Stort behov av ett extra forskningsinitiativ!

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Två tredjedelar av alla som är långtidssjukskrivna lider i dag av sjukdomar i rörelseorganen eller av psykisk ohälsa. Därför behövs en gemensam forskningssatsning från staten och landstingen för just dessa sjukdomsgrupper. Regeringens beslut den 13 december att förlänga rehabiliteringsgarantin för de här grupperna understryker det behovet.Den största delen av försäkringskassans pengar går till ovanstående grupper och genererar samhällskostnader i mångmiljardklassen, samtidigt som de står för en mindre andel av statens, landstingens och kommunernas satsningar på vård, behandling och rehabiliteringsåtgärder.

De kända behoven kräver större resurser. Sådana satsningar skulle påtagligt underlättas av ännu mer kunskaper om vad som faktiskt orsakar sjukdomar/ohälsan i rörelseorganen/själen, hur de ska diagnostiseras och därefter behandlas, rehabiliteras, men också förebyggas. Flera av sjukdomarna och ohälsotillstånden har långvariga förlopp eller blir livsvariga. Bristande investeringar för de stora sjukdomsgrupper som ställer störst krav på sjukförsäkringen innebär en i onödan sänkt livskvalitet och skapar frustration i vården och bland forskare som vill fördjupa förståelsen för dessa sjukdomars och ohälsotillstånds medicinska mekanismer.

En gemensamt riktad forskningssatsning från stat, landsting och kommuner skulle inge hopp till majoriteten av de långtidssjuka om ett bättre liv och möjlighet att behålla eller kanske få ett jobb. En sådan satsning bidrar också till ökad förståelse och intresse för hur dessa för samhället kostsamma sjukdomstillstånd i framtiden kan minskas.

Vi menar mot bakgrund av denna argumentation att en särskilt riktad forskningssatsning till gagn för bättre kunskap om rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa vore en viktig framtidsinvestering såväl forskningspolitiskt som näringspolitiskt, arbetsmarknadspolitiskt och socialpolitiskt. Även mindre men tidiga framsteg på området skulle ge stor effekt eftersom så många människor är berörda.

Vi vädjar om ett nära samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting , SKL, för att komma överens om hur en sådan riktad forskningssatsning bäst bör utformas.

Genom att komplettera den mycket viktiga rehabiliteringsgarantin med ett särskilt riktat gemensamt forskningsinitiativ till rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa skulle nytt hopp ges till majoriteten av de i långtidssjuka samtidigt som det är en mycket klok framtidsinvestering.

Anne Carlsson
Ordförande, Reumatikerförbundet

Jimmie Trevett,
Ordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Finn Bengtsson
Riksdagsledamot (M) och ledamot i socialförsäkringsutskottet, professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet

Stig Nyman
Landstingsråd i Stockholms län (KD),ansvarig för forskning


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin