Världens bästa stad att växa upp i

Gamla stan, Stockholm.

Här är Kristdemokraternas valprogram för Stockholms stad 2014. Vi vill att Stockholm ska vara världens bästa stad att växa upp i.

Ladda ner hela vårt valprogram här >>

Efter åtta år med Alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik har Stockholms stad starka finanser. Det betyder att stadens invånare får mer pengar kvar i plånboken efter skatt, samtidigt som vi klarar av att hålla hög kvalitet inom skolan och omsorgen om gamla och sjuka. Grunden för en fortsatt god välfärd är en låg arbetslöshet och en hög sysselsättning. Kristdemokraterna vill skapa bättre förutsättningar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Inte minst behöver extra uppmärksamhet riktas gentemot unga, personer med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning samt äldre.

 • Stockholm ska under mandatperioden fortsättningsvis ha låg kommunalskatt, förutsatt att den ekonomiska utvecklingen tillåter det.
 • Förbättra stadens företagsklimat. Vi ska fortsätta arbetet med företagslots och erbjuda företagsrådgivning till alla stockholmare som vill starta företag. Ett annat led är att införa en servicegaranti som ger företag rätt till kompensation om stadens handläggningstider för tillstånd och ansökningar blir för långa.
 • Fortsätt utveckla jobbtorgen med arbetsgivarnätverk, coachning, matchning och utbildning för att stärka arbetssökandes chanser att hitta arbetstillfällen. Ytterligare en filial för unga arbetssökande ska öppnas i Söderort.
 • Fler ska kunna få sommarjobb och praktik inom yrken där det idag råder brist och där vi vet att det i framtiden kommer att finnas stora rekryteringsbehov. Vi vill se ett utökat samarbete med näringslivet för att åstadkomma detta.

 

Ett tryggare Stockholm

Kristdemokraterna vill att Stockholm ska vara Sveriges bästa stad att växa upp i. Alla ska vara trygga när de rör sig i stadens offentliga miljöer. Stockholm är en trygg stad, men det är viktigt att fler människor kan känna sig trygga och vågar ta del av hela staden, hela tiden.

 • Bli bättre på att åtgärda dålig belysning, sophämtning och städning i Stockholms parker och torg, inte minst i anslutning till kollektivtrafiken. Det ska bli enklare för stadens invånare att rapportera nedskräpning, klotter och trasiga föremål.
 • Gör polisen mer synlig i stadsbilden genom t.ex. fler poliser till fots och att använda fler polisbussar som mobila poliskontor, som enkelt kan ställas upp på torg i inner- och ytterstaden.
 • Ställ högre krav på ordningsvakter och annan säkerhetspersonal – så att alla som rör sig i staden upplever att vakterna skapar ökad trygghet.
 • Trygghetsanalyser ska genomföras vid all nybyggnation så att nya stadsdelar och bostadsområden blir trygga att vistas i, såväl dagtid som nattetid.
 • Kameror på offentliga platser är ett viktigt verktyg för att öka tryggheten. Kameraövervakning på brottsutsatta platser möjliggör att fler brott kan klaras upp och förhindrar att nya begås.

 

Ett effektivt och demokratiskt Stockholm

Många medborgare uppfattar det som svårt och krångligt att nå fram till stadens tjänstemän. I en stor offentlig förvaltning händer det ofta att det råder oklarhet kring vem som ansvarar för vilket projekt. Här finns stor förbättringspotential.

 • Ställ upp tydliga servicegarantier, bl.a. gällande handläggningstider med ekonomisk kompensation om de inte uppfylls.
 • Förbättra samordningen och ansvarsförhållandet mellan stadens förvaltningar så att projekt inte begränsas av byråkratiska hinder. Samma gata ska exempelvis inte grävas upp flera gånger.
 • En tydligare roll för stadsdelarna ökar det lokala inflytandet.
 • Skapa en ”smörj-grupp” med tjänstemän från olika verksamheter som berörs av näringslivsfrågor i olika sammanhang för att underlätta för företag.

 

En idrottande stad i världsklass

Stockholm prioriterar utvecklingen av bredd- och spontanidrott. För att nå detta byggs nya fullstora utomhusplaner, enklare inomhushallar och simhallar. Vi är inte nöjda. Mer krävs för att erbjuda bättre möjligheter för stockholmare att bli ännu mer aktiva.

 • Bygg fler nya och enklare anläggningar där samexistens underlättas, t.ex. ishallar och idrottshallar.
 • Fortsätt konstgräsutvecklingen som ger lägre underhållskostnader och avsevärt längre säsong. Detta gäller såväl idrottsplatser som skolgårdar och ”kaninburar”. Vid nya exploateringar behöver staden planera för fler träningsplaner och andra aktivitetsytor för den organiserade idrotten.
 • Personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till såväl idrott som andra kultur- och fritidsutbud.
 • Säkerställ utrymme för spontanidrott och mindre sporter.
 • Skateparken i Högdalen ska byggas klart enligt den ursprungliga planen.
 • Inför badvakter på stadens utomhusbad.
 • Skolämnet Idrott och hälsa ska ha ett brett utbud i syfte att locka så många barn och unga som möjligt att motionera och idrotta på sin fritid.
 • Se till att befintliga parker och anläggningar hålls i gott skick och rustas upp vid behov.

 

Ett växande Stockholm med bostäder åt fler

Bristen på bostäder i Stockholm är ett allvarligt hot mot stadens tillväxt. Det leder till stora svårigheter, inte minst för unga som vill flytta hemifrån och människor som söker sig till Stockholm på grund av studier och arbete. Bostadsbristen måste angripas från flera håll. Fler bostäder behöver byggas, både av kommunala och privata bostadsbolag. Staten måste å sin sida fortsätta sitt arbete att minska regelbördan och därmed ledtiderna för byggnation. Näringslivet å sin sida ska uppmuntras att höja sin produktivitet för att på så sätt pressa priserna. Dessutom måste hyressättningen förändras.

 • Inför friare hyressättning för nytecknade kontrakt.
 • Stadens bostadsbolag ska vara ett föredöme när det gäller att rusta upp och utveckla miljonprogramsområden så att de blir attraktivare.
 • Fortsätt förtäta Stockholm så att tillgång till grönområden garanteras.
 • Halvera tomträttsavgälden för fastigheter med mindre lägenheter under 35 kvadratmeter.
 • Utlys fler markanvisningstävlingar där en låg hyresnivå är en avgörande faktor i markanvisningen.
 • Släpp in fler mindre aktörer på Stockholms bostadsmarknad.
 • Höj den generella skalan vid nybyggnation för att på så sätt öka antalet lägenheter.
 • Inför ett sanktionssystem mot byggföretag som inom viss tid inte utnyttjar en byggrätt trots markanvisning.
 • Planeringen av bostäder ska kopplas ihop med infrastrukturutbyggnaden på ett tydligare sätt än idag.
 • Planera för fler studentbostäder under mandatperioden. Inventera mark för att snabbt hitta plats för studentbostäder med tillfälliga bygglov. Möjliggör tillfälligt bygglov i 15 år istället för dagens tio.
 • Snabba på planprocesserna. Tiden från idé till färdig plan måste kortas. Bland annat behöver de generösa möjligheterna att överklaga planer ses över i syfte att begränsa dem.

 

Ett Stockholm där alla känner sig hemma

Stockholm är en stad med stark arbetsmarknad och god tillväxt. Utan en mångfald av människor från hela världen hade vi inte nått dit vi är idag. Det finns dock en del stadsdelar som präglas av hög arbetslöshet, en otrygg social situation och en alltför hög brottslighet. För att råda bot på detta vill vi se en stor satsning inom flera områden.

 • Den som får uppehållstillstånd ska kunna få en etablerad svensk kontaktperson eller kontaktfamilj.
 • Flytta fler offentliga verksamheter till stadsdelar med svag arbetsmarknad.
 • Öka kompetensen kring validering av nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet i syfte att sänka trösklarna till arbetsmarknaden.
 • Individualisera undervisningen i svenska för invandrare och kombinera med praktik för att skapa bättre kontakter med näringslivet.
 • Framgångsrika skolor i utsatta områden ska tjäna som exempel för andra skolor.
 • Alla nyanlända ska genomgå och slutföra samhällsorientering och språkstudier.

 

En lugn och trygg förskola

Det föds många barn i Stockholm. Detta är positivt för framtiden och vi måste se till att bygga ut förskola och övrig barnomsorg för att ge Stockholms familjer bästa möjliga förutsättningar.

 • Minska småbarnsgrupperna till tolv barn per grupp. Ingen barngrupp på förskolan ska ha mer än 15 barn. Fler vuxna i förskolan leder till att fler barn får bekräftelse, växande självförtroende och kan känna sig sedda.
 • Erbjud olika former av barnomsorg anpassat efter familjernas behov i alla stadsdelar, både avseende tid och inriktning. Barnomsorgspengen ska även kunna användas för egna barn och stadens information om valfriheten i barnomsorgen ska öka.
 • Säkerställ att förskolegarantin också innebär att barn garanteras plats på förskola i närområdet om föräldrarna så önskar. Ekonomisk kompensation ska utgå då garantin inte uppfylls.
 • Minska den administrativa bördan. Förskolepersonalen ska prioritera tid med barnen.
 • Upplåt kommunala lokaler även till alternativa barnomsorgsformer, som öppen förskola, familjedaghem eller lokala dagpappe- och dagmammegrupper.

 

En lärande skola

Utbildning är en av stadens viktigaste uppgifter. De allra flesta eleverna når goda resultat i skolan, men alltför många lämnar skolan med otillräckliga kunskaper. För att elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap krävs att lärarnas roll är tydlig och att skolorna är trygga. Det är också viktigt att skolorna håller en hög fysisk standard och lokalerna är rena och fria från klotter samt att toaletter och duschutrymmen är fräscha. Rätten att välja skola är en central del av valfriheten. I det avseendet är det viktigt att fokusera på kvaliteten och inte på driftsformen. Det är också viktigt att skolbarnomsorgen bedriver verksamhet med god kvalitet. Skolbarnomsorgen i Stockholms stad är en mycket viktig verksamhet och ska erbjuda ett varierat utbud anpassat efter barnens behov. De barn som till exempel behöver hjälp med läxläsning ska kunna få det. De alltför stora barngrupperna behöver minskas och mer personal och ökade ekonomiska resurser tillföras verksamheten.

 • Låt lärarna vara lärare, utan nya administrativa pålagor. Målet är att lärarnas administration ska minska.
 • Bättre lärare och kunskap i fokus. Kristdemokraterna arbetar för höjda lärarlöner och fler karriärtjänster för att locka de bästa lärarna till Stockholms skolor.
 • Satsa på fler praktikplatser och lärlingstjänster som viktiga steg för att skapa en bättre övergång mellan skolgång och näringsliv.
 • Utbilda Stockholms lärare i ledarskap och konflikthantering. Lärare ska både klara av att inspirera till kunskap och hålla ordning i klassrummet.
 • Inför nolltolerans mot mobbning, klotter och skadegörelse.
 • Idrott, kultur och andra aktiviteter är inlärningsfrämjande och ska vara en naturlig del av skoldagen.
 • Erbjud sommarskola till elever som inte uppnått målen i kärnämnena i grundskolan.
 • Inför en elevhälsogaranti som garanterar eleven en kontakt med elevhälsan inom 24 timmar från det att hjälphar sökts.
 • Möjliggör för elever i gymnasieskolan att läsa högskolekurser.
 • Stärk insatserna mot missbruk och kriminalitet i skolan. Varje skola ska ha en närpolis knuten till sig, som regelbundet besöker skolan för att förebygga kriminalitet – inte bara vid incidenter.
 • Möjliggör för elever att läsa ämnen vid något annat gymnasium än där han/hon är inskriven om ämnet har för få anmälda studenter.
 • Upprätta föräldraansvaret. Ansvarskontrakt ska finnas mellan skola, lärare, elev och föräldrar där det framgår vilka som ansvarar för vad för att säkerställa en lyckad skolgång.

 

Kulturstaden Stockholm

Stockholm är Europas scentätaste stad, med en spännvidd från klassisk musik på Konserthuset, via superspäckade evenemang i Globen till smal experimentteater. Det är dock viktigt att kulturen blir tillgänglig för fler. Kultur är livsviktigt och de kulturella och kreativa näringarna är en allt viktigare tjänstesektor för Stockholm. Kulturskolan är mycket uppskattad bland barn och unga. Vi vill utveckla utbudet så att nya grupper kan ta del av den samt satsa på att skapa fler platser.

 • Även små kulturscener ska få del av det statliga kulturstödet genom regional samverkan.
 • Underlätta för spontanbesök på föreställningar genom en gemensam sista minuten-kassa à la London och New York.
 • Skolklasser ska kunna få se föreställningar på teatrar och andra scener som en del av undervisningen.
 • Utöka utbudet och antalet platser på Kulturskolan.

 

Stockholms unika stadsmiljö

Stockholm är Europas grönaste huvudstad, med vitala parkområden och vattenytor. Det är en viktig del av Stockholms attraktionskraft som lockar många människor. När Stockholm växer måste grönområden utvecklas
och vattenspeglarna bevaras. Stockholm ska också ligga i framkant genom att ta ansvar för de globala miljöutmaningarna.

 • Stockholms olika ekosystem ska stärkas med bland annat gröna tak och satsning på bättre vattenkvalitet.
 • Utöka tillgången till täppor och andra möjligheter att odla i stadsmiljö, vilket ger vinster både för miljön och för medborgarna.
 • Ge bostadsbolagen i uppdrag att se över möjligheten till sänkt hyra genom att låta hyresgästerna själva sköta städning, röjning och skötsel av innegårdar, trädgårdar och andra gemensamma utrymmen.

 

Ett hållbart Stockholm

Vårt klimat förändras utöver den naturliga variationen. FN:s medlemsländer slog vid Köpenhamnsmötet 2009 fast att den globala temperaturökningen inte får bli större än två grader jämfört med förindustriell tid och att de globala klimatutsläppen måste minska. Stockholm ska vara med i arbetet för att minska utsläppen av växthusgaser.

 • Minska stockholmarnas koldioxidutsläpp till 3,0 ton koldioxidekvivalenter per person till år 2015.7
 • Stockholm ska försörjas till 100 procent av koldioxidfri energi senast 2030.
 • Gör miljöbilar till ett självklart val, bland annat genom att tillsammans med näringslivet öka tillgången till miljöbränsle och laddstolpar.
 • Öka takten i matavfallsinsamlingen. Matavfallet blir till biogas som är ett miljövänligt bränsle till både bilar och bussar. Målet är att 50 procent av matavfallet ska samlas in till 2018.

 

Ett expanderande Stockholm

Stockholm växer snabbt. Det är viktigt att utbyggnaden sker på ett sätt som bevarar och förstärker Stockholms unika profil.

 • Nya stadsdelar och nya byggnader ska få en arkitektonisk variation såväl i form som i höjd och färg. Varje ny stadsdel ska ha ett unikt uttryck. Gärna fler höga hus i områden där det passar in i miljön.
 • Bygg ihop inner- och ytterstadsområden och införliva dem i stadsbilden. Skapa bättre sammankopplingar mellan olika stadsdelar i ytterstaden. Stockholms vattenytor ska bevaras och tillgängliggöras. Kollektivtrafik på vatten, bad, fiske och möjligheter till promenad och fika längs strandkanten ska möjliggöras vid nybyggnation nära vattnet.
 • Möjliggör fler ägarlägenheter, bland annat genom att bygga på befintliga hyreshus i ytterstaden.
 • Ge gång- och cykelstråk mer utrymme och gräv ner fler billeder, exempelvis bör en överdäckning/nedgrävning av delar av Södertäljevägen, Nynäsvägen och E4:n vid Skärholmen prioriteras.
 • Ersätt datumzoner med elektroniska parkeringsskyltar på utvalda gator för att endast stänga av gator när gatuarbete faktiskt kommer att ske. Efter att elektroniska parkeringsskyltar har testats är det långsiktiga målet att avskaffa alla datumzoner.

 

En stad för alla

Stockholm är en av världens mest tillgängliga städer, men mer måste göras. En tillgänglig stad är något som alla drar nytta av, inte bara de som har funktionsnedsättningar.

 • Inför en tillgänglighetsgaranti. Om t.ex. en trasig hiss hindrar någon att ta sig in på en station ska taxi erbjudas för att kunna ta sig till destinationen.
 • Alla skolor ska ha kunskap om hur man upptäcker psykiska, fysiska och intellektuella funktionsnedsättningarsamt ha en handlingsplan för tidiga insatser.
 • Utveckla LOV (Lagen om valfrihet) inom funktionshinderområdet för att fler boenden ska kunna erbjudas.
 • Staden ska föregå med gott exempel när det gäller att erbjuda arbete för personer med funktionsnedsättningar.

 

Ett mänskligare Stockholm

Kristdemokraterna är Alliansens sociala röst. Trots att Stockholm är en framgångsrik stad är det inte alla som kan ta del av de positiva effekterna. Alla barn oavsett social bakgrund har rätt till en god uppväxt.

 • Utveckla och utvidga arbetet med sociala insatsgrupper. Tidiga insatser mot ungdomar med riskbeteende leder till att färre ungdomar växer upp i och hamnar i utanförskap.
 • Stärk skolans roll i missbruksarbetet. Insatser som riktas mot att hålla unga borta från droger bör permanentas. Skolorna ska regelbundet besökas av närpolis som arbetar mot missbruk och kriminalitet. Personer med erfarenhet ska involveras i skolan, både behandlare och före detta missbrukare.
 • I varje stadsdelsnämnd ska det finnas tillgång till minst en familjecentral som bland annat erbjuder mödravårdscentral, barnavårdscentral och öppen förskola.
 • Inför så kallade familjerådslag, där socialtjänsten arbetar tillsammans med familjen och alla berörda myndigheter för att tidigt hitta lösningar när barn är i riskzonen.
 • Inför framtidsfonder för att möjliggöra investeringar som förebygger utanförskap.

 

Ett Stockholm att åldras i

Vi lever längre och är generellt friskare nu än förr. Äldreomsorg och stödfunktioner för äldre måste därför anpassas till dagens förutsättningar. En viktig del av det är att ge människor makt över sin egen vardag. Äldre människor har precis som yngre olika behov och önskemål. Därför är det viktigt att erbjuda en mångfald av utförare med olika inriktningar och metoder. Alla ska känna trygghet inför sitt åldrande. Trygghetsbostäder, väntjänst och olika friskvårdsinsatser ökar den tryggheten.

 • Inför förenklad biståndsbedömning så att fler äldre som är i behov av hemtjänst ska få det.
 • Utöka valfriheten för val av serviceinsatser inom hemtjänsten.
 • Stöd och uppmuntra föreningar som arbetar med olika former av verksamheter riktade mot äldre.
 • Skärp kvalitetskraven på utförare inom äldreomsorgen och utveckla ledarskapet inom äldreomsorgen.
 • Öka satsningarna på äldres mat och måltider.
 • Öka stödet och flexibiliteten för anhörigvårdare så de anhörigas roll och betydelse stärks.
 • Öka tiden i hemtjänsten. Kristdemokraterna arbetar för mer tid för personalen vid hembesök. Detta för att skapa trygghet hos äldre och ge bättre förutsättningar för ett värdigt bemötande från personalen.
 • Erbjud fler promenader och mer utevistelse för ökad livskvalitet vid stadens äldreboenden.
 • Öka antalet trygghetsbostäder för att möta den tilltagande efterfrågan.

 

 

Ladda ner hela vårt valprogram här >>

tai iwin