Sluta att lura studenterna i Stockholm!

Den Svenska högskolan har gått från att vara ett elituniversitet till att bli massuniversitet. Att fler får en examen från högskolan är positivt för både individen och samhället, men matchningen av universitetsutbildningar mot arbetsmarknaden måste förbättras. Att studera på universitet ska inte i första hand vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Genom att ge blivande studenter en förbättrad information om vart framtidens arbeten kommer att finnas förbättras anställningsbarhet efter avslutade studier. Samtidigt kan näringslivet och det offentligas behov av kvalificerad arbetskraft i Stockholmsregionen tillgodoses.
Utbyggnaden av högskoleplatser har i högre grad styrts av studenternas efterfrågan än av arbetsmarknadens behov. Om inte den bristande kopplingen mellan näringsliv och högskola åtgärdas ”luras” studenterna att gå utbildningar som inte leder till arbete utan utanförskap.

Malin Appelgren (KD), ersättare i landstingsstyrelsen.

Fakta:
Fram till 1940-talet universitetsutbildades mindre än 1 procent. Vid slutet av 1990-talet utbildades 40 procent vid universitetet. I Stockholms län år 2010 var övergången från gymnasiet till högre utbildning inom 3 år 44,9 procent. Inom Stockholms läns landsting råder det brist på utbildade läkare inom anestesi, allmänmedicin, psykiatri och ögon, distriktssköterskor, sjuksköterskor inom psykiatri och barnsjuksköterskor samt tandläkare. Stockholms läns landsting har haft svårt att rekrytera strategiska kompetenser såsom erfarna fastighetsförvaltare, projektledare, kvalificerade ekonomer och IT-projektledare.


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin