Stort behov av ett extra forskningsinitiativ!

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Två tredjedelar av alla som är långtidssjukskrivna lider i dag av sjukdomar i rörelseorganen eller av psykisk ohälsa. Därför behövs en gemensam forskningssatsning från staten och landstingen för just dessa sjukdomsgrupper. Regeringens beslut den 13 december att förlänga rehabiliteringsgarantin för de här grupperna understryker det behovet.Den största delen av försäkringskassans pengar går till ovanstående grupper och genererar samhällskostnader i mångmiljardklassen, samtidigt som de står för en mindre andel av statens, landstingens och kommunernas satsningar på vård, behandling och rehabiliteringsåtgärder.

De kända behoven kräver större resurser. Sådana satsningar skulle påtagligt underlättas av ännu mer kunskaper om vad som faktiskt orsakar sjukdomar/ohälsan i rörelseorganen/själen, hur de ska diagnostiseras och därefter behandlas, rehabiliteras, men också förebyggas. Flera av sjukdomarna och ohälsotillstånden har långvariga förlopp eller blir livsvariga. Bristande investeringar för de stora sjukdomsgrupper som ställer störst krav på sjukförsäkringen innebär en i onödan sänkt livskvalitet och skapar frustration i vården och bland forskare som vill fördjupa förståelsen för dessa sjukdomars och ohälsotillstånds medicinska mekanismer.

En gemensamt riktad forskningssatsning från stat, landsting och kommuner skulle inge hopp till majoriteten av de långtidssjuka om ett bättre liv och möjlighet att behålla eller kanske få ett jobb. En sådan satsning bidrar också till ökad förståelse och intresse för hur dessa för samhället kostsamma sjukdomstillstånd i framtiden kan minskas.

Vi menar mot bakgrund av denna argumentation att en särskilt riktad forskningssatsning till gagn för bättre kunskap om rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa vore en viktig framtidsinvestering såväl forskningspolitiskt som näringspolitiskt, arbetsmarknadspolitiskt och socialpolitiskt. Även mindre men tidiga framsteg på området skulle ge stor effekt eftersom så många människor är berörda.

Vi vädjar om ett nära samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting , SKL, för att komma överens om hur en sådan riktad forskningssatsning bäst bör utformas.

Genom att komplettera den mycket viktiga rehabiliteringsgarantin med ett särskilt riktat gemensamt forskningsinitiativ till rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa skulle nytt hopp ges till majoriteten av de i långtidssjuka samtidigt som det är en mycket klok framtidsinvestering.

Anne Carlsson
Ordförande, Reumatikerförbundet

Jimmie Trevett,
Ordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Finn Bengtsson
Riksdagsledamot (M) och ledamot i socialförsäkringsutskottet, professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet

Stig Nyman
Landstingsråd i Stockholms län (KD),ansvarig för forskning


Stockholm får Sveriges första kunskapscenter för diabetes

Alliansen i Stockholms läns landsting bygger ut vården för barn med diabetes. Stockholm blir först i landet med ett särskilt kunskapscenter inrik

Läs mer

Ella Bohlin (KD) oroad för äldre: ”Inför vaccin mot influensa”

Väntetiderna till vården är långa. Det beror bland annat på influensasäsongen. De som drabbas värst är äldre. Äldrelandstingsrådet Ella Boh

Läs mer

KD kräver stopp för att kommunen tar över Stockholms privata äldreboenden

De senaste åren har det rödgrönrosa styret i Stockholms stad fört över välfungerande äldreboenden till kommunal regi. Kristdemokraterna besluta

Läs mer

Låt apoteken få ta emot patienter

I dag får många vänta för länge innan de får vård. Det gör att många går till akuten i stället, trots att de egentligen inte behöver akut

Läs mer

Stockholm först i landet med specialistmottagningar för sömnapné

Två specialistmottagningar med uppdrag att ta hand om personer som slutar andas när de sover (obstruktiv sömnapné) öppnar i Stockholm. Stockholm

Läs mer

Nu inför vi hemtester för att upptäcka livmoderhalscancer

Enligt ny statistik från Cancerfonden ökar antalet fall av livmoderhalscancer i Sverige (Cancerfondsrapporten 2018). Antalet kvinnor som insjuknade

Läs mer

Vi söker en valombudsman

Kristdemokraterna Stockholms stad är ett partidistrikt inom Kristdemokraterna, distriktet omfattar Stockholms kommun. Distriktet består av nio lokal

Läs mer

”Ett stort svek att ta bort personliga assistenter för barn och äldre”

Regeringens utredare föreslår att barn under 12 år och äldre över 80 år inte ska ha rätt till personlig assistans. Barn- och äldrelandstingsr

Läs mer

Geriatriken kvar i Danderyd när Alliansen gör en ny plan

Den geriatriska vården blir kvar på Danderyds sjukhus. Den äldre delen av befolkningen i Stockholms län ökar allt snabbare, och därför beslutar

Läs mer

Fler fick vård i tid under 2017 – och sjukvården i Stockholm gjorde ett överskott

Fler stockholmare fick vård i tid hos sin husläkare eller specialistläkare under 2017. För husläkarbesök ökade uppfyllnaden av vårdgarantin me

Läs mer