Problemet är att för lite journalinformation förs över, inte för mycket

Frågan om sammanhållna patientjournaler är en ofta återkommande fråga i debatten, nu senast i ett stort reportage i Dagens Nyheter 14 februari. Jag tycker att det är olyckligt att fokus så ofta hamnar på integritetsfrågor och sällan på vårdkvalitén. När den borgerliga alliansen tillträdde så fanns cirka 80 olika journalsystem i Stockholms läns landsting. Detta ledde till stora patientrisker och till ett väldigt ineffektivt arbetssätt. Varje gång man bytte klinik var man tvungen att upprepa all information för en ny sjuksköterska eller läkare. Detta ledde till att patienter fick onödigt långa väntetider. Efter ett omfattande arbeta har vi nu lyckats få in 200 vårdenheter, däribland alla större sjukhus, i ett och samma journalsystem. Detta leder till stora effektivitetsvinster, men framförallt så leder det till att vården blir säkrare för patienterna. Brister i överföringen av patientjournaler leder till stora patientrisker. Enligt Socialstyrelsens bedömningar så avlider uppskattningsvis 3~000 varje år på grund av undvikbara dödsfall. Dessa dödsfall inträffar på grund av att flera saker går fel i en lång kedja av händelser, men ett stort antal studier, såväl svenska som utländska, slår fast att dålig informationsöverföring är en av de största och mest allvarliga bidragande orsakerna. Jag tycker att det är otillständigt att exempelvis den information som ambulanspersonal får ta emot, inte får föras vidare till akutmottagningen som tar emot patienten, om det skulle vara så att patienten inte är vid medvetande för att ge sitt medgivande. I detta och många andra fall så har jakten på integritet gått alldeles för långt. Självfallet ska patientsystemen vara utformade för att skydda patienternas integritet, men för mig måste patientsäkerheten alltid komma i första rummet. Den stora utmaningen inom vården är att se till att mer information delas mellan olika vårdgivare, inte mindre.

Redan idag är der förbjudet för sjukvårdspersonal att eftersöka information om patienter som de inte vårdar och det finns flera exempel på att vårdpersonal dömts till dagsböter när de på ett felaktigt sätt läst patienters journaler. Detta är i första hand en ledarskapsfråga och här behövs ingen förändrad lagstiftning. Det innebär att även om det finns många anställda inom vården som har en teknisk möjlighet att ta del av patientinformation, så ska alla känna till att överträdelser kommer att upptäckas och beivras. Att med ett aktivt arbete i ledningen stärka kunskapen om detta är en betydligt viktigare insats för patientens integritet än att sätta upp hinder för att föra över patientinformation mellan vårdgivare. Gärna integritet, men först en rejäl patientsäkerhet värd namnet.

Stig Nyman

Äldre- och forskningslandstingsråd


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin