Våra vallöften i landstinget – läget i halvtid

Med två år kvar till valet 2018 har halva mandatperioden gått i Stockholms läns landsting. Kristdemokraterna har under tiden genomfört eller påbörjat 69 av sina 97 vallöften för landstinget. Det motsvarar 71 procent. Och fler är på gång.

Ella Bohlin (KD)– Vi har ungefär 30 förtroendevalda kristdemokrater i landstingets olika organ som arbetar med att få genomslag för kristdemokratisk politik. Inför valet 2014 gav vi invånarna i Stockholms län en rad löften om hur vi ville förbättra sjukvården och kollektivtrafiken. Vi har en lång bit kvar att gå men nu när halva mandatperioden har gått kan vi se att vi har kommit en bit på väg. Dessutom påverkar vi många andra frågor som landstinget hanterar dagligen, säger Ella Bohlin, landstingsråd och gruppledare för Kristdemokraterna.

Nedan finns en genomgång av våra vallöften för landstingspolitiken hittills. Har du frågor, synpunkter eller förslag på frågor som vi borde driva för att förbättra vården, kollektivtrafiken eller kulturen? Välkommen att höra av dig till oss på stockholm@kristdemokraterna.se.

Här kan du läsa vårt sjukvårdspolitiska program för valet 2014 >>

Här kan du läsa vårt trafikpolitiska program för valet 2014 >>

 

Klara vallöften 

Hälso- och sjukvård

 1. Förändra det nuvarande produktionsbaserade ersättningssystemet i vården med ett nytt system som fokuserar på vårdens resultat och vårdens kvalitet
  I en överenskommelse med sex partier gör vi om ersättningssystemet inom vården.
 2. Satsning på e-Hälsa via resursförstärkning till Mina vårdkontakter, Mina vårdflöden och 1177 Vårdguiden att ge möjligheter till ökad öppenhet.
 3. Tiohundra i Norrtälje ska permanentas i sin nuvarande form.
  Permanent sedan 2015.
 4. Starta två ytterligare akademiska vårdcentraler.
  Fyra nya akademiska vårdcentraler har invigts: Huddinge, Mörby, S:t Erik och Tiohundra Norrtälje.
  http://ki.se/nvs/invigning-av-de-nya-akademiska-vardcentralerna
 5. Skapa Centre of Excellece för diabetes.
  I slutet av oktober beslutar Alliansen att Centre of Excellence för diabetes ska öppna i början av nästa år.
 6. IVF införs som ett vårdvalsområde.
  Assisterad befruktning, där IVF-behandlingar ingår, har beslutats bli ett tilläggsuppdrag inom vårdval specialiserad gynekologi från och med den 1 januari 2017.
 7. Inför ME/CFS-vårdval med biomedicinsk inriktning.
  Den första mottagningen inom vårdvalet startade i augusti 2015, med biomedicinskt inriktad vård.
 8. Vårdvalsavtal ska innehålla forskningsklausuler för att trygga den framtida nya kompetensen och kunskapsinhämtandet.
  Ingår i akademiska vårdcentraler.
 9. Reumatiska sjukdomar behöver förstärkta medel för forskning, utveckling och utbildning (FoUU).
  Ingår i 4D-projektet samt Akademiskt reumacenter.
 10. Genomför en informationskampanj för att uppmärksamma invånarna i Stockholms län om möjligheten att vända sig till en närakut.
 11. Genomför en informationskampanjer för att öka patienternas kunskaper om sina rättigheter.
 12. Mer pengar till Astrid Lindgrens barnonkologi.
  Vården av cancersjuka barn har bland annat förstärkts med 32 miljoner kronor.
 13. Utöka antalet vårdplatser på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
 14. Bygg ut de kommunbaserade familjecentralerna med psykiatrisk kompetens.
 15. MiniMari:or ska införas i alla länets kommuner.
  Finns överallt utom i Vaxholm och Norrtälje. Inget önskemål har dock inkommit från dessa kommuner.
 16. Inför fler vårdspecifika platser i geriatriken.
 17. Låt äldre och multisjuka vid behov tas omhand direkt av geriatriken.
  Tas in i vårdval geriatrik, som Alliansen har beslutat om.
 18. Förbättra samverkan med den läkemedels- och medicintekniska industrin för forskning och utveckling kring äldres sjukdomar.
  Karolinska Institutet och deras Aging Research Center har upprättat ett samarbete med Stiftelsen Äldrecentrum.
 19. Erbjuda vårdcoacher till alla äldre.
  Ska upphandlas.
 20. Fortsätta arbeta för KOL-sjuksköterskor inom primärvården.
  Finns på de astma/KOL-mottagningar som har startat på husläkarmottagningar.
 21. Underlätta för volontärer och frivilligarbetare på vårdinrättningar, och samordna resurser.
 22. Underlätta för ideella aktörer att välkomnas som viktig resurs i SLL.
 23. Nya vårdplatser.
  Som exempel öppnar nu i oktober nya vårdplatser för förlossningsvården på Södersjukhuset. Ett utökat antal platser (från 14 till 22) för barncancervården öppnar också på Nya Karolinska Solna inom kort.
 24. Låt funktionen ”Psykiatri direkt” införas med ett gemensamt telefonnummer inom hela landstingsområdet.
 25. Verka för incitament till självdialys.
  En strategi är på väg fram för njursjukvården
 26. Ökade resurser till den gynekologiska cancervården.
  Det nya Centrum för cancerrehabilitering ger bland annat vård för patienter med gynekologisk cancer.

 

Kollektivtrafik

 1. Prioritera utbyggnaden av kollektivtrafik, gångtrafik och cykeltrafik.
  Över 65 miljarder i investeringar på tio år.
 2. Kollektivtrafik på land ska vara fossilfritt 2020.
 3. Smarta pendlarkort i Mälardalen.
  Kommer med det beslutade Movingo-systemet.
 4. Utökad trygghetspersonal.
 5. Nolltolerans mot klotter .
 6. Högre böter för plankning.
 7. Upprusta Roslagsbanan.
 8. Linjereform i busstrafiken.
 9. Bygg ut pendelbåtsnätet både på Mälaren och i Saltsjön.
  Nya pendelbåtslinjer har startat mellan Stockholms city och Ekerö samt över Riddarfjärden.
 10. Fullfölj Stockholmsöverenskommelsen.
 11. Uppmuntra miljösmart bilism.

 

Vallöften på gång

Hälso- och sjukvård

 1. Förbättra samverkan mellan sjukvården och den kommunala omsorgen för multisjuka individer.
  Ska finnas med i SVEA-projektet och det beslutade vårdval geriatrik.
 2. Föra över ME- samt Willis-Ekbom Disease-diagnosen till den neurologiska specialiteten.
 3. Se över Vårdval Hud för att trygga ersättningen till vårdmottagningarna på sjukhusen samt deras specialistkompetens och forskningssamordning.
  Görs inom ramen för alla vårdval.
 4. SLL ska verka för en nationell upphandling av journalsystem.
  Arbete och förhandlingar pågår inom ramen för 3R-projektet.
 5. Upphandlingar ska utformas så att alla aktörer, inklusive non profit-aktörer, har goda möjligheter att lämna anbud.
 6. Satsning på Improvement Science.
  En del av landstingets forskningsstrategi.
 7. Förbättra kompetensförsörjningen inom specialistvården.
  En del av landstingets personalförsörjningsstrategi.
 8. Se över ST-utbildningen inom Öron-näsa-hals då den inte längre kan slutföras på grund av att mycket av den vård som omfattas av utbildningsmålen bedrivs inom ramen för vårdval.
 9. Geriatriskt forskningscenter.
 10. Utbilda fler barnmorskor och locka fler att arbeta inom förlossningsvården genom arbetskraftsinvandring.
 11. Säkerställ att de barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna har nödvändig kapacitet för att möta behoven och därmed undvika orimliga väntetider.
 12. Säkerställa kvaliteten på läkemedelsgenomgångarna för multisjuka äldre.
 13. Tillför pengar för ingångslön på 26 000 till sjuksköterskor.
 14. Avskaffa samåkningen inom sjukresorna.

 

Kollektivtrafik

 1. Däcka över vägar och spår som skapar barriärer.
 2. Öka statens andel av infrastruktur- och kollektivinvesteringarna i Stockholm från 10 till 15 procent.
  Sverigeförhandlingen handlar om detta.
 3. Ansök om pengar från EU för att bygga ut infrastruktur.
 4. Öka kollektivtrafikandelen till 50 procent 2025.
  En del av landstingets miljöprogram.
 5. Kreditkort som betalningsmedel.
 6. Ge möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafiken.
 7. Fler väderskydd.
 8. Fler toaletter.
 9. Fritt Wi-Fi.
  Finns på Norrtäljebussarna och på Älvsjö station. Vi arbetar för att utöka det.
 10. Alkolås i alla fordon.
 11. Planskilda korsningar.
 12. Fullskalig utbyggnad av t-banan.
  En del av Sverigeförhandlingen.
 13. Bygg Förbifart Stockholm och Södertörnsleden.
 14. Köp enbart in miljöbilar.
 15. Lånecyklar i hela regionen.
 16. Fler cykelparkeringar.
 17. Fler infartsparkeringar.
 18. Förbättrad kollektivtrafik till flygplatser.

 

Ej påbörjade vallöften

Hälso- och sjukvård

 1. Förstatligad sjukvård.
 2. Översyn av ersättningsystemet till handkirurgi.
 3. Bibehåll den plastikkirurgiska verksamheten inom SLL på Nya Karolinska Solna.
 4. Mer forskningspengar till Vårdval Allergologi.
 5. Förbättra kompetensförsörjningen av ögonläkare och sjuksköterskor.
 6. Betald utbildning av allmänmedicinska läkare i folkhälsa.
 7. Öppna BB Nacka.
  Just nu är nya förlossningskliniker på Huddinge sjukhus och S:t Görans sjukhus prioriterade.
 8. Inför en verksamhetsintegrerad specialistutbildning för barnmorskor, med lön under studietiden.
 9. Inför nya rutiner vid förskrivning av läkemedel till barn inom barnsjukvården och primärvården.
 10. Anställ fler barnläkare inom primärvården.
 11. Förstärk stödet till barn och anhöriga till personer som drabbas av psykisk sjukdom.
 12. Låt barn med komplicerad eller kombinerad problematik bör få en namngiven kontaktperson.
 13. Inför Äldrevårdscentraler.
  Äldremottagningar finns sedan i år, men det är egentligen en kvalitetsrelaterad ersättning där mottagningarna har stor frihet att redovisa sitt arbete med äldre patienter; det är upp till Vårdcentralerna att organisera äldremottagningen att bland annat inkludera direktnummer, fast vårdkontakt, tid för besök för äldre, arbetssätt med vårdplaneringar, läkemedelsgenomgångar. Detta är tänkt som ett första steg mot äldrevårdscentraler.
 14. Utöka äldrepsykiatrin inom öppenvården.
 15. Genomför en utredning av att knyta patientlistor i primärvården direkt till läkarna.
 16. Behåll träningsbassängen i Sollentuna sjukhus.
 17. Det förebyggande arbetet för att bevara hälsa och minska sjukdom prioriteras, kultur på recept, en ”hälsocheck” eller andra ekonomiska som stimulerar till friskvård.
 18. Inför ett nationellt blodgivarregister med möjlighet till förbättrad kallelserutin lokalt.
 19. Bevilja sömnapné ersättning enligt högkostnadsmodell.

 

Kollektivtrafik

 1. SL:s taxor ska gälla inom skärgårdstrafiken.
 2. Flexibel SL-taxa under lågtrafik.
 3. Trygghets-app inom SL.
  Trygghetsnummer finns, men ingen app.
 4. Ersätt busslinje 4 med spårväg.
 5. Stombuss på Förbifart Stockholm.
 6. Inför kundval i färdtjänsten.
 7. Genomför ett pilotprojekt med gondolbana.
 8. Genomför ett pilotprojekt med trådbuss/konduktiv elbuss.
 9. Ge möjlighet till samåkning i bussfiler.

 


Ny mottagning för assisterad befruktning öppnar i Solna strand

Solna och Sundbyberg får en ny mottagning som hjälper människor som har svårt att få barn. Förra veckan beslutade Alliansen att godkänna den ny

Läs mer

Stockholm först med fokusrapport för den dolda kvinnosjukdomen lipödem

Alliansen i Stockholms läns landsting uppmärksammar situationen för kvinnor som drabbas av den kroniska och ofta smärtsamma sjukdomen lipödem. De

Läs mer

KD stad och län satsar på nya och gamla talanger

Kristdemokraterna i stad och län arrangerar under hösten en utbildningssatsning för partidistriktens stjärnskott. Alla partiavdelningar har fått

Läs mer

Alliansen förstärker vården för könsstympade kvinnor

AMEL-mottagningen på Södersjukhuset är Sveriges enda mottagning för könsstympade kvinnor. Från och med nästa år höjer den styrande Alliansen

Läs mer

Centrum för diabetes och patienter med MS och Parkinson har öppnat

Stockholms läns landsting samlar vården och forskningen för patienter med diabetes och patienter med MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar

Läs mer

Nya mottagningar för den som slutar andas i sömnen

Omkring 300 000 svenskar får upprepade uppehåll i andningen under sömnen. Under torsdagen beslutade Alliansen i Stockholms läns landsting att de s

Läs mer

Beslut i dag om mer pengar till förlossningsvården

Under torsdagen fattade Alliansen i Stockholms läns landsting beslut om att höja den ekonomiska ersättningen till förlossningsvården. Från och m

Läs mer

”Sälj SAS och SJ så att trafiken blir bättre”

Kristdemokraterna Karl Henriksson och David Winerdal föreslår i dag att staten ska sälja bolag som SAS, Apoteket, SBAB, Swedavia och SJ. Anledninge

Läs mer

Nu ska kön till operation för barn minska

Kapaciteten för barnoperationer på Karolinska universitetssjukhuset kommer att öka. Kön inom dagkirurgin, med ungefär 700 barn, kommer därmed at

Läs mer

Ella Bohlin om Ipsos-undersökning om bland annat förlossningsvården

Enligt en Ipsos-undersökning som Dagens Nyheter har beställt ökar missnöjet med förlossningsvården i Stockholms stad. Ella Bohlin (KD) är polit

Läs mer

tai iwin