Vi satsar mer än något annat landsting på akutsjukhusen

I dag och i morgon beslutar landstingsfullmäktige om Alliansens budget för 2015. Den innehåller många stora satsningar på sjukvården och trafiken i Stockholms län. Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) deltog i förmiddags i den allmänpolitiska debatten. Här är hennes anförande.

Ärade ledamöter i fullmäktige. Jag vill börja med att yrka bifall till Alliansen budget för 2015.

Väljarna har gett oss i Alliansen mandat att fortsätta med de förändringar och förbättringar av vården och kollektivtrafiken som vi presenterade före valet. Det innebär att många av Kristdemokraternas vallöften kommer att kunna infrias. Jag vill särskilt nämna möjlighet till specialisering inom primärvården, vårdval IVF, behandlingsgaranti inom barncancervården och barnmorskeledda enheter. Ingen familj som fått ett cancerbesked ska behöva åka utanför vårt län för behandling.

Alliansen ger valuta för skattepengarna. Trygghet, kvalitet, patientmakt och tillgänglighet inom sjukvården – med tillhörande sund ekonomi – är vad väljarna får tillbaka.

Vårt fortsatta mål är att öka medborgarnas inflytande över sina skattepengar. Politiker ska inte detaljstyra eller komma med pekpinnar. Därför är utökade valmöjligheter, större frihet för individen och fler områden med vårdval en fortsatt betydelsefull del i vår strävan att flytta makten från politiker till medborgare.

Den rödgröna regeringen har försökt avskaffa valfriheten, men efter hård kritik från lagrådet och från fack och professon fick regeringen dra tillbaka den beryktade propositionen om att skrota LOV. På nationell nivå har den rödgröna regeringen misslyckats och nu går vi mot extraval och osäkert politiskt läge. Det har varit bjudningar med armbågen och i Stockholms län är vi oroade över det avstannade bygget av Förbifarten som hindrar jobb, tillväxt och utveckling av vår region. Debaclen kring Bromma flygplats och Slussen gör inte situationen bättre.

Förtroendet för den allians som har styrt landstinget som nu inleder den tredje perioden i rad är obrutet liksom det ömsesidiga förtroendet oss fyra partier emellan. Sedan finns det självfallet områden som kräver bred politisk uppslutning, inte bara för att få genomslag utan framför allt för bärkraften över tid. Ett sådant område är hälso- och sjukvårdspolitiken – välfärdens viktigaste ansvarsområde. En insikt som är viktig inte minst i ljuset av att Stockholm växer rekordsnabbt.

Att den demografiska utvecklingen ser ut som den gör beror på att fler väljer att flytta hit men också på att vi lever allt längre. Båda sakerna är roliga och positiva! Men det ställer också högre krav på att vårdgivare ska klara av att leverera sjukvård. Med mer avancerad sjukvård och högre kvalitet på behandlingar minskar också tiden som en patient är tvungen att tillbringa på sjukhus. Det betyder möjlighet att bli frisk snabbare tack vare nya och bättre behandlingsmetoder.

Alliansens budget för 2015 syftar till att skapa en patientnära vård med patientens behov av tillgänglighet och kvalitet främst. Runt detta har vi den högspecialiserade, avancerade vården. Men det är den vård som patienten oftast behöver som ska finnas allra närmast henne.

Patienten ska inte behöva åka till akuten titt som tätt, utan ett gott första omhändertagande ska finnas på vårdcentralen och hos husläkaren, vid till exempel lättare åkommor är det både bättre och snabbare för patienten att primärvården tar hand om dig. Det är bra, både för den patient som har en lättare åkomma och för den patient som är i behov av mer avancerad vård på akutsjukhuset.

Framtidens utmaningar i Stockholm handlar i mångt och mycket om den demografiska utvecklingen, att det blir allt färre yngre som kommer att försörja allt fler äldre. Det påverkar förstås också sjukvården eftersom vi är beroende av intäkter i form av skatter, och genom att en högre medelålder också leder till större behov av vård. Vi sökte mandat i valet för att fortsätta driva Framtidens Hälso- och sjukvård just med denna vetskap. Och nu när vi fått det kommer vi att genomföra den.

Allt fler kommer befinna sig i åldrar där vård- och omsorgsbehovet är allra störst. Prognosen är att vi till 2020 kommer vara 400 000 pensionärer i vårt län och för att resurserna ska räcka till mer sjukvård till fler människor behöver vi ta ett samlat grepp kring detta på det sätt som nu sker i och med Alliansens budget för 2015. Det nya universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna, NKS, byggs, och hela sjukvårdssystemet utvecklas för att komma närmare patienten. Vi kallar det nätverkssjukvård och i korthet innebär det mer av patientinvolvering och att vården organiseras runt patienten. NKS blir ett i alla avseenden toppmodernt sjukhus med genomtänkt fysisk planering, patientsäkerhet i alla led och bättre möjlighet till effektiva vårdprocesser och nya arbetssätt.

Socialdemokraterna beskriver i sin budget vården som ett tillstånd av konstant kris. Jag vänder mig emot den bilden.  Jag träffar nästan dagligen vårdpersonal som tycker om sitt jobb och gör enastående insatser och patienter som är nöjda. Naturligtvis finns förbättringspotential inom många områden, men att svartmåla och misskreditera vården gynnar inte någon.

Socialdemokraterna kritiserar oss för en svällande administration. Det är nödvändigt att effektivisera landstingets verksamheter i alla led om vi ska klara ekonomin. Därför föreslår vi att de centrala förvaltningarna ska minska kostnaderna med 400 miljoner på två år. Socialdemokraterna å sin sida ska tillsätta kommissioner och råd i mängder. En ekonomisk haverikommission, en jämlikhetskommission. Hur det ska minska administrationen är en gåta! Men om det är något S verkar bra på är det haveri just nu.

Vänsterpartiet måste haft tomteskägget på när de skrev sitt budgetförslag. Här delas det ut klappar. Det är två nya sjukhus, en doula till alla födande, det är helt nya tjänster inom både vård och trafik och hälsosamtal till alla som  fyllt 40. En 25-öring i skattehöjning räcker inte på långa vägar om Vänsterpartiet är intresserat av att få ekonomin att gå ihop. Men det märkligaste förslaget av alla är arbetstidsförkortningen för alla inom akutsjukvården och inom förlossningen. Detta är verksamheter som kanske har de största behoven av fler händer. Det är inte rimligt att personalen ska jobba två timmar kortare per dag i dessa centrala funktioner inom vården!

Alliansens budget sätter en ekonomi i balans i fokus. Starka finanser är en förutsättning för att landstinget på lång sikt ska kunna förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård som både är tillgänglig och håller hög kvalitet. Stockholm har som bekant den högsta landstingsskatten i landet och även om Alliansens budget nu styr landet så kommer de statliga skatterna att öka.

Akutsjukhusen har inte en ekonomi helt i balans, det vet vi och här behöver vi hjälpas åt med lösningar. Viktigt att komma ihåg är emellertid att totalt är underskottet endast 0,7 procent av akutsjukhusens omsättning. Det är hanterbart. De akutsjukhus som berörs får nu i uppdrag att i samband med årsbokslutet återkomma med redovisning av genomförda åtgärder och de ekonomiska effekterna av dessa. I vår budget föreslår vi ett nytt slags avtal med en tydlig ekonomisk ram för perioden 2015-2019 som tydliggör vilken kostnadsmassa och produktion som verksamheten ska ha.

Det årliga effektiviseringskravet på 2 procent för sjukhusen har ifrågasatts och där har vi i Alliansen lyssnat. Det kravet är nu borta. Självklart ska vi även fortsättningsvis sträva efter ett arbete där alla medarbetare uppmuntras hitta smartare arbetssätt där det är möjligt. Då ska vi komma ihåg att sjukhusen får ersättning för ökade volymer och priser, samt för teknikutveckling. Sammantaget har akutsjukhusens årliga ersättning på detta sätt höjts med sex miljarder kronor sedan Alliansen tillträdde 2006, eller med 50 procent om man så vill, från 12 miljarder till 18 miljarder.

Så sett till landet i stort är vi det landsting som satsar mest på våra akutsjukhus. Det är enligt mig, en inte helt rättvisande bild att prata om stora besparingar i vården, när det i själva verket handlar om historiska satsningar.

Sedan ligger vi efter med upprustningen av våra sjukhus. Det ska erkännas och investeringsbudgeten kommer vara ansträngd över perioden 2016-2018. En orsak är att landstinget inte alltid har hunnit med de programarbeten som behövs eller i tid mäktat med de tekniska justeringar som är nödvändiga när verkligheten visat sig inte stämma med ritningarna. Det arbetet behöver få en större tyngd så att visionen om framtidens hälso- och sjukvård kan förverkligas enligt plan.

Så inför 2014-2018 kommer Alliansen att fortsätta gå från ord till handling och slutföra flertalet av de många viktiga och nödvändiga investeringar som vi står inför i vår region.  Vill bara påminna om att inför 2014 investerar sex gånger mer än Region Skåne och fyra gånger mer än Västra Götalandsregionen i reda pengar.

Men siffor, och planer och skattesatser i all ära. Det handlar om människor. Från politikens håll har vi ett uppdrag från väljarna – att se till att god vård i tid kan ges och en fungerande kollektivtrafik. Jag avser ta ansvar för framtidens vårdbehov inom dels mina områden, men även för helheten, och jag är särskilt stolt över att vi planerar för vården i hela Stockholms län oavsett om vi talar om vårdcentraler, sjukhus eller akutsjukhus.

Ella Bohlin (KD). Foto: Scharlotte PeppareElla Bohlin (KD) 
Barn- och äldrelandstingsråd


Stockholm stad och län håller Navet-utbildning

Ikväll samlas Kristdemokrater i Stockholms stad och län för att lära sig mer om Kristdemokraternas intranät "Navet". Navet är en viktig kommunik

Läs mer

Barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset

Dagens Nyheter har de senaste dagarna skrivit om situationen barnintensiven vid Nya Karolinska Sjukhuset. Jag vill därför kommentera läget utifrån

Läs mer

Kristdemokraterna i Stockholms stad ställer sig positiva till att arrangera OS 2026

Förra veckan gick Kristdemokraternas fullmäktige grupp ut med deras tre krav för att kunna säga ja till att arrangera vinter-OS och Paralympics 20

Läs mer

Kristdemokraternas tre krav för att säga ja till vinter-OS

I förra veckan kom Stockholms stads egen utredning om stadens möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026. Spelen planeras påg

Läs mer

Kommentar angående platsbrist inom barnintensiven

Under helgen fick vi läsa om bristen på vårdplatser i hela landet när det gäller barnintensiven. En av de platser som drabbats av platsbristen ä

Läs mer

Här öppnar vi tolv nya närakuter

Nu blir det tryggare, enklare och snabbare att få vård i Stockholms län. Alliansen öppnar tolv nya närakuter för barn och vuxna.  (mer…)

Läs mer

Nu får du mer pengar för att lämna ägg och spermier

I dag beslutar Alliansen att höja ersättningen för ägg- och spermiedonation i Stockholms läns landsting. Den som lämnar ett ägg ska få 5 600

Läs mer

Mobil mammografi ska få fler att undersöka sig

Stockholms län får en ”mammobil” som ska åka runt och erbjuda mammografi. Anledningen är de stora skillnader mellan olika socioekonomiska grup

Läs mer

Stockholm får vårdval för specialiserad reumatologi

I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att införa vårdval för den specialiserade reumatologin. Det kommer bland annat att innebära

Läs mer

KD i Stockholms stad håller årsmöte den 25 mars

Den 25 mars kommer Stockholms stad hålla årsmöte tillsammans med länets partidistriktsavdelning. Årsmötet kommer äga rum på Landstingshuset oc

Läs mer

tai iwin