroline tycker också att det är viktigt att främja cyklandet. Hon är jurist i botten och har även haft ett stort antal uppdrag i organistaioner som arbetar med rättsfrågor och internationella frågor.

Det går det att läsa mer om Caroline och det hon gör på hennes hemsida och blogg
Det går även att följa henne på Twitter och Facebook.

 

Désirée Pethrus
Riksdagsledamot, Utrikespolitisk talesperson, Ledamot i Utrikesutskottet, Ledamot i EU-nämnden, Ledamot i Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för, Unionen för Medelhavet (PAUfM), Suppleant i Utrikesnämnden, Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 

Désirée Pethrus är partiets talesperson i frågor av generell utrikespolitisk karaktär, liksom i EU-, bistånds- och säkerhetspolitiska spörsmål. Det globala främjandet av demokrati och mänskliga rättigheter, i synnerhet jämställdhet, pressfrihet och religionsfrihet, ligger Désirée särskilt varmt om hjärtat.

På jämställdhetsområdet har hon i sin roll som ledamot i Utrikesutskottet varit drivande för att lyfta kvinnors utsatta situation i väpnade konflikter, liksom vikten av intensifierade insatser för att uppnå FN: s milleniemål om förbättrad mödrahälsa. För att skydda och främja den globala religionsfriheten har Désirée uppmärksammat religiösa minoriteters utsatta situation i länder såsom Egypten, bland annat som ledamot i Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PAUfM). Till försvar för det fria, skrivna ordet var hon fram till dess att de båda svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson frigavs ur etiopiskt fängelse i september 2012 tongivande i debatten rörande den kränkning av pressfriheten som fängslandet av dem innebar.

Désirées vurm för jämställdhet, pressfrihet och religionsfrihet kom också till uttryck i den utvecklingspolitiska rapporten ”Väg till utveckling: stärkta rättigheter – minskad fattigdom”, som hon år 2012 presenterade tillsammans med europaparlamentariker Alf Svensson. I rapporten lyfts också insatser till förmån för barn och unga, en utökad roll för det civila samhället och den privata sektorn samt behovet av ett mer långsiktigt planeringsutrymme fram som prioriterade insatsområden i global fattigdomsbekämpning och utvecklingsfrämjande.

Förutom sitt internationella arbete har Désirée också engagerat sig i en rad frågor rörande barns och kvinnors rättigheter och hälsa. I ett antal riksdagsmotioner har hon bland annat tydligt tagit ställning mot barnsexhandel, hedersrelaterat våld och könsstympning. Hon har också verkat för ett införlivande av FN: s barnkonvention i svensk lagstiftning, samt tagit strid för invandrares liksom funktionsnedsatta personers rättigheter på arbetsmarknaden.

 

Robert Halef
Handelspolitisk talesperson, Talesperson i frågor rörande kristna minoriteter, Suppleant i Utrikesutskottet, Suppleant i EU-nämnden, Suppleant i Finansutskottet, Suppleant i Trafikutskottet, Suppleant i Justitieutskottet, Ledamot i partistyrelsen

Roberts hjärtefrågor är demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och frihandel som hjälper fattiga länder till hållbar utveckling. Inom ramen för riksdagsarbetet har Robert flitigt verkat för att förbättra och uppmärksamma kristna minoriteters situation, världen över. Genom en rad seminarier, interpellationer, skriftliga frågor och motioner har han uppmärksammat förföljelsen av kristna minoriteter i Turkiet och i övriga Mellanöstern. Robert har även lyft dessa frågor i möten med ambassadörer, presidenter, talmän och parlamentariker från bland annat Turkiet och Irak, såväl i Sverige som utomlands. Robert har dessutom påtalat behovet av att öka ansträngningarna för att få hem svenska medborgare från inbördeskrigets Syrien.

Robert har också en vurm för arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. På temat har han bland annat motionerat om ökad valfrihet för företag vad gäller avsked, samt förlängd provanställning för att minska ungdomsarbetslösheten. För att förbättra invandrares tillgång till och skynda på deras inträde på utbildningar och i arbetslivet har Robert dessutom pekat på behovet av öronmärkt stöd till skolverksamheten i segregerade kommuner, liksom till kommuner som arrangerar sommarskolor för nyanlända invandrare.

Robert har blivit en stark röst i kampen mot den organiserade brottsligheten, bland annat genom motioner om möjligheten för personer att vittna anonymt, att telefonavlyssning vid misstanke om brott skall vara kopplat till person och inte till telefonnummer, samt hårdare straffskalor för utpressningsbrott. I Södertälje kommun har Robert även blivit en av de mest tongivande kritikerna mot det socialdemokratiska styrets ovilja att sälja ut ett flertal kommunalt ägda bolag och fastigheter, en ovilja som försvårat saneringen av de kommunalägda bolagens höga skuldsättning.

 

Emma Henriksson
Riksdagsledamot, Gruppledare för Kristdemokraternas riksdagsgrupp, Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Familjepolitisk och migrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Sedan valet 2006 är Emma riksdagsledamot för Kristdemokraterna. I februari 2012 valdes hon till gruppledare för vår riksdagsgrupp. De frågor som Emma arbetar allra mest med handlar om familj och migration. På det migrationspolitiska området fokuserar hon särskilt på att lyfta in barnperspektivet i migrationsprocessen. I maj 2012 antog partiet ett nytt familjepolitiskt program med utgångspunkt i förslag från den familjepolitiska arbetsgrupp som hon varit ordförande i. Mycket av Emmas tid utanför Riksdagen går till att informera väljare och partikamrater om de förändringar som vi vill se i svensk familjepolitik. Det handlar om att stödja föräldrarna, möjliggöra mer tid för barnen och att öka familjernas frihet. För Emma är det också viktigt att träffa medborgare i deras vardag, det gör jag exempelvis genom studiebesök på en förskola eller genom att praktisera på en arbetsplats.