Val 2014

Gamla stan, Stockholm.

 

Från A till Ö – Vår politik för Stockholms län

Här kan du enkelt hitta hur Kristdemokraterna vill förbättra för dig som bor i Stockholms län. Vi är familjens röst och arbetar för att Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i. Vi arbetar för en trygg och säker vård med mer makt till patienten. Vi vill förbättra punktligheten i kollektivtrafiken genom att satsa mer på tunnelbana och förbättra den lokala busstrafiken.

 

#  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  Z  Å  Ä  Ö
Lila = Trafikpolitik
Rött = Hälso- och sjukvårdspolitik

 

Hittar du inte det du söker?
På den här sidan har vi sammanställt ett urval av Kristdemokraternas politik för hela Stockholms län. Så här kan du hitta mer information:
En motsvarande lista från A till Ö för vår politik för hela landet finns här >>
Här kan du läsa mer om vår politik för hälso- och sjukvården i Stockholms län, och läsa vårt sjukvårdsprogram >>
Här kan du läsa mer om vår politik för trafiken i Stockholms län, och ladda ner vårt trafikprogram >>
Här kan du läsa mer om vår kommunpolitik för Stockholms stad, och ladda ner vårt valprogram >>
För att veta mer om Kristdemokraternas kommunpolitik i din kommun i Stockholms län, kontakta respektive lokalavdelning >>
Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill beställa tryckt material. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.  

 

banner_hash

 

 

1177 Vårdguiden

Det ska vara enkelt att jämföra olika vårdgivare, även på nationell nivå. Vårt mål är att alla patienter ska kunna vända sig till den bästa vårdgivaren. Vi tror att bra och lättillgänglig information är a och o för en bra utveckling av vården. Vårdguiden är ett kristdemokratiskt initiativ som har införts i hela landet under namnet 1177 Vårdguiden. Det ger en ökad öppenhet och transparens, vilket flyttar makten till patienten.

4D-projektet

Ett av de viktigare forskningsprojekten i Stockholm är 4D, som knyter landstingets verksamheter närmare Karolinska Institutet och kopplar ihop dessa med näringslivet. 4D forskar kring de fyra diagnoserna artriter, bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt. Kristdemokraterna har under den gångna mandatperioden haft ansvar för projektet genom forskningslandstingsrådet Stig Nyman, och vi vill fortsätta att satsa på forskningen kring folksjukdomar.

banner

 

 

Akademiska vårdcentraler

Vi vill implementera två akademiska vårdcentraler, en i den norra och en i den södra delen av Stockholm. Innebörden av en akademisk vårdcentral är att den sammanfogas med universitet. På det sättet kan man utveckla nya metoder.

Akutsjukhus

En utmaning för vården är att förkorta köerna på akutmottagningarna. Vi har infört en gräddfil för äldre på akuten och bygger Nya Karolinska Solna, ett toppmodernt akutsjukhus. Nu vill vi gå vidare med flera åtgärder. Vi vill förbättra tillgängligheten på primärvården så att patienter som kan gå till en vårdcentral inte behöver gå till akuten. Vi vill också förbättra samarbetet med kommunerna och deras äldreomsorg så att äldre patienter inte är på akuten i stället för på äldreboenden.

Alkolås

Kristdemokraterna har medverkat till att alkolås införs på alla bussar. Tack vare oss kommer också tunnelbanan att bli först i världen med alkolås. För att öka trafiksäkerheten ska alla fordon som ägs eller upphandlas av Stockholms läns landsting utrustas med alkolås. De som åker med kollektivtrafiken ska få en så trygg och säker resa som möjligt. (Se även vår politik för hela landet om alkolås.)

Allergi

Födoämnesallergier uppkommer hos fler och fler. Kristdemokraterna anser att man vid alla allergier ska testas så snabbt som möjligt.

Ambulanssjukvård

Kristdemokraterna anser att ambulanser i Stockholm ska vara bemannade av sjuksköterskor och kunna köra patienter direkt till andra vårdavdelningar än akuten när så behövs.

Antibiotikaresistens

Problemet med resistenta bakterier kommer att förstärkas under kommande år. Sverige är ett föregångsland inom arbetet mot resistens, och vi vill att Stockholm ska gå i täten när det gäller att skriva ut mindre antibiotika. Det krävs omfattande internationellt arbete för att minska det onödiga bruket. Ett viktigt steg är att se till att patientsäkerhet blir en obligatorisk del i all sjukvårdsutbildning. Ökad kunskap om hur bakteriespridning kan motverkas är absolut nödvändig.

Astrid Lindgrens barnsjukhus

Astrid Lindgrens barnsjukhus ska dimensioneras för att även i fortsättningen kunna specialisera sig på barnsjukvård. Vi vill öka antalet vårdplatser och antalet specialistutbildade sjuksköterskor. För att rätt kapacitet och kompetens ska finnas i barnsjukvården kommer länets samtliga barnkliniker och övrig öppenvård, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin, att ingå i SLL:s barnsjukvård.

AT-läkare

Läkarnas allmäntjänstgöring syftar till att ge läkaren god förmåga att utföra de medicinska basrutinerna i hälso- och sjukvården. Därför arbetar vi för att antalet handledare för AT-läkarna ska öka.

 

banner_b

 

 

Barn och unga

Det här är Kristdemokraternas prioriterade fråga. Familjeperspektivet ska vara vägledande för politiker och andra beslutsfattare vid planering och genomförande av hälso- och sjukvården i Stockholm. Eftersom en stor del av befolkningsökningen kommer att bestå av barn ser vi bland annat att det är mycket viktigt med ett nära samarbete mellan skolan, primärvården och slutenvården.

Barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan har ökat under senare år, inte minst bland barn och unga. Vi vill säkerställa att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna har kapacitet för att möta behoven och därmed undvika orimliga väntetider. Primärvården i länet ska utveckla samarbetet med kommunerna. Barn med komplicerad eller kombinerad problematik bör få en namngiven kontaktperson.

Barnmorskor

Det är viktigt att förbättra arbetsmiljön för barnmorskorna och säkerställa en skälig lönenivå. Det handlar inte minst om att få fler att arbeta inom förlossningsvården för att minska arbetsbördan. Vi vill också införa en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för barnmorskor, med lön under studietiden.

Barnsjukvården

För att vi ska kunna vara säkra på att barnsjukvården har rätt kapacitet och kompetens kommer länets samtliga barnkliniker och övrig öppenvård, inklusive barn- och ungdomspsykiatrin, att ingå i Stockholms läns landstings barnsjukvård. Vi vill bygga ut barnsjukvården i Stockholm. Vi vill anställa fler barnläkare i primärvården och se över rutiner för förskrivning av läkemedel till barn. Se även: Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Bemötande i kollektivtrafiken

Vi kristdemokrater utgår ifrån resenärens perspektiv. SL-trafiken ska utvecklas med fokus på förbättrad service och nöjda resenärer. Vi vill införa ett bemötandepris för personal inom SL-trafiken som bemöter resenärerna med hög service, bra bemötande och ett glatt humör.

Bemötande i hälso- och sjukvården

Gott bemötande är avgörande för ett bra behandlingsresultat. Kristdemokraterna har under mandatperioden 2010–2014 haft ansvar för patientnämnden, där arbetet visar hur viktigt det är att anmäla felaktigt bemötande i vården så att vården kan åtgärda problem. Kristdemokraterna arbetar för att alla ska bli bemötta på samma sätt. Vården ska vara tillgänglig på lika villkor för hela befolkningen.

Benskörhet
Osteoporos, eller benskörhet, är en av våra vanliga folksjukdomar. Den drabbar varannan kvinna. Benskörheten behöver synliggöras. Kristdemokraterna vill bland annat att Socialstyrelsens nya riktlinjer för benskörhet på ett systematiskt sätt ska införas i primärvården och specialistvården i Stockholms län.

Beroendevård

Vården behöver upprätta program för att tidigt identifiera missbruk, även inom mödra- och barnhälsovården. Beroendevården måste bli mer tillgänglig. Kristdemokraterna anser att det är av stor vikt att lägga resurser i ett tidigt skede. Vi vill också satsa på att hjälpa människor med spelmissbruk. Se även: MiniMaria.

Biltrafik

Många invånare i Stockholm är i dag fortfarande beroende av bilen för att klara sin vardag. Kristdemokraterna vill uppmuntra miljösmart bilism och uppmuntra bilpooler och samåkning. Bilar med minst två personer ska i vissa fall få använda kollektivtrafikkörfälten. Vi välkomnar privata investeringar och användaravgifter för att finansiera vägar. Se även Förbifart Stockholm.

Blodgivare

Stockholms län behöver fler blodgivare. En kallelse att donera blod ska skickas till samtliga länets invånare i syfte att uppmuntra blodgivande. Dessutom ska landstinget förstärka sitt kampanjarbete för att fler ska donera. Vi vill också att landstingets 45 000 anställda ska få lämna blod på arbetstid.

BRT

Stombusslinjer med ett högt antal resande kan vara lämpliga att ersätta med ”Bus Rapid Transit” (BRT-linjer) som innebär att bussarna får helt egna körfält på hela sträckan. På så sätt riskerar de inte att hamna i kö. De ska också ha total prioritering vid trafiksignaler, snabbare på- och avstigningar genom att plattformarna vid hållplatserna är helt i nivå med bussarnas golv, bredare dörrar samt påstigning och visering av färdbevis vid samtliga dörrar.

Bröstcancer

Stockholms läns landsting har haft den högsta överlevnaden av bröstcancer i Sverige. Vi vill att det ska fortsätta att vara så. Kristdemokraterna arbetar därför för att alla cancerpatienter ska få tillgång till högteknologisk, specialiserad vård. Vi har satsat extra på forskning av bröstcancer och andra folksjukdomar. Vi vill nu satsa på att mammografin kommer fler till del och satsa särskilt i områden där få i dag hörsammar kallelsen att gå på undersökningen.

Bussar 

Kristdemokraterna vill genomföra en genomgripande reform av busstrafiken i Stockholms län som bygger på att bygga upp ett stomnät av busstrafik. Vi vill också utveckla det lokala bussnätet så att de vardagliga resorna underlättas och fler lockas att resa kollektivt i stället för med bil. Trafiksäkerhetsarbetet ska vidareutvecklas genom fler sittplatser inom landsvägs- och motorvägstrafiken. På kvällar och nätter vill vi införa fler flexibla nattstopp för att öka tryggheten.

Busskörfält

Kollektivtrafikkörfält är en viktig del i att öka SL-trafikens attraktivitet. Med ökad framkomlighet förkortas restider. Kristdemokraterna vill ha fler busskörfält, och vi vill att bilar med minst två personer i vissa fall ska få använda körfälten. Se även: BRT

Bytespunkter

För att förkorta restiderna behöver de regionala knutpunkterna utvecklas. Effektiva bytespunkter mellan bil, buss, tåg och cykel är viktiga. Vi vill bygga nya bytespunkter mellan olika kollektivtrafikslag. Bland annat har vi pekat ut nya stationer vid Solvalla, Fagersjö och Vegastaden. Det ska också finnas plats att parkera cykeln. Knutpunkterna ska ha butiker och annan service inom kort avstånd.

 

banner_c

 

 

Cancervården

I dag är cancervården utformad så att en cancerpatient kan passera upp till 26 vårdmottagningar. Dessa övergångar är tyvärr inte samordnade vilket leder till en orolig vårdupplevelse för patienten. Den beslutade cancerplanen är viktig för att skapa en mer sammanhållen vårdprocess och förbättra cancervården. Regeringens satsning är välkommen för att förbättra vården i Stockholmsregionen. Vi ser exempelvis att en stor satsning på prostatacancer är nödvändig.

Citybanan

Att bygga ut kapaciteten vid den så kallade ”Getingmidjan” vid Stockholms central med hjälp av Citybanan är den enskilt viktigaste åtgärden i hela Sveriges kollektivtrafiknät. När Citybanan öppnas kan antalet avgångar med pendeltågstrafiken fördubblas, vilket kräver en översyn av all pendeltågstrafik så att den når sin fulla potential. Nya pendeltågsstationer och bytespunkter behöver byggas, bland annat vid Solvalla, Fagersjö och Vegastaden.

Civilsamhället

Ideell eller non-profit-driven vård ska välkomnas som en viktig resurs i vården i Stockholm. Kristdemokraterna ser det civila samhället som en av samhällets grundbultar. I det ingår familjen, ideella organisationer, byalag, kooperativ, stiftelser, kyrkor, fackföreningar, ekonomiska föreningar och politiska partier. Genom sitt arbete upprätthåller de demokratiska traditioner och utför enorma insatser.

Cykel

Särskilda investeringsmedel behöver öronmärkas till att bygga ut ett regionalt cykelnät i hela Stockholms län. Många av de resor som i dag sker med bil- eller kollektivtrafik skulle kunna ersättas med resa på cykel. Vi vill förbättra snöröjningen, bygga ut systemet med lånecyklar och bygga fler säkra cykelparkeringar. Det ska också bli lättare att ta med sig sin cykel i kollektivtrafiken.

banner_d

 

 

Danderyds sjukhus

Vi vill bygga ut Danderyds sjukhus. Sjukhuset ska få en ny akutmottagning samt 80 nya vårdplatser.

Diabetessjukhus

Vården av kroniska folksjukdomar behöver bli bättre. Det är nödvändigt att rikta in vården efter patienternas diagnos. Att införa ett diabetessjukhus i Stockholm är ett första mycket viktigt steg. I en sådan sjukvårdsinrättning ska specialiserade vårdteam ta hand om patienter med diabetes. Ett diabetessjukhus kan samla all kompetens, den bästa behandlingen som behövs för utveckling av patientens hälsa och stimulera till forskning och utveckling.

Depression

Antalet unga som är deprimerade ökar. Kristdemokraterna prioriterar barn och ungas uppväxtvillkor och anser därför att det behövs satsningar på ökad kvalitet och större tillgänglighet. Kristdemokraterna vill införa bättre och tryggare vård för unga genom att införa flera barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar samt fler psykologer inom barn och ungdomsvården.

Drivmedel

Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. Kristdemokraternas mål är att den landbaserade kollektivtrafiken ska vara fossiloberoende år 2020. Redan i dag upphandlas miljömärkt el till all spårtrafik. Pendelbåts- och skärgårdstrafik i SL:s regi ska vara fossilbränslefri år 2025 och övergången till mer miljövänliga drivmedel inom sjöfarten skall uppmuntras genom bland annat lägre hamnavgifter. Vid nyinköp av pendel- och skärgårdsbåtar skall de vara fossilfria redan från start.

Döden

I Stockholm ska ingen behöva dö ensam. En medmänniskas stöd de sista dagarna i livet, eller vid svår ångest, borde vara en rättighet och en självklarhet. Se även: Palliativ vård.

Dödshjälp

Sjukvårdens uppgift är att bota, lindra och trösta. Aktiv dödshjälp (eutanasi) och assisterade självmord är, och skall fortsatt vara, förbjudet. Kristdemokraterna arbetar i stället bland annat för att det ska finnas en god tillgång till den palliativa kunskapen och vården i Stockholms län. Patientens vilja ska väga tungt och en patient som motsätter sig behandling ska respekteras.

banner_e

 

 

Egenvård

För att vården ska kunna användas till dem som behöver den bäst är patienters egenvård en viktig förutsättning. Patienterna har inte heller råd, med tanke på hälsovinsterna, att inte bli involverade i sin egen vård. Kristdemokraterna har patientinvolvering som ett ledord vid sidan av kvalitet och transparens. Syftet är att utnyttja patientens kunskap och vilja att ta ansvar för sin egen hälsa. Utbildning i egenvård av barn är särskilt viktigt för nyblivna föräldrar.

Ekonomi

Stockholms läns landsting har de senaste åtta åren styrts av Alliansen, som ansvarsfullt har presenterat åtta budgetar i balans (här är den senaste för 2014). Vi har tagit ansvar för ekonomin och finansierar våra satsningar krona för krona. Kristdemokraterna står för en ansvarsfull ekonomisk politik där varje skattekrona används optimalt. Vi kommer även de kommande åren arbeta för en ekonomi i balans, till trygghet för sjukvården och landstingets övriga verksamheter.

Enhetstaxa – se Zonindelning

Ersättningssystem

Det system som reglerar hur vårdgivare får del av skattepengar baseras i dag på produktion. Kristdemokraterna vill ersätta det med ett system som premierar kvalitet, metoder för att involvera patienten samt transparens när det gäller vårdresultat. Stockholms läns landsting utmärker sig genom en liten andel av fast ersättning, och en hög andel ersättning för exempelvis läkarbesök eller besök hos sjuksköterska. Vi vill att andra kvalitetsaspekter än tillgänglighet ska utredas.

E-tjänster

Fler vårdkontakter ska kunna skötas via E-tjänster. De möjliggör för patienten att själv styra tider och ha tillgång till sin journal. Stockholms läns landstings utveckling av e-Hälsa med Mina vårdkontakter, Mina vårdflöden och det kristdemokratiska initiativet 1177 Vårdguiden ger möjligheter till ökad öppenhet, vilket också är till stöd för ökad patientinvolvering.

banner_f

 

 

Familjecentraler

Kristdemokraterna vill kraftsamla resurserna nära barnen, och lokalt. De kommunbaserade familjecentralerna ska få ett samordningsuppdrag att utforma en individuell plan för varje barn som behöver stöd. Familjecentralerna ska byggas ut med psykiatrisk kompetens och följa barnets utveckling.

Fetma

Fetma och övervikt hos barn är ett framskridande problem som Kristdemokraterna ser behov av att uppmärksamma. Det är bra att redan på barnavårdscentralerna, BVC, i samtal med föräldrarna ta upp frågan om kost så att familjen kan lägga en bra grund för sina barn gällande matvanor.

Flygtrafik

Goda flygförbindelser är av stor vikt för Stockholmsregionen. Arlanda bör utvecklas ytterligare och knytas närmare regionens infrastrukturlösningar. En stor del av flygtrafikens utsläpp beror på hur människor tar sig till och från flyget. Kristdemokraterna vill därför förbättra kollektivtrafiken till Arlanda, Bromma flygplats och Skavsta. (Se även vår politik för hela landet om flygtrafik.)

Folkhälsa

Vårdens målsättning borde vara att minska behovet av vård. Det betyder att det förebyggande hälsoarbetet bör vara högt prioriterat. Kristdemokraterna vill minska ohälsoklyftorna i Stockholms län genom att utveckla programmen för förbättrad folkhälsa. De ideella organisationernas engagemang i att bryta isolering och skapa meningsfull sysselsättning kan aldrig underskattas och ska ha landstingets stöd. Motion på recept ska också kunna skrivas ut av husläkare. (Se även vår politik för hela landet om folkhälsa.)

Folktandvården

Tandvården är en del av sammanhållen vård. För att kunna behålla forskningskompetens inom tandvården ska delar av Folktandvården behållas i landstingets regi. Se även: Tandvård

Forskning

I princip all forskning inom landstinget bedrivs tillsammans med Karolinska Institutet. Stockholm står för över hälften av den landstingsbedrivna forskningen i Sverige. Kristdemokraterna vill ställa krav på forskningstid i samtliga Vårdvalsavtal. Vi satsar på att bygga partnerskap mellan hälso- och sjukvården, akademin och industrin, eftersom det kan leda till nya vägar för forskning och utveckling, som gynnar vårdens patienter. (Se även vår politik för hela landet om forskning.)

Fossila bränslen/Fossilfri

För att värna vår planet och motsvara resenärernas höga förväntningar på kollektivtrafiken är det viktigt att hela resan – från dörr till dörr – inte bara fungerar väl utan också är miljövänlig. Kristdemokraternas mål är att den landbaserade kollektivtrafiken ska vara fossiloberoende år 2020. Redan i dag upphandlas miljömärkt el till all spårtrafik. Den kollektiva båttrafiken i SL:s regi ska vara fossilbränslefri år 2025. Se även: Drivmedel.

Funktionsnedsättning

Alla ska ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor. Funktionsnedsättningar ska inte utestänga någon människa från att ta del av kollektivtrafiken i Stockholm. Ett samarbete måste inledas mellan Stockholms läns kommuner och landstinget så att barn och ungdomar med funktionsnedsättning får möjlighet till ett mer spontant resande. Likaså ska pendelbåtstrafiken vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. (Se även vår politik för hela landet om funktionsnedsättningar.) Se även: Färdtjänst

Fuskåkning

Kristdemokraterna vill bekämpa fuskåkning så att ökande resenärsintäkter kan gå till satsningar inom kollektivtrafiken. Vi förespråkar inte en avgiftsfri kollektivtrafik. Tvärtom vill vi upprätthålla den nolltolerans som i dag råder. Antalet biljettkontroller måste öka och göras smartare. Kontrollavgiften ska motsvara beloppet av två månadskort. Tillsammans med tidigare nämnda trygghetsåtgärder kan detta bidra till att trivseln och tryggheten inom kollektivtrafiken förbättras.

Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dem som sällan eller aldrig kan resa med den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresenärer ska bemötas med respekt av chaufförer med god kännedom om olika funktionsnedsättningar och behov. Taxibolagen ska regelbundet kräva utdrag ur belastningsregistret av chaufförerna för att säkerställa största möjliga trygghet för färdtjänstens resenärer. Vi vill införa en värdighetsgaranti för färdtjänsten och kollektivavtalsliknande villkor för förarna. För att öka valfriheten och kvaliteten inom färdtjänsten vill vi också införa ett kundvalssystem.

Förebyggande arbete i vården

Vårdens målsättning borde vara att minska behovet av vård. Det betyder att det förebyggande hälsoarbetet bör vara högt prioriterat. När patienten väl står på akutmottagningen, är hos specialisten eller sitter i väntrummet på vårdcentralen är det ju i en mening redan för sent. Hälsofrämjande och förebyggande vård ska prioriteras i Stockholms läns landsting, vara en naturlig del i alla vårdmöten och anpassas efter människors behov.

Förlossning

Stockholms län står inför stora utmaningar inom förlossningsvården. Det sker i dag drygt 30 000 födslar i länet per år, vilket är positivt men också innebär att det behövs en större kapacitet för att möta behoven. Det handlar också inte minst om att få fler att arbeta inom förlossningsvården. Vi vill öppna fler förlossningskliniker där det är möjligt och införa en stanna-över-natten-garanti för mammans partner. Se även: Barnmorskor

Förnybar energi

Stockholmsregionen måste växa på ett smart sätt, med en hållbar utveckling som förenar tillväxt med klimat och miljöhänsyn. När det gäller kollektivtrafiken arbetar vi för att SL-trafiken ska drivas med förnybara bränslen. Det är också viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor. (Se även vår politik för hela landet om förnybar energi.) Se även: Drivmedel

Förseningar

Den trängsel och de förseningar som dagligen drabbar pendlarna i Stockholmsregionen måste motverkas med all kraft. Kristdemokraterna står bakom de nödvändiga spår- och väginvesteringar som ingår i Stockholmsöverenskommelsen. Resegarantin behöver förbättras ytterligare så att resenärer kompenseras fullt ut även i länets ytterområden. Resenärer ska också få en omedelbar, tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation vid förseningar och andra trafikstörningar.

Förstatliga sjukvården

Den högspecialiserade vården, knuten till universitet, är i dag ett ansvar för landstingen. I takt med den medicinsk-tekniska utvecklingen är det inte självklart att detta är den mest ändamålsenliga lösningen. Kristdemokraterna i Stockholm vill utreda ett förstatligande av den högspecialiserade universitetssjukvården, till exempel Karolinska Universitetssjukhuset. (Se även vad vår partiledare Göran Hägglund har sagt om att förstatliga sjukvården.)

 

banner_g

 

 

Geriatrik

Omsorg och sjukvård för äldre har under många år varit ett av de mest centrala områdena för Kristdemokraterna. Den allt äldre befolkningen i Stockholm ställer sjukvården inför nya utmaningar. Vi vill att vården för äldre ska få fler vårdplatser och införa äldrecentraler, ÄVC, vårdcentraler med speciell inriktning på äldre. Äldre multisjuka ska vid behov tas om hand direkt av geriatriken.

Glasögonbidrag till barn

Kristdemokraterna tycker att barn ska få de glasögon de behöver, oavsett föräldrarnas ekonomiska situation. Ett bidrag gör stor skillnad för de mest ekonomiskt utsatta familjerna och är en viktig del i att ge barn och unga i Stockholms län goda uppväxtvillkor. Vi har drivit igenom att Stockholms län under 2014 har fått tillbaka glasögonbidraget. Nu vill vi höja nivån och se till att det omfattar fler. Som ett nästa steg vill vi fördubbla dagens 500 kronor och höja åldersgränsen.

Gondolbana

Linbanor diskuteras på flera håll och blir allt vanligare inom kollektivtrafiken i städer, framför allt där terrängen passar dåligt för markburna transporter. I vissa fall beror det på att en gondolbana har varit mer ekonomiskt fördelaktig än andra alternativ. Kristdemokraterna vill använda alla verktyg i verktygslådan för att förbättra kollektivtrafiken och är öppna för att prova gondolbanor även i Stockholm, exempelvis mellan Södermalm och Kungsholmen.

Godstrafik

Stockholmsregionen är beroende av smidiga och effektiva godstransporter. En stor och viktig utmaning är att föra över långväga godstransporter från lastbil till tåg och fartyg. Vi vill underlätta säkra och miljövänliga godstransporter. Vi vill också minska mängden gods som fraktas genom centrala Stockholm. För att öka kapaciteten för godstrafik på järnväg vill vi utreda och planera för framtida tvärgående spår från Nynäshamn via Haninge till Huddinge.

Gående/Gångtrafik

Det ska vara enkelt för människor att ta sig fram på gångbanorna såväl under vinterhalvåret som på sommaren. Därför måste underhåll och snöröjning fungera väl. Inte minst gäller detta för att underlätta för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill också genomföra en omfattande utbyggnad av länets gång- och cykelbanor. Hastighetsdämpande passager ska användas för att göra övergång över bil- och cykelvägar säkrare.

Gårdsförsäljning

Vi avvisar gårdsförsäljning av alkohol i såväl Stockholms skärgård som i resten av landet. Alliansregeringen har dessutom tidigare konstaterat att gårdsförsäljning skulle strida mot Systembolagets monopol. Gårdsförsäljning öppnar för omfattande direktförsäljning till vem som helst av både svenska och utländska alkoholtillverkare. Monopolet bör försvaras.

banner_h

 

 

Habilitering

Kristdemokraterna i Stockholm anser att personer med livslånga funktionsnedsättningar ska få fler habiliteringscenter. På habiliteringscentret finns sjukgymnaster, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, logopeder och specialpedagoger. Habiliteringens hälsofrämjande arbete ska utvecklas mot bakgrund av att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ofta har sämre levnadsvanor och oftare är drabbade av psykisk ohälsa än övriga barn och ungdomar.

Hamnar

Sjöfarten är viktig för Stockholmsregionen. Regionens hamnar ska erbjuda anläggningar för miljöoptimal hantering (destruering) av barlastvatten. Övergången mot mer miljövänliga drivmedel inom sjöfarten skall uppmuntras genom bland annat lägre hamnavgifter. Vi vill också bygga ut kombiterminaler, hamnar och logistiknav i Stockholmsregionen.

Hemlöshet

Kristdemokraterna anser att fler samhällsaktörer behöver ta ett ökat ansvar för utsatta grupper. Vi vill därför att trafikförvaltningen inleder ett partnerskap med organisationer som arbetar med hemlösa och utsatta. Genom att erbjuda gratis enkelbiljetter till dessa organisationer kan de göra det möjligt för behövande att ta sig till dessa verksamheter. (Se även vår politik för hela landet om hemlöshet.)

Hissar

Kristdemokraterna vill ställa lika höga krav på service, underhåll och driftssäkerhet för hissar och rulltrappor i kollektivtrafiken som man gör i Stockholms gallerior. Hissar är inte minst nödvändiga för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta sig fram i SL-trafiken. Vi förordar också nolltolerans mot urinering i hissarna.

Hjälpmedel

Närmare tio procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel för att kompensera en funktionsnedsättning och bättre klara det dagliga livet. Kristdemokraterna har varit med och infört fritt val av hjälpmedel i Stockholms län. Vi arbetar nu för att förbättra uppföljningarna av vårdvalet, så att patienterna får bästa möjliga vård. Se även: Habilitering

Husläkarmottagningar

Navet i vårdverksamheten är primärvårdens husläkarmottagningar. Vi vill att ersättningen till mottagningarna ska ses över för att premiera kvalitet. De ska också involvera patienterna i deras egen vård och behandling samt ha transparens när det gäller vårdresultat. Se även: Primärvården

Hörselskada

Antalet barn med hörselskada ökar. Kristdemokraterna anser att det är viktigt att alla, i synnerhet barn, får tillgång till hörapparat eller annat hjälpmedel. Patienterna ska få bästa möjliga vård. Vi har därför infört möjlighet att välja både hörapparat och hörselrehabilitering. Patienterna ska i första hand erbjudas hörapparat ur det breda sortiment som landstinget har. Se även: Hjälpmedel

banner_i

 

 

Ideella organisationer

Kristdemokraterna värnar ideella organisationer som en mycket viktig del av samhället där människors engagemang på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Vi vill att ideella välkomnas som en viktig resurs i vården i Stockholms län. I vår politik för kollektivtrafiken i Stockholms län driver vi frågan att trafikförvaltningen ska samarbeta med organisationer som arbetar med hemlösa och utsatta. (Se även vår politik för hela landet om ideella organisationer.)

Infartsparkeringar

Bilen är ett viktigt komplement till kollektivtrafiken. Det är därför nödvändigt att kraftigt bygga ut antalet infartsparkeringsplatser vid kollektivtrafikknutpunkter i länets yttre delar. Infartsparkeringsplatser bör vara avgiftsbelagda men gratis för resenärer med SL-periodkort. Infartsparkeringar för cykel behöver byggas ut och vara trygga under dygnets alla timmar.

Information (till patienter)

En säker vård bygger på att vårdpersonalen kan få information om patienten. Det kan handla om exempelvis tidigare sjukdomar eller medicinering. Kristdemokraterna anser att bra information och lättillgänglig information är a och o för en bra utveckling av vården. Patienter och anhöriga ska ha god insyn i vilken kvalitet som erhålls. Dessutom ska det vara enkelt att jämföra olika vårdgivare på nationell nivå. Ett mål måste vara att patienten har rätt att vända sig till den bästa vårdgivaren.

Infrastruktur

För att Stockholmsregionen ska lyckas utveckla ett hållbart transportsystem måste trafikpolitiken få en ny inriktning – från att tidigare i huvudsak ha investerat i infrastruktur för bilism till att investera mer i kollektivtrafik. Kristdemokraterna vill att staten ökar Stockholmsregionens andel av de totala investeringarna i infrastruktur och kollektivtrafik från 10 till 15 procent. Vi vill också ansöka om pengar från EU för infrastrukturutbyggnad.

Innovation

Innovationer i sjukvården krävs för att kunna fortsätta erbjuda bra vård. Kristdemokraterna tycker att Stockholms läns landsting ska erbjuda den bästa utvecklingsmiljön för metoder som kombinerar diagnostik, behandling och läkemedel. Vi vill satsa på Improvement Science, som utvecklar vård och behandlingar genom att inbegripa discipliner inom hela hälso- och sjukvårdssektorn, från sociologi till statistik, medicin och hälsoekonomi. (Se även får politik för hela landet om innovationer.) Se även: Forskning

Internet i kollektivtrafiken

För att locka över resenärer till kollektivtrafiken för ett hållbart resande behövs förbättrad service, komfort och trygghet. Kristdemokraterna vill därför införa gratis internet i SL-trafiken. Den tekniska kapaciteten finns på plats i flera trafikslag – bland annat är det möjligt att införa på bussarna. Det ska bli lättare att arbetspendla och utföra uppgifter ombord på kollektivtrafikens fordon.

IVF/Provrörsbefruktning

Köerna för provrörsbefruktning, IVF-behandling, är i dag ungefär sex månader inom Stockholms läns landsting. Behandlingen genomförs endast på en mottagning i länet. Väntetiden för provrörsbefruktning med donerade spermier eller ägg är betydligt längre eftersom det kan ta tid att hitta lämplig spermie- eller äggdonator. Vi vill därför låta IVF bli ett vårdvalsområde. Med fler vårdgivare som utför behandlingarna förkortas köerna, och väntetiderna för patienterna minskar.

banner_j

 

 

Journalföring

I dag finns ett flertal olika journalsystem över landet. Därför krävs nya lösningar och en sammanhållen upphandling på nationellt plan. Journalsystemet ska utgå från ett sammanhållet informationslager och ett öppet tjänstegränssnitt som tillåter att flera system och lokala landstingstillämpningar kan samverka. När det utformas ska särskild hänsyn tas till patienternas integritet.

Jämlikhet i vården

De sociala skillnaderna i hälsa är ännu inte åtgärdade. Det är därför angeläget att hälso- och sjukvårdens verksamheter satsar ännu mer på tidiga och förebyggande åtgärder för att åtgärda dessa skillnader, bland annat inom barnhälsovården. Alla människor, oavsett etnisk bakgrund, ekonomisk status eller sexuell läggning, ska bemötas på samma sätt och få samma vård. Det är för oss en fråga om etik och människosyn.

banner_k

 

 

Karolinska Universitetssjukhuset – se Nya Karolinska Sjukhuset

Klotter

Klotter och skadegörelse kostar varje år SL och skattebetalarna minst 200 miljoner kronor. Dessa pengar skulle i stället kunna läggas på en förbättrad kollektivtrafik. För att komma till rätta med problemet kräver vi att nolltoleransen upprätthålls. Vi ser också ett behov av ett fördjupat samarbete med skolor, föreningsliv och trafikförvaltning kring etik och värderingar.

Kollektivtrafik

Kristdemokraternas vision är att våra kommande generationer ska få överta en Stockholmsregion som är mer socialt, ekonomisk och miljömässigt hållbar än den som vi har fått överta av tidigare generationer. Regionen behöver därför ställas om så att kollektivtrafiken, nyttotrafiken, gångtrafiken och cykeltrafiken utgör stommen i vårt transportsystem. Kollektivtrafiken ska vara hållbar, tillgänglig, ta ett ökat samhällsansvar och överbrygga sociala barriärer.

KOL

Kristdemokraterna anser att KOL-patienter måste få ökad tillgång till rehabiliteringsresurser, särskilt då större delen av patientgruppen behandlas i primärvården. Rökavvänjningsstöd är särskilt angeläget då rökstopp resulterar i att försämringen helt upphör.

Kroniska sjukdomar

En stor grupp i sjukvården har kroniska sjukdomar. Kristdemokraterna vill utveckla den medicinska kvaliteten, speciellt för de stora folksjukdomarna, och förordar en omorganisering av sjukvården så att vården har en helhetssyn på människan och inte fokuserar på en diagnos i taget. Relationen mellan vårdcentralerna och akutvården måste bli bättre. Dessutom behövs fler akademiska vårdcentraler, där man kan forska fram nya metoder.

Kultur i vården

Kristdemokraterna talar ofta om att ha ett helhetsperspektiv på människan. Vi behöver inte bara ta hand om kroppen utan också själen. Kultur på recept, där patienter ordineras att ta del av kulturupplevelser, har framgångsrikt prövats i region Skåne och andra håll i Sverige. Modellen har visat sig ha god effekt på lättare psykiska besvär. Dessutom har Kultur på recept effekter för att förebygga vård och rehabilitera. Denna modell vill Kristdemokraterna införa i Stockholm.

banner_l

 

 

Livmoderhalscancer

Kristdemokraterna har varit drivande för att unga tjejer i Stockholms län ska få vaccination mot HPV-viruset. Tyvärr försvårade länge upphandlingsreglerna för vaccinationerna, vilket vi kritiserade. Nu vaccinerar landstinget flickor. Vi vill gå vidare genom att ge screeningverksamheten i länet, som regelbundet testar kvinnor för livmoderhalscancer, får ökade resurser.

LOV – Se Vårdval Stockholm

Lånecyklar

Många av de resor som i dag sker med bil- eller kollektivtrafik skulle kunna ersättas med resa på cykel. Resor med cykel ger stora hälso- och miljövinster samtidigt som cykeln tar betydligt mindre yta i anspråk. Systemet med lånecyklar i Stockholm city har blivit populärt. Vi vill utveckla det till att omfatta hela Stockholmsregionen.

Läkemedel

När läkemedel i dag forskas fram som är mer specifika och kan produceras för små avgränsade patientgrupper är de en viktig del av vårdens utveckling för framtiden. Kristdemokraterna i Stockholm vill utveckla samverkan med läkemedelsindustrin för forskning och utveckling kring äldres sjukdomar. Vi vill också arbeta med kvaliteten på läkemedelsgenomgångarna för multisjuka äldre och se över rutinerna när läkemedel förskrivs till barn.

banner_m

 

 

Miljö

Vår vision är att framtida generationer ska få överta en Stockholmsregion som är mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar än den som vi har fått överta. Kristdemokraterna vill skapa ett klimateffektivt och fossiloberoende landsting till år 2020. All el, kyla och värme till landstingets fastigheter ska komma från förnybara energikällor. När det gäller trafiken vill vi ställa om så att kollektivtrafiken, gångtrafiken och cykeltrafiken utgör stommen i vårt transportsystem. (Se även vår miljöpolitik för hela landet.)

MiniMaria

I dag drivs MiniMaria framgångsrikt i en del kommuner i Stockholms län. Vi vill att det ska införas i alla länets kommuner. MiniMaria är en lokal öppenvårdsmottagning för ungdomar med riskbruk eller missbruk av alkohol och droger. Mottagningen vänder sig till barn och ungdomar upp till 20 år och till deras familjer. Den erbjuder rådgivning, missbruksbedömning och olika typer av stöd.

Multisjuka

Avancerade behandlingar av, ofta äldre, multisjuka patienter är ett exempel på en utmaning som kräver resurser både för klinisk forskning och annan sjukvård under allt längre tid. Kristdemokraterna vill att äldre multisjuka vid behov ska tas omhand direkt av geriatriken. Vi vill säkerställa kvaliteten för läkemedelsgenomgångarna för multisjuka äldre. Dessutom vill vi stärka samverkan mellan sjukvården och den kommunala vården måste stärkas för multisjuka patienter.

Människosyn

Alla människor har enligt Kristdemokraterna lika värde, lika rättigheter och lika skyldigheter. Ur ett kristdemokratiskt perspektiv är en hälso- och sjukvård för alla människor, solidariskt finansierad utifrån behov och inte utifrån betalningsförmåga, ett uttryck för solidaritet. Vår människosyn poängterar dessutom att varje människa har rätt att vara sig själv. En nödvändig förutsättning är jämställd och jämlik vård. Så är det inte i dag. Det viktiga arbetet måste fortsätta och intensifieras.

banner_n

 

 

Nationellt journalsystem – se Journalföring

Nattstopp

För att öka tryggheten inom busstrafiken på kvällar och nätter vill Kristdemokraterna införa flexibla nattstopp. Det innebär att en ensam resenär kan begära att bli avsläppt mellan två hållplatser. Att veta att du kan få bli avsläppt närmare hemmet och att dessutom ingen annan får kliva av bussen ökar tryggheten, samtidigt som det kan bidra till att fler vågar välja att resa med bussen även på sena kvällar och nätter.

Nattrafik

Kristdemokraterna har medverkat till att tunnelbanan går på nätterna. Nu vill vi att pendeltågen följer efter. I en växande metropol som Stockholm där långt från alla arbetar under kontorstider ser vi det som ett naturligt steg. I dag ersätter nattbussar när tågen inte går, men genom att köra tågen kan vi förkorta resorna, öka tryggheten och föra länets olika delar närmare varandra.

Neuropsykiatriska diagnoser

De senaste årens satsningar på neuropsykiatriska utredningar har lett till att fler barn med dessa diagnoser har upptäckts. Det har medfört ett ökat behov av behandling och kognitivt stöd inom habiliteringen. Vi vill se till att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna har den kapacitet som krävs för att möta behoven. Se även: Barn- och ungdomspsykiatrin

Norrortsbanan

Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för en ny pendeltågsgren i Stockholms nordostsektor. ”Norrortsbanan” som vi har tänkt oss binder ihop Arninge, Täby, Sollentuna, Kista och Barkarby. Den förbättrar också möjligheterna för resande från Karlstad, Örebro och Västerås att ta sig till Arlanda och Uppsala med avsevärt förkortade restider.

Nya Karolinska Solna

Just nu byggs ett högspecialiserat sjukhus i världsklass i Solna. Det ska ha forskning i världsklass och kunna ge mycket avancerad vård. Den krävande och högspecialiserade vården på Nya Karolinska sjukhuset kompletteras med utbyggda akutsjukhus och specialistvård utanför akutsjukhusen. Kristdemokraterna i Stockholms län vill att staten utreder om det går att förstatliga Nya Karolinska och de andra universitetssjukhusen, så att vården blir mer jämlik i Sverige.

Närsjukvården

Hela Stockholms län ska ha tillgång till sådan vård som ges på vårdcentraler. Närsjukvården bedrivs som namnet antyder nära hemmet. Kristdemokraterna vill att skärgårdskommunerna ska få tillgång till sjukvård i form av vårdfilialer.

Närtrafiken

För att förbättra servicen ytterligare för resenärerna vill Kristdemokraterna utveckla närtrafiken till att bli anropsstyrd. Närtrafiken har bussar som är lätta att stiga på och av, och den riktar sig främst till personer som har svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

banner_o

 

 

Offentlig upphandling

Upphandling av Stockholms läns landstings verksamheter måste ske på ett öppet, rättssäkert och transparent sätt. Det är viktigt att alla aktörer har möjlighet att lämna sina bud i samband med upphandling och att det finns en fungerande konkurrens. Kristdemokraterna vill att upphandlingarna utformas så att alla aktörer, inklusive non profit-aktörer, har goda möjligheter att lämna anbud. Kommunerna och landstinget ska endast upphandla miljöfordon med alkolås.

Ofrivillig barnlöshet – se IVF/Provrörsbefruktning

Organdonation

Kristdemokraterna vill att antalet donationer ökar i Stockholms län. Varje sjukhus ska kartlägga sin process för donation av organ och vävnader för att identifiera möjligheter till förbättringar.

banner_p

 

 

Palliativ vård

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting har haft ansvar för vården av patienter i livets slutskede sedan 2006 och vi är stolta över att undersökningar har visat att Stockholms patienter är nöjdast i landet. Vår syn på den palliativa vården vilar i att alla människor har ett unikt och okränkbart värde även när ingen bot finns att få. Nu driver vi frågan att samtliga team som sköter avancerad sjukvård i hemmen ska vara utbildade i palliativt omhändertagande.

Patientinvolvering/Patientmakt

Möjligheterna att välja vård i Stockholm har inneburit större frihet för enskilda patienter att välja den vårdgivare som passar bäst. Det är patienten som skall vara i centrum för hälso- och sjukvården. Kristdemokraterna går till val på ökad patientinvolvering. Tanken är att utnyttja patientens kunskap och vilja att ta ansvar för sin egen hälsa. Vi vill verka för att patienten ska få möjlighet att få hjälp att fatta beslut om sin egen behandling och på så sätt ta ansvar för sin egen framtid.

Patientlistor

Alla invånare har möjlighet att lista sig vid en vårdcentral. Kristdemokraterna vill utreda att knyta dessa patientlistor till primärvårdsläkarna i stället för till vårdcentralen, med Norge och Danmark som exempel. Syftet är att höja kontinuiteten och kvaliteten inom primärvården.

Patientnämnden

När patienter upplever att vården brister tar patientnämnden i Stockholms läns landsting emot anmälningar. Det är viktigt att denna fristående instans har resurser att utveckla patientsäkerheten och behandla anmälningar utan långa väntetider. Kristdemokraterna har ansvarat för patientnämnden den gångna mandatperioden och bland annat tagit initiativ till att sjukhusen har tvingats redovisa hur de arbetar för bättre bemötande.

Pendelbåtar

Kristdemokraterna har drivit fram flera pendelbåtslinjer i Stockholm. Vi vill utveckla fler effektiva förbindelser på Stockholms inre vattenvägar. Pendelbåtstrafiken ska vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning och ha möjlighet att ta med cykel ombord. Våra prioriteringar för pendelbåtsnätet på Saltsjön och Mälaren är snabbgående, miljövänliga pendelbåtar mellan Ekerö och Gamla stan samt mellan Ulvsunda och Södersjukhuset.

Pendeltåg

Pendeltågen utgör stommen för kollektivtrafiken i Stockholms län. Kristdemokraterna vill se över all pendeltågstrafik i samband med att Citybanan byggs, så att trafiken når sin fulla potential. Nya pendeltågsstationer behöver byggas, bland annat vid Solvalla, Fagersjö och Vegastaden. Nya direkttågslinjer, som bara stannar vid utvalda stationer, kan utveckla trafiken mellan exempelvis Arlanda och Nynäshamn. Underhållet av infrastrukturen för tågtrafiken behöver förbättras avsevärt. Se även: Nattrafik på pendeltågCitybanan och Norrortsbanan.

Pendlande över länsgränser

Samarbetet mellan olika länstrafikbolag behöver utvecklas så att kollektivtrafiken över länsgränserna blir smidigare. För att underlätta pendlarnas resa med olika länstrafikbolag, SJ, långfärdsbussar eller Arlanda Express vill vi införa ett gemensamt betalsystem för hela östra Mellansverige. Ett taxesamarbete behöver inledas mellan den regionala tågtrafiken, SJ:s tågtrafik och SL. SL:s reseplanerare behöver också vidareutvecklas till att omfatta hela Mälardalen.

Personal i vården

Kristdemokraterna vill verka för att fler utbildar sig inom vårdyrken så att kompetens och personaltillgång bibehålls och till och med förstärks. Vi vill öka försörjningen av vårdplatser och vårdpersonal för att möta den växande befolkningen. Målet ska vara att länet har 5 000 vårdplatser under nästa mandatperiod. För att möta bristen på sjuksköterskor i Stockholm vill vi höja ingångslönerna och införa en verksamhetsintegrerad specialistutbildning med lön under studietiden. Se även: Barnmorskor.

Primärvården

Tillgängligheten till primärvården har ökat kraftigt i Stockholm de senaste åren. Det är nu viktigt att fortsätta att arbeta med andra aspekter av vårdkvalitet. Vi vill se ett ersättningssystem som i större utsträckning premierar kvalitet. Bland andra av våra förslag för primärvården finns att anställa fler barnläkare, låta primärvården fungera som en första linjens psykiatri genom att säkerställa psykiatrisk kompetens och prioritera det förebyggande arbetet. Vi vill också genomföra en informationskampanj om patienternas rättigheter. Se även: Akademiska vårdcentraler

Privat vård

Stockholms läns landsting har tack vare Alliansen kommit långt när det gäller att erbjuda patienter möjlighet att välja även privata vårdgivare. Ibland kan det låta som om det enda argumentet för privat vård är möjligheten att välja vårdgivare. Vi tror att frågan är större än så. Ett viktigt argument för olika aktörer är att en sund konkurrens flyttar fram kvalitetsarbete som ett viktigt konkurrensmedel. (Se även vår politik för hela landet om privat vård.)

Privata vårdförsäkringar

Kristdemokraterna anser att den solidariskt finansierade vården ska hålla en så hög kvalitet att privata vårdförsäkringar inte ska behövas. Kristdemokraterna har varit med och ställt krav i avtal med vårdgivare i Stockholms läns landsting, så att människor inte ska kunna köpa sig före i köer. Det här är en av anledningarna till att vi förordar vårdval, som gör att utbudet ökar och fler får vård snabbare.

Psykiatri

En modern psykiatri förhindrar akut insjuknande genom att förse människor med det stöd och den hjälpen de behöver i vardagen. Psykiskt funktionsnedsatta och sjuka måste få lika hög prioritet som kroppsliga sjukdomar inom sjukvården. Vi vill utveckla ett starkare samarbete mellan psykiatrin och andra vårdgivare kring bedömning, behandling och rehabilitering. Vi vill också införa ”Psykiatri direkt”, ett gemensamt telefonnummer för hela Stockholms läns landsting. Se även: Barn- och ungdomspsykiatri

banner_r

 

 

Regional utveckling

Stockholmsregionen måste växa på ett smart sätt, med en hållbar utveckling som förenar tillväxt med klimat och miljöhänsyn. För att göra Stockholm till en attraktiv, hållbar och tillgänglig storstadsregion krävs att vi kan erbjuda alla våra invånare en trygg vård i livets alla skeden. Därför vill Kristdemokraterna utreda om antalet landsting i Mälardalen kan minskas till ett och därmed stärka hela regionens vårdkapacitet.

Rehabilitering

Kristdemokraterna vill att rehabilitering ska vara lättillgänglig och erbjudas alla som behöver det. Vi har bland annat bidragit till att Stockholm i dag har ett rehabiliteringssjukhus. Alla med kroniska sjukdomar ska få en individuell rehabiliteringsplan och kraftigt öka möjligheterna att delta i rehabiliteringsprogram. Se även: Hjälpmedel

Reseplanerare

Resenärer ska få en omedelbar, tillförlitlig och lättillgänglig trafikinformation vid förseningar och andra trafikstörningar. SL:s reseplanerare och andra kommunikationskanaler bör fortsatt förbättras. För att förenkla för resenärerna behöver SL:s reseplanerare vidareutvecklas till att omfatta hela Mälardalen.

Roslagsbanan

Arbetet med att öka trafiksäkerheten, bygga dubbelspår, modernisera och tillgänglighetsanpassa pågår för fullt på Roslagsbanan. Kristdemokraterna vill förlänga den in till Stockholm city via en tunnel. Samtidigt vill vi utreda förutsättningarna att bygga ut Roslagsbanan från Täby/Vallentuna till Arlanda. Vi vill också fortsätta att upprusta och tillgänglighetsanpassa Roslagsbanan.

banner_s

 

 

Samverkan inom vården

När kommuner och landsting har olika ansvarsområden som rör samma patienter krävs att de arbetar tillsammans för patienternas bästa. Kristdemokraterna vill att Stockholms läns landsting för samtal med kommunerna, inte minst inom psykiatrin, samt kommersiella aktörer och non profit-aktörer för att söka hitta nya samverkansformer. Det kommer att stödja utvecklingen av kvaliteten. För forskningens skull vill vi också samverka med den läkemedels- och medicintekniska industrin.

Sjukhuskyrkan

Stödet till sjukhuskyrkan i Stockholms läns landsting ska öka. Den är ett stöd inte bara till patienter utan också personal på våra sjukhus. Kristdemokraterna ser människan som en helhet med inte bara kroppsliga, utan även själsliga och andliga behov. Därför har vi satsat på Sjukhuskyrkan både i regeringsarbetet och i landstingsarbetet i Stockholm.

Sjukresor

Många, framför allt äldre patienter, är beroende av resor till och från sjukhusen. Kristdemokraterna vill höja kvaliteten vid sjukresorna genom att avskaffa samåkningen.

Sjukvård

Kristdemokraterna i Stockholm vill förbättra hälso- och sjukvården genom att fokusera på kvalitet, transparens och patientinvolvering. Vi utgår från vår människosyn som säger att alla människor har lika värde, lika rättigheter och lika skyldigheter. Hälso- och sjukvårdens uppgift är att erbjuda en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet. Vi prioriterar det förebyggande arbetet. Vårdens målsättning bör vara att minska behovet av vård.

Sjöfart

Stockholm länkas samman med Gotland, Finland och länderna runt Östersjön genom sjöfarten. Passagerar-, färjetrafik och kryssningsfartyg ger ett ansenligt bidrag till Stockholmsregionens ekonomi. Det är viktigt att minska de miljörelaterade faror som utgör hot mot Stockholms inre vattenvägar, skärgården och Östersjöns känsliga miljö. Regionens hamnar ska därför erbjuda anläggningar för miljöoptimal hantering (destruering) av barlastvatten. (Se även vår sjöfartspolitik för hela landet.) Se även: Hamnar

Sjövägen
Kristdemokraternas initiativ Sjövägen har blivit en succé sedan starten och kommer att följas av fler pendelbåtslinjer. Linjen går mellan Frihamnen och Nybrokajen via Lidingö och Nacka. Vi vill fortsätta att bygga ut trafiken i rusningstid. Dessutom arbetar vi för att utrusta kajerna längs Sjövägen med väderskydd. Se även: Pendelbåtar

Skärgårdstrafiken

Kristdemokraterna vill göra kollektivtrafiken till sjöss mer effektiv och klimatsmart. Genom den modernisering som pågår inom skärgårdstrafiken kan trafiken byggas ut, tvärförbindelser mellan öarna förbättras, restider förkortas och skärgårdstrafiken integreras med kollektivtrafiken på land. Landstinget ska inte med skattemedel konkurrera med turisttrafik utan inrikta sig på en snabb och smidig kollektivtrafik i skärgården. Vi vill också att SL-kortet ska gälla på Waxholmsbolagets båtar.

SL-kort/SL-biljett

Det enhetliga och prisvärda månadskortet skapar ett ”runt” län. Kristdemokraterna arbetar för att Waxholmsbolagets trafik ska ingå i det gemensamma taxesystemet. Samtliga trafikslag behöver också utrustas med kortläsare på perrongerna eller vid samtliga dörrar på fordonet. För att ytterligare locka bilister att gå över till kollektivtrafiken vill vi göra årskortet mer attraktivt och koppla olika rabatter och förmåner till periodkorten. Se även: Zonindelning

Slutenvård/sluten specialistvård

Under mandatperioden har Alliansen fattat beslut om att bygga Nya Karolinska Solna. Dessutom har vi gjort omfattande investeringar i de andra akutsjukhusen. Kristdemokraterna vill öka försörjningen av vårdplatser och vårdpersonal för att möta den växande befolkningen. Målet ska vara att länet har 5 000 vårdplatser under nästa mandatperiod. Vi vill också utreda ett förstatligande av universitetssjukhusen.

Spelmissbruk

Kristdemokraterna anser att sjukvården behöver göra en tydligare satsning på människor med spelmissbruk. Gott bemötande, tidig upptäckt och tidiga insatser är avgörande för ett bra behandlingsresultat.

Spårtaxi

Spårtaxi är ännu en oprövad kollektivtrafiklösning men kan bli en intressant framtidslösning, framför allt i områden där det finns mindre reseströmmar relativt jämnt utspridda under trafikdygnet. Vi ser gärna att Swedavia utvecklar ett spårtaxisystem för Arlanda, som kan förbinda de olika delarna av flygplatsen och den omkringliggande regionala kärnan.

Spårväg

Spårvägen kan i de centrala delarna avlasta tunnelbanan och i andra delar av länet förbättra tvärförbindelserna. Utbyggnaden av Spårväg City ska ses som det första steget i att ersätta flera av stombusslinjerna i innerstaden med spårvagn. Stombusslinje 4, med sina 66 000 resenärer per dag, bör vara den första att ersätta med spårväg. Vi ser det som naturligt att börja med den etapp som ansluter till Spårväg city. Se även Tvärbanan

Spårväg Syd

Kristdemokraterna vill att den kommande Spårväg syd från Flemingsberg via Skärholmen/Kungens Kurva till Älvsjö förlängs till Gullmarsplan. Genom att förbinda Spårväg syd med både pendeltåget, tvärbanan och tunnelbanan på flera ställen minskar sårbarheten inom kollektivtrafiken samtidigt som helt nya resvägar öppnas.

Stombusslinjer

Kristdemokraterna vill genomföra en genomgripande reform av busstrafiken i Stockholms län som bygger på uppbyggnaden av ett stomnät av busstrafik. Vi vill skapa ett nät av stombusslinjer som är kapacitetsstarka och har enhetlig färg, egna körfält, prioritering vid trafikljus samt hög turtäthet. De nya linjerna skapar i enlighet med stomnätsstrategin nya resvägar genom att förbinda regionala kärnor som tidigare inte har varit sammanbundna.

Stroke

Kristdemokraterna vill ha fler strokesamordnare i vården som ser till att vårdkedjan fungerar för strokepatienter.

banner_t

 

 

Tandvård

Kristdemokraterna har en helhetssyn på människan, vilket bland annat innebär att vi anser att tandvården ska vara en del av den övriga sjukvården. Tandhälsan hos barn i Stockholms län behöver bli bättre. Genom information från MVC/BVC ska föräldrar få information om hur man förebygger tandsjukdomar och andra åkommor. Alla barn ska bli kallade till en första kontroll vid ett års ålder. (Se även vår politik för hela landet om tandvården.)

Taxesamarbete för kollektivtrafiken

Kristdemokraterna vill utöka samarbetet mellan SL och privata aktörer och andra läns kollektivtrafik för att underlätta för resenärerna. Till exempel vill vi ge alla samma möjlighet att resa med pendelbåtstrafiken. Trafikförvaltningen bör inleda ett taxesamarbete mellan SL och den nuvarande båttrafiken mellan Norr och Söder Mälarstrand samt den av resenärerna uppskattade Hammarby sjöstadstrafiken som drivs i privat regi. Se även: Pendlande över länsgränser

Tillgänglig kollektivtrafik

Den allmänna kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla, oavsett funktionsnedsättning eller ålder, och upplevas som ett attraktivt resealternativ. Tillgänglighetsarbetet ska inkludera färdmedel, information, stationer, hållplatser samt vägen till kollektivtrafiken. Genom externa högtalare, tydliga displayer, blindskrift, taktila stråk med mera kan tillgängligheten förbättras ytterligare. Ett prioriterat arbete är att fortsätta tillgänglighetsanpassa Roslagsbanan.

Tillgänglig vård

Tillgängligheten till primärvården har ökat kraftigt i Stockholm de senaste åren, med 40 nya vårdcentraler, kortare köer och en kraftig ökning i antalet läkarbesök. Kristdemokraterna anser att alla människor har rätt till en likvärdig och jämställd vård. Vården i Stockholms läns landsting ska därför bli mer tillgänglig och flyttas närmare patienterna. Vi vill att fler mottagningar etableras utanför de stora sjukhusen, så att de avlastas.

Toaletter i kollektivtrafiken

När stationer och bussterminaler byggs eller rustas upp i Stockholms län ska de utrustas med toaletter. Fler toaletter handlar bland annat om att underlätta för personer med funktionsnedsättningar och barnfamiljer. Tunnelbanestationerna i Hallunda och Norsborg kommer, enligt det beslut som Kristdemokraterna har fått med sig övriga Alliansen på, att bli först att utrustas med toaletter.

Tolktjänst

Möjligheten att göra sig förstådd är livsviktig för en trygg och säker vård. Såväl nyanlända invandrare som hörselskadade är i stort behov av hjälp i kontakter med vården. Kristdemokraterna anser därför att tolktjänst ska finnas i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.

Trafik – se Kollektivtrafik

Transparens

Dagens patienter är ofta välinformerade och ställer höga krav på vården. Kristdemokraterna anser att patienter och anhöriga ska ha god insyn i vilken kvalitet som erhålls i hälso- och sjukvården i Stockholms län. Dessutom ska det vara enkelt att jämföra olika vårdgivare på nationell nivå. Patienten har rätt att vända sig till den bästa vårdgivaren. Se även: Information

Transporter – se Godstrafik

Trygghet

SL behöver vidareutveckla sitt arbete med att erbjuda en ökad trygghet i kollektivtrafiken. Ingen resenär ska behöva välja bort att resa kollektivt på grund av otrygghet. Kommunerna behöver ta ett större ansvar för att skapa en trygg miljö genom förbättrad belysning, röjning av buskar och nolltolerans mot klotter. Det behövs också ett ökat samarbete med föreningsliv och skolor så att de större stationerna kan bemannas med skolvärdar under de tider då barnen reser till och från skolan.

Trådbussar

Trådbuss är en beprövad trafikform i Europa. Den är miljövänlig och näst intill ljudlös. I Stockholm skulle trådbussen kunna bli ett alternativ till den traditionella bussen där trafikantunderlaget är stort men inte tillräckligt för spårvagn. Kristdemokraterna vill därför inleda ett pilotprojekt med trådbuss för SL-trafiken.

Trängsel

De låga investerings- och underhållsnivåerna under de senaste decennierna är huvudorsaken till de trängsel- och tillgänglighetsproblem som Stockholmsregionen står inför. Tunnelbanan har snart nått sitt kapacitetstak. Redan i dag riskerar resenärer att inte komma med tågen på grund av trängseln på perrongerna. Kristdemokraterna vill därför bland annat att en strategisk tunnelbaneutredning börjar, med sikte mot regionens långsiktiga behov av en utbyggd tunnelbana.

Trängselskatt

Genom en smartare utformning av trängselskatten och fler betalstationer kan den få en bättre miljö- och trafikstyrande effekt. Kristdemokraterna i Stockholm anser att beslutsmakten över trängselskatten måste flyttas från riksdagen till Stockholmsregionen. I den riktning där det inte är någon trängsel ska avgiften vara lägre. Tung trafik ska betala högre avgift än persontrafik eftersom den genererar mer trängsel. Merparten av intäkterna ska gå till förbättrad kollektivtrafik.

Tunnelbana

Som ett resultat av 2013 års Stockholmsförhandlingar som Kristdemokraterna har medverkat till sker en historisk satsning på tunnelbanan, med nio nya stationer. Kristdemokraterna vill påbörja en storskalig utbyggnad av tunnelbanan, och vi ser bland annat ett behov av en ny västlig tunnelbanelinje som knyter samman norra och södra Stockholm och bland annat trafikerar Älvsjö, så att den både höjer kapaciteten och minskar regionens sårbarhet. Se även: Trängsel

Tvärbanan

Kristdemokraterna anser att den fortsatta utbyggnaden av Tvärbanan Väst från Alvik till Helenelund via Bromma flygplats och Kista samt förlängningen till Sickla och sammankopplingen med Saltsjöbanan är mycket angelägen. Vi har även tidigare drivit politik för satsningar på Tvärbanan och har bland annat medverkat till att den har förlängts från Alvik till Solna. Se även: Spårväg

banner_u

 

 

Ungdomsmottagningar

Ett stort och viktigt arbete, inte minst för att förebygga ohälsa, bedrivs på ungdomsmottagningarna i Stockholms län. Kristdemokraterna har bland annat verkat för ökade öppettider på mottagningarna. Vår ambition är att fler av dem ska ha lördagsöppet och att tillgängligheten på andra sätt ska bli bättre. (Se även vår politik för hela landet om ungdomsmottagningar.)

banner_v

 

 

Vaccinationer

Att vaccinera befolkningen är en viktig folkhälsoinsats. Kristdemokraterna har tagit initiativ till att barn i Stockholms läns landsting vaccineras mot hepatit B samt varit med och infört vaccination mot pneumokocker. Vi är övertygade om att dessa reformer kommer att ha långsiktig verkan för stockholmarna. (Se även vår politik för hela landet om vaccinationer.)

Valfrihet

Kristdemokraterna i Stockholms län vill ge människor möjlighet att välja vård. Landstinget ska presentera ett tydligt underlag för medborgarna så att de kan göra informerade val av vårdgivare. Vi ser att sund konkurrens höjer kvaliteten. För den som inte vill eller kan välja finns alltid den lokala vårdcentralen som är skyldig att ge invånarna rätt vård. Se även: Privat vård, Vårdval Stockholm

Waxholmsbolaget – se Skärgårdstrafik

Vård till papperslösa

Alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård. Kristdemokraterna har drivit fram den lag som säger att papperslösa har rätt till vård i hela Sverige. I Stockholms län fanns den rätten även tidigare. Dessvärre nekas människor fortfarande vård eftersom information om den nya lagen inte har nått till alla vårdgivare. Kristdemokraterna vill därför att landstinget inför tydligare rutiner och inte låter byråkrati stå i vägen när människor söker vård.

Vårdcentraler – se Primärvården

Vårdcoacher 

Kristdemokraterna i Stockholm vill att alla äldre erbjuds vårdcoacher eftersom dessa har inneburit en förenklad tillgång och förbättrad vård för många patienter. Vårdcoacher är erfarna, specialutbildade sjuksköterskor som erbjuder stöd till enskilda patienter med omfattande behov av vård under en begränsad tid. De ger råd, stöd och lotsar mellan vårdkontakterna. Kristdemokraterna och övriga Alliansen har byggt ut satsningen på vårdcoacher. De finns numera även i psykiatrin.

Vårdköer – se Tillgänglig vård

Vårdval Stockholm

I dag har över 25 verksamhetsområden vårdval i Stockholms läns landsting. Det har gett patienter ökat inflytande och bättre tillgänglighet. Vi vill nu införa vårdval inom IVF/Assisterad befruktning och barnmedicinsk öppenvård. Kristdemokraterna anser också att det fortsatta utvecklingsarbetet ska inriktas mot förbättrad tillgänglighet, kortare vårdköer och att motverka hinder för att fler aktörer ska kunna verka inom vård och omsorg. Det är patienten – inte systemet – som skall vara i centrum.

Väderskydd

Fler hållplatser och stationer i SL-trafiken ska utrustas med väderskydd. Även de kajer som trafikeras av pendelbåtar vill vi utrusta med väderskydd. Tidigare har vi bland annat sett till att Stockholms län har fler busskurar genom att konkurrensutsätta marknaden och upphandla ansvaret för hållplatserna. Det har lett till att 4 500 nya väderskydd kommer på plats.

Vägar

När extra körfält, trimningsåtgärder och utökad kollektivtrafik inte räcker till behövs goda förutsättningar för trygga, smidiga och hållbara resor i Stockholmsregionen. Privat finansiering av nya vägar bör ses som ett alternativ och ska uppmuntras. Det är nödvändigt att framtida nya vägar från början planeras för kapacitetsstark kollektivtrafik. För en ökad trafiksäkerhet behöver det äldre vägnätet rustas upp så att det blir trafiksäkert. Vi arbetar också för dämpade hastigheter. (Se även vår politik för hela landet om vägar.)

Värdighetsgaranti

Den som reser med färdtjänsten ska enligt Kristdemokraterna i Stockholm bli bemött på ett värdigt sätt. Precis som vi har infört värdighetsgarantier inom äldreomsorgen vill vi därför ha en garanti för god kvalitet och ett gott bemötande inom färdtjänsten i Stockholms län. Vi behöver en tydlig, gemensam värdegrund och ett målmedvetet arbete. Alla resenärer ska veta vad man ska kunna förvänta sig om man har behov av färdtjänst.

banner_z

 

 

Zonindelning

Vi vill genomföra ett mer flexibelt taxesystem i Stockholms län där trogna kunder premieras och där resor i lågtrafik är billigare än resor i rusningstrafik. Dagens zonsystem har uppenbara brister med stora tröskeleffekter när man passerar en zongräns. Vi förespråkar därför ett nytt, enkelt och avståndsbaserat taxesystem. Vi säger nej till en enhetstaxa i hela länet eftersom det ökar orättvisor i systemet och eftersom det kan innebära ett stort bortfall av biljettintäkter.

banner_a2

 

 

Återvinning

Avfall ska ses som en resurs. Kristdemokraterna i Stockholm har ett förslag som går ut på att SL-resenärer ska kunna sortera tidningar, metall, glas eller brännbart avfall direkt på perrongen i tunnelbanan. På så sätt kan vi ta hand om soporna på ett bättre sätt. Med tanke på att Stockholm växer och att så många reser med tunnelbanan kan vi göra en stor insats för samhället och för kommande generationer. (Se även vår politik för hela landet om återvinning.)

banner_a3

 

 

Ädel-reformen

Den har nu gått mer än 20 år sedan Ädelreformen genomfördes, då ansvarsfördelning mellan landsting och kommuner förändrades. I dag finns det på nytt behov att utreda ansvarsfördelningen med fokus på ökad kvalitet i vården, och upplevd kvalitet hos människor i vårdsituationen. Den nuvarande Ädelreformens perspektiv hämtades i hög grad från 1980-talets situation och vårdbehov.

Äldre

Äldrevården är en av den kristdemokratiska politikens viktiga byggstenar. Hälso- och sjukvården för äldre har under vårt ansvar fått 600 nya platser och en så kallad gräddfil för äldre på akuten. Den allt äldre befolkningen i Stockholm ställer sjukvården inför nya utmaningar. Vi anser att man ska ha rätt att åldras med värdighet. Vi vill därför införa fler platser i geriatriken, utveckla forskningen kring äldres sjukdomar, erbjuda vårdcoacher till alla äldre och utöka äldrepsykiatrin inom öppenvården. (Se även vår äldrepolitik för hela landet.)

Äldrevårdscentraler, ÄVC

Kristdemokraterna i Stockholm vill införa särskilda äldrevårdscentraler, där besöken får ta längre tid och de äldre patienterna kan få hjälp med flera besvär vid samma besök och tillfälle. Ersättningssystemet ska bygga på ålder och diagnos. Alla vårdcentraler ska således ha en enhet med en specialinriktning på äldre patienter så att de får ett bättre omhändertagande. Dessutom kommer vi att använda sjukvårdens resurser mer effektivt.

banner_o2

 

 

Öppen specialistvård

Stockholms läns landsting har vårdval inom öppen specialistvård, vilket leder till kortare köer och bättre kvalitet. Vi vill arbeta med vårdkedjor inom ytterligare områden, för att höja kvaliteten ännu mer. Utvecklingen av dessa vårdkedjor och vårdepisodersättningar (att betala för vården baserat på en längre period) har gett goda medicinska och ekonomiska resultat. Vi vill också införa ett diabetessjukhus och utveckla vården av kroniska sjukdomar.

Östlig länk

En östlig länk är den kvarvarande delen i ringleden runt Stockholm men ingår inte i Stockholmsöverenskommelsen. För att klara expansionen i Nacka/Värmdö anser vi att östlig länk på längre sikt kan bli nödvändig. Eftersom flera stora byggföretag har signalerat att de kan tänka sig att finansiera en ny väg mot att de får ta upp avgifter bör sådana nya banor prövas när planerna på en ny väg behandlas.

Överdäckning

En viktig uppgift för trafikpolitiken är att överbrygga de sociala barriärer som lätt kan uppstå i storstadsregioner. Att däcka över vägar eller spårområden som skapar barriärer bidrar tillsammans med upprustade bostäder och god kommunal och kommersiell service till att segregationen minskar. I områden där trafiken skapar en otrevlig atmosfär kan ett alternativ till överdäckning vara att gatan eller spåret grävs ned.