Visioner förverkligas

Stigs Reflexioner
2013:10

Det är en ynnest för en politiker att få se visioner förverkligas. Arton landstingsbudgetar har jag haft möjlighet att medverka till, lite överdrivet måhända eftersom fyra av dem hanterades och beslutades med mitt eget parti i opposition. Och nu den nittonde debatterats och beslutats.

Jag kan med fog konstatera, att knappast någon tidigare budget, sedan jag och mitt parti kom in i landstinget hösten 1991, varit mer visionär och konkret på samma gång, som den som nu fastställts för nästa år.

Vi bygger ett universitetssjukhus av högsta internationella standard för vård av yppersta klass. Vi tänker och agerar innovativt! Många snackar och vi ser också till att något blir gjort.

Visionen för beslutade och planerade investeringar i byggnader och organisation är stärkt kvalitet i läkande vårdmiljöer som ledord. Landstinget ska svara upp mot högt ställda krav på en god vård- och bra och utvecklande arbetsmiljöer.

Tillit, självbestämmande, respekt för den enskilde och en strävan att skapa goda möten i alla vårdrelationer är av stor betydelse för resultatet.

Inte bara Zaremba och kritiska medieutspel

Sjukvården står ofta under debatt och när DN-journalisten Maciej Zaremba under vårvintern publicerade sitt reportage om vårdens ersättningssystem, så intensifierades debatten under en tid. Ämnet är angeläget och debatten är viktig. Men debatten måste

På debattsidorna, bl.a. i Läkartidningen, läser jag om angelägenheten för läkarna att medverka i debatten framöver. Det är bra, men det duger inte med enbart kritik. Jag efterlyser en konstruktiv dialog och debatt, dvs. att man från läkarhåll, liksom från Vårdförbundet och Kommunal, medverkar i framtagandet av nya och vårdstärkande alternativ till dagens ersättningssystem. Patienterna och skattebetalarna är värda det. Jag vill även gärna utmana Läkarsällskapet att medverka i arbetet med framtidens ersättningssystem, som måste innehålla mer av kvalitetskriterier.

I Stockholms läns landsting är vi på god väg. Vårdepisodersättning baserad på tankarna bakom värdebaserad vård har tillämpats inom höft- och knäledsplastik med stor framgång under tre år. Senare i år kommer vårdval inom ryggkirurgi att ha ett liknande ersättningssystem med tydliga kvalitetskriterier. Samtidigt arbetas nationellt med några landsting, socialdepartementet och SKL.

En fråga som inte fanns med…

I den budget som vi behandlade och beslutade om för en vecka sedan fanns inte frågan om hur Nya Karolinska skall ledas på dagordningen. Jag tycker att det är dags att inleda analysen om Karolinska Universitetssjukhusets framtida organisation och vilka verksamhets- och ledningsförutsättningar som vi vill erbjuda framtidens ledare.

Läget är ett annat nu än när dåvarande s-ledda landstingsledning beslutade om sammanslagningen av Karolinska Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus, som de då betecknades. En mycket angelägen fråga anser jag vara huruvida den person som skall leda Nya Karolinska också ska behöva leda Huddinge och det universitetssjukhusets utveckling, också det med stora och viktiga investeringar och en viktig framtid för vården, för forskningen och utvecklingen.

Trevlig midsommar!

Ett tänkvärt citat, en favorit i repris:
”Ledare – kropp som förmedlar värme och ljus”
(Svensk Uppslagsbok 1922)

Stig Nyman
Forsknings- och äldrelandstingsråd


”Betonglejon inte tillräckligt för att skydda gatorna mot terror”

Kristdemokraterna i Stockholms stad kräver flera insatser för att förhindra fler terrorattacker på Stockholms gator. Bland annat vill partiet att

Läs mer

Ny plan ska förbättra Stockholms trafik

Stockholms läns landsting ska ta fram en trafikplan. Det har trafikplaneberedningen beslutat. (mer…)

Läs mer

Dags att besluta om budgeten för Stockholms läns landsting

Den 13 och 14 juni samlas landstingsfullmäktige för att besluta om hur mer än 90 miljarder kronor ska fördelas till vård, kollektivtrafik och and

Läs mer

Fyra av fem vårdcentraler har KD-vallöftet äldremottagning

Enligt en ny utvärdering från Stockholms läns landsting har fyra av fem husläkarmottagningar i länet äldremottagningar. Kristdemokraterna lovade

Läs mer

Jakob Forssmed håller partiledartal 16 juni

Den 16 juni håller vår tillförordnande partiledare Jakob Forssmed partiledartal under Järva politikervecka. Givetvis ska vi kristdemokrater finnas

Läs mer

Ella Bohlin kallar till samråd kring förlossningar inför sommaren

Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) har kallat patientföreträdare, intresseorganisationer, fack och enskilda barnmorskor till ett stor

Läs mer

Så ska personer med CP-skada få bättre träning

Stockholms läns landsting förändrar en rad delar av intensivträningen för barn och vuxna med rörelsenedsättning. Bland annat ska barn få trän

Läs mer

Förlossningsvården får extra pengar för sommaren

För att avlasta förlossningsvården under sommarmånaderna ökar Stockholms läns landsting resurserna med 1 000 kronor extra för varje förlossnin

Läs mer

Centrum för tidigt födda barn startar i Stockholm

Alliansen startar ett kompetenscentrum för neonatalvård i Stockholm. Syftet är att öka kunskapen och motverka många av de problem som tidigt föd

Läs mer

Nytt centrum ska hjälpa barn med allergi

Stockholms läns landsting ska inrätta ett centrum på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset där barn och unga med matallergier ska kunna få mer hjä

Läs mer

tai iwin