Problemet är att för lite journalinformation förs över, inte för mycket

Frågan om sammanhållna patientjournaler är en ofta återkommande fråga i debatten, nu senast i ett stort reportage i Dagens Nyheter 14 februari. Jag tycker att det är olyckligt att fokus så ofta hamnar på integritetsfrågor och sällan på vårdkvalitén. När den borgerliga alliansen tillträdde så fanns cirka 80 olika journalsystem i Stockholms läns landsting. Detta ledde till stora patientrisker och till ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Varje gång man bytte klinik var man tvungen att upprepa all information för en ny sjuksköterska eller läkare. Detta ledde till att patienter fick onödigt långa väntetider. Efter ett omfattande arbeta har vi nu lyckats få in 200 vårdenheter, däribland alla större sjukhus, i ett och samma journalsystem. Detta leder till stora effektivitetsvinster, men framförallt så leder det till att vården blir säkrare för patienterna. Brister i överföringen av patientjournaler leder till stora patientrisker. Enligt Socialstyrelsens bedömningar så avlider uppskattningsvis 3~000 varje år på grund av undvikbara dödsfall. Dessa dödsfall inträffar på grund av att flera saker går fel i en lång kedja av händelser, men ett stort antal studier, såväl svenska som utländska, slår fast att dålig informationsöverföring är en av de största och mest allvarliga bidragande orsakerna. Jag tycker att det är otillständigt att exempelvis den information som ambulanspersonal får ta emot, inte får föras vidare till akutmottagningen som tar emot patienten, om det skulle vara så att patienten inte är vid medvetande för att ge sitt medgivande. I detta och många andra fall så har jakten på integritet gått alldeles för långt. Självfallet ska patientsystemen vara utformade för att skydda patienternas integritet, men för mig måste patientsäkerheten alltid komma i första rummet. Den stora utmaningen inom vården är att se till att mer information delas mellan olika vårdgivare, inte mindre.

Redan idag är der förbjudet för sjukvårdspersonal att eftersöka information om patienter som de inte vårdar och det finns flera exempel på att vårdpersonal dömts till dagsböter när de på ett felaktigt sätt läst patienters journaler. Detta är i första hand en ledarskapsfråga och här behövs ingen förändrad lagstiftning. Det innebär att även om det finns många anställda inom vården som har en teknisk möjlighet att ta del av patientinformation, så ska alla känna till att överträdelser kommer att upptäckas och beivras. Att med ett aktivt arbete i ledningen stärka kunskapen om detta är en betydligt viktigare insats för patientens integritet än att sätta upp hinder för att föra över patientinformation mellan vårdgivare. Gärna integritet, men först en rejäl patientsäkerhet värd namnet.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin