Vem har vårdvalet gynnat?

2013-02-14: Alla Hjärtans Dag
Stigs Reflexioner

Rubriken har jag lånat från den rapport som Vårdanalys publicerade i början av veckan. Dess slutsatser är intressanta, i synnerhet för oss som leder Stockholms läns landsting. Sedd i ljuset av all den kritik Vårdval Stockholm fått från politiska motståndare och förståsigpåare, som inte gillar att en alliansmajoritet lyckas väl. Jag rekommenderar varmt ett besök på Vårdanalys hemsida, [ http://www.vardanalys.se ]www.vardanalys.se, för att ta del av hela rapporten. Låt mig dela med mig några rader från den sammanfattning som inleder rapporten.

”Sammanfattning: I en jämförande studie mellan tre landsting har Vårdanalys undersökt hur upplevd tillgänglighet och vårdutnyttjande utvecklats efter införandet av vårdvalsreformen.

En central målsättning med vårdvalsreformen inom primärvården 2010 var att öka tillgängligheten och stärka patientens roll i vården. Tidigare studier har visat att utbud och tillgänglighet har ökat under de första åren med en valfrihetsreform. Ett valfrihetssystem kan även stå i motsättning till rättviseprincipen – att vården ska ges efter behov. Mot denna bakgrund genomförde Vårdanalys denna studie, för att undersöka om mer vårdbehövande grupper har trängts undan till förmån för grupper med enklare behov.~

Resultaten visar:
· Det går inte att se tydliga tecken på undanträngning, mätt i absoluta tal. Alla patientgrupper, även de med stora vårdbehov, har ökat sina besök hos läkare i primärvården.
· Befolkningen i sin helhet har ökat antalet läkarbesök i högre utsträckning än personer med stora vårdbehov sedan vårdval infördes.
· Skillnader i antalet läkarbesök i primärvården kan till betydande del förklaras av att landsting och regioner har olika system för ersättning till vården.
· Personer med högre inkomster uppger att de är mer nöjda med utvecklingen av tillgängligheten efter införandet av vårdvalsreformen.

Utifrån resultaten ger Vårdanalys följande rekommendationer:
1. Det är väsentligt att regeringen på både nationell och regional nivå stärker möjligheterna till uppföljning av såväl vårdens struktur och processer som av resultat inom primärvården. Landstingens förutsättningar för att följa upp all offentlig finansierad vård, oavsett om den drivs i offentlig eller privat regi, måste stärkas.

2. Landstingen bör se över och hitta rätt balans i ersättningssystemen som samtidigt premierar hög produktion och jämlikhet.”

(S)tudiebesök på Karolinska
Enligt medieuppgifter besöker gruppledaren för socialdemokraterna i landstinget, Helen Hellmark Knutsson och partiledaren Stefan Löfvén Karolinska Universitetssjukhuset idag. Det är bra i en tid då akutsjukvården prövas hårt. Vad som kommer ut av mötet ska bli spännande att ta del av.

I sammanhanget vill jag påminna om några s-initiativ under deras två senaste majoritetsperioder i vårt landsting. Efter valet 1994 lade man ner två väl fungerande akutsjukhus, Löwenströmska i Upplands Väsby och Nacka Sjukhus, båda med var sin förlossningsklinik. Under perioden efter 2002 års val hade man långtgående planer på att lägga ner Södertälje och Norrtälje sjukhus akutverksamheter. Det misslyckades man med. Tiohundraprojektet räddade Norrtälje sjukhus och nu tar landstingsalliansen initiativ till ett bygga ut Södertälje sjukhus med en ny behandlingsbyggnad för 1,2 miljarder.

Visst kan man hävda att nedläggningarna skedde för länge sedan, men den sjukvårdspolitiska evidensen ger vid handen att det är lätt att riva, det kan man göra utan ritning. Men att bygga och bygga ut kräver ritningar, lång planering etc. etc. Att komma till rätta med ”förlossningskrisen” efter nedläggningen av Löwenströmska och Nacka sjukhus tog omkring 6-7 år att balansera upp. Min gissning är att dessa fakta inte kommer att tas upp vid dagens studiebesök eller över huvud taget.

Ett tänkvärt citat:
”Att lyssna uppmärksamt och verkligen ta in vad andra menar innebär att man riskerar att förändras av det man hör.”
Juanita Brown

Stig Nyman, kristdemokrat
Forsknings- och äldrelandstingsråd


Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting söker pressekreterare

Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare och påverkar varje dag hundratusentals stockholmare som åker kollektivtrafik ell

Läs mer

”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

tai iwin