Reflexioner 2008:18

2008-06-11
Reflexioner 2008:18

Ett steg till med sikte på Nya Karolinska
”Idag behöver vi visa politiskt mod i fråga om finansiering och val av upphandlingsform. Politiskt mod är agera med utgångspunkt i insikten om vad vår samtids invånare behöver. Det ska kombineras med vad vi anser att det närmaste decenniets stockholmare kan komma att resa av rimliga förväntningar på 2008 års politiska beslutsfattare i fråga om en vårdorganisation som är i balans med de vårdbehov, som samhället skall möta och tillgodose.” Så inledde jag gårdagens debatt i landstingsfullmäktige i ärendet om finansieringen och upphandlingsformen av Nya Karolinska. Det blev i långa stycken en hätsk debatt med mera fokus på hur de politiska samtalen partigruppledningarna emellan förts eller borde ha förts än på ärendets beslutssatser.

Med beslutet om att bygga Nya Karolinska åtar vi oss att prestera något utöver det vanliga. Därför är det särskilt viktigt att vi är klara över vad vi vill uppnå. Och det vi vill uppnå är formulerat på ett bra sätt i projektprogrammet från november förra året och genom förutsättningarna för och resultatet av formgivningstävlingen från 2005-2006. Varje intresserad landstingspolitiker har haft lång tid på sig och mycket information att ösa ur. Nu har vi beslutet att bygga och hur vi skall finansiera och upphandla. Nya Karolinska är inte längre ett projekt i planeringen. Nu inleds den fas i arbetet som skall leda till att patienterna och medarbetarna kan ta sjukhuset i bruk framemot Luciadagen 2015.

De två huvudalternativen för finansiering och upphandling har varit s.k. funktionsupphandling i form av Offentlig Privat Samverkan (OPS) eller i form av en samverkansentreprenad, som mera liknar en för svenska förhållanden traditionell form av byggupphandling.

Samtal har förts med samtliga partier i landstinget avseende val av finansieringslösning. Och vi hade konstaterat, att det inte varit möjligt att uppnå en bred eller total politisk uppslutning bakom något av alternativen. Politisk enighet kräver att alla partier ställer upp bakom ett beslut. Den kompromissvilja som antyddes i debatten i går från oppositionen, var omöjlig att se eller identifiera i de samtal som fördes för en månad sedan.

Under lång tid har jag haft en stark önskan om att nå en bred politisk uppslutning bakom det beslut vi fattade i går. För att nå dithän krävs en äkta kompromissvilja från alla partier. Om vi har misslyckats eller det var en ouppnåelig vision, får jag nog inget svar på.

Fullmäktige beslutade i går om en OPS-upphandling. Metoden är internationellt väl prövad. I landstingsmajoriteten är vi övertygade om att denna finansierings- och genomförandeform ger en högre finansiell förutsägbarhet och minskar riskerna för
fördyringar och förseningar. Som vi uttrycker det i ärendet, kan detta uppnås genom den säkrare projektstyrning som OPS-alternativet erbjuder.

En annan viktig aspekt med OPS-lösningen är att optimera riskfördelningen genom att den externa parten står för den finansiella och operativa risken medan den offentliga aktören står för planeringsrisken.

Vidare är det viktigt att notera att OPS-upphandlingen begränsas till uppförande, ägande och fastighetsdrift av det nya universitetssjukhuset. Den kliniska verksamheten och verksamhetsnära tjänster berörs inte av OPS, utan det är landstingets ansvar.

En funktionsupphandling kommer att ställa nya krav på Stockholms läns landsting som beställare både avseende upphandlingen och uppföljningen. Det kommer därför att knytas kompetenta medarbetare till det fortsatta arbetet. Det är också angeläget at kunskapen om funktionsupphandlingar breddas och fördjupas. Vi planerar därför seminarier och internationella kontakter.

Det politiska klimathotet förstärktes i går
Strax innan fullmäktige behandlade frågan om finansieringen av Nya Karolinska behandlades ett ärende som hade rubriken ”Förbättrade möjligheter för sjukhusen att nyttja sina resurser effektivt och därmed skapa ökad patientnytta”. Oppositionen hade läst in en annan rubrik, nämligen ”nu är det fritt fram för gräddfiler…”. Så fördes debatten i ett allt hätskare tonläge. I besvikelsen över att landstingsalliansen inte lagt fram några gräddfilsförslag, så förde man debatten med den utgångspunkten ändå.
Lågvattenmärkena fick flyttas ner för i stort sett varje inlägg från s, v och mp. Rekordet innehar Birgitta Sevefjord (v), som riktade sig till finanslandstingsrådet Catharina Elmsäter Svärd med en uppmaning att hon borde ha stannat som hotellchef i Södertälje. Uttalandet kan inte ha varit ett oövertänkt hugskott, eftersom det återfinns i ett pressmeddelande. Här stämmer talartipset: ”här är argumentationen svag, Birgitta, så höj rösten!”
För ett par månader sedan reflekterade jag så här: ”… vi har naturligtvis ett stort ansvar själva för det politiska klimatet. Det är vår uppgift – och ingen annans – att medverka till ett sansat samtal i stället för oresonlig debatt i varje fråga. Debatten behövs naturligtvis, ibland för demokratins skull och ibland för klarhetens skull, men vi kan väl vara tydliga utan att i varje läge välja de hårda angreppen.
Hur oense vi än må vara i sak, så måste vi kunna skilja på sak och person i det demokratiska uppgifter vi har som valts med väljarnas förtroende. Jag reagerade starkt mot Birgitta Seve-fjords utfall mot Catharina Elmsäter Svärd. Jag reagerade också starkt när Ingela Nylund Watz i slutet av debatten om Nya Karolinska riktade sig mot mig och deklarerade något i stil med: ”… i den här delen av salen kommer vi inte att lita på dig mer, Stig Nyman…” Några minuter senare, när jag mötte en del av oppositionssidans representanter utanför landstingssalen, så visade det sig att Ingela inte förankrat uttalandet i sin partigrupp.

Gårdagen är förbi
Nu gäller idag och dagarna som kommer. I avslutningen av debatten om Nya Karolinska, så lovade jag att ge allt jag förmår för att Nya Karolinska ska bli det lyckade exempel på förnuftig politik som många av oss drömmer om och planerar för. Hur jag klarar min uppgift som ordförande i Landstingsstyrelsens FoUU-utskott, som fått beredningsuppdraget, kan följas och följas upp.

Ett tänkvärt citat:
”Allt kan bli till vrede, det är lätt, men att bli vred på rätt person i rätt grad och vid rätt tidpunkt, med den rätta avsikten och på det rätta sättet, det är inte lätt.”
Aristoteles


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin