Stort behov av ett extra forskningsinitiativ!

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Vart fjärde år nysatsar regeringen med en stor proposition. Även i den senaste kommer merparten av satsningen att tillfalla vissa redan starka forskningsområden. Enligt vår mening är rörelseorganens sjukdomar och den psykiska ohälsan för lågt prioriterade i förhållande till de enorma merkostnader de medför samhället och det omfattande lidande som därmed drabbar alltför många i vårt land.

Två tredjedelar av alla som är långtidssjukskrivna lider i dag av sjukdomar i rörelseorganen eller av psykisk ohälsa. Därför behövs en gemensam forskningssatsning från staten och landstingen för just dessa sjukdomsgrupper. Regeringens beslut den 13 december att förlänga rehabiliteringsgarantin för de här grupperna understryker det behovet.Den största delen av försäkringskassans pengar går till ovanstående grupper och genererar samhällskostnader i mångmiljardklassen, samtidigt som de står för en mindre andel av statens, landstingens och kommunernas satsningar på vård, behandling och rehabiliteringsåtgärder.

De kända behoven kräver större resurser. Sådana satsningar skulle påtagligt underlättas av ännu mer kunskaper om vad som faktiskt orsakar sjukdomar/ohälsan i rörelseorganen/själen, hur de ska diagnostiseras och därefter behandlas, rehabiliteras, men också förebyggas. Flera av sjukdomarna och ohälsotillstånden har långvariga förlopp eller blir livsvariga. Bristande investeringar för de stora sjukdomsgrupper som ställer störst krav på sjukförsäkringen innebär en i onödan sänkt livskvalitet och skapar frustration i vården och bland forskare som vill fördjupa förståelsen för dessa sjukdomars och ohälsotillstånds medicinska mekanismer.

En gemensamt riktad forskningssatsning från stat, landsting och kommuner skulle inge hopp till majoriteten av de långtidssjuka om ett bättre liv och möjlighet att behålla eller kanske få ett jobb. En sådan satsning bidrar också till ökad förståelse och intresse för hur dessa för samhället kostsamma sjukdomstillstånd i framtiden kan minskas.

Vi menar mot bakgrund av denna argumentation att en särskilt riktad forskningssatsning till gagn för bättre kunskap om rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa vore en viktig framtidsinvestering såväl forskningspolitiskt som näringspolitiskt, arbetsmarknadspolitiskt och socialpolitiskt. Även mindre men tidiga framsteg på området skulle ge stor effekt eftersom så många människor är berörda.

Vi vädjar om ett nära samarbete mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting , SKL, för att komma överens om hur en sådan riktad forskningssatsning bäst bör utformas.

Genom att komplettera den mycket viktiga rehabiliteringsgarantin med ett särskilt riktat gemensamt forskningsinitiativ till rörelseorganens sjukdomar och psykisk ohälsa skulle nytt hopp ges till majoriteten av de i långtidssjuka samtidigt som det är en mycket klok framtidsinvestering.

Anne Carlsson
Ordförande, Reumatikerförbundet

Jimmie Trevett,
Ordförande, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Finn Bengtsson
Riksdagsledamot (M) och ledamot i socialförsäkringsutskottet, professor i psykiatrisk behandlingsforskning, Linköpings universitet

Stig Nyman
Landstingsråd i Stockholms län (KD),ansvarig för forskning


Förlossningsskadorna minskar i Stockholm

Andelen kvinnor som drabbades av allvarliga bristningar vid förlossning minskar i Stockholm, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland förstf

Läs mer

KD överger skip-stop – utom för Nynäshamn

Kristdemokraternas stämma för Stockholms län och Stockholms stad beslutade i går kväll att gå till val på att ta bort skip-stop i pendeltågstr

Läs mer

”En förkämpe som gjorde otroligt mycket för vården för ME/CFS”

– Det är med stor sorg jag har nåtts av beskedet om Anne Örtegrens bortgång. Hon är värd den största respekt för sitt arbete med att lyfta f

Läs mer

Förstärkta resurser till psykiatri för ungdomar i Järvaområdet

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför 6 miljoner kronor till Järva unga specialistcenter. Verksamheten som startade 2015 blir från årsski

Läs mer

Landstinget satsar på film för BB

Stockholms läns landsting beslutade i går att spela in filmer på tio olika språk för att stödja blivande och nyblivna föräldrar. Initiativet k

Läs mer

”Regeringen måste ta mer ansvar för de som drabbas av ME/CFS”

Vi är glada över att sjukdomen ME/CFS har fått mer uppmärksamhet den senaste tiden. Landstingsrådet Ella Bohlin och Kristdemokraterna har varit d

Läs mer

4,9 miljoner ska ge fler kulturtolksdoulor

Den uppskattade satsningen på stödpersoner vid förlossning för kvinnor med svagt socialt stöd eller bristande kunskaper i svenska får 4,9 miljon

Läs mer

Stockholm samlar vården för kvinnor med diabetes under graviditeten

Graviditetsdiabetes är ett växande hälsoproblem och allt fler kvinnor behöver vård i Stockholms län. Nu skapar Alliansen en enhet för att samla

Läs mer

160 miljoner för att korta väntetiderna på husläkarmottagningar

Alliansen i Stockholms läns landsting tillför ytterligare 160 miljoner kronor i nästa års budget för att korta köerna på länets husläkarmotta

Läs mer

Allt färre dör av stroke i Stockholms län

Antalet personer som avlider på grund av stroke eller med stroke som underliggande orsak är det lägsta hittills i Stockholms län. Det visar ny sta

Läs mer

tai iwin